Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες

20. Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας για την περίοδο 2021-2027 ***II (συζήτηση)
CRE

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2013 [06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A9-0167/2021)

Ο Sven Giegold παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eero Heinäluoma, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Andżelika Anna Możdżanowska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Othmar Karas, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Eugen Jurzyca, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Vincenzo Sofo, Evelyn Regner και Γεώργιος Κύρτσος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση απόρριψης και καμία τροπολογία σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)).

Ως εκ τούτου, η θέση του Συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εγκρίνεται η προταθείσα πράξη (P9_TA(2021)0247).

(Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 31)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου