Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την Covid-19: αντίκτυπος της παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα εμβόλια κατά της Covid-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 4.Σύγκρουση συμφερόντων του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Πρώτη ψηφοφορία
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προσωρινή έκθεση (συζήτηση)
 9.Νέες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού (συζήτηση)
 10.Ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: ψηφιακή ενιαία αγορά και χρήση της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές (συζήτηση)
 11.Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία (συζήτηση)
 12.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 13.Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία (συνέχεια της συζήτησης)
 14.Η σημασία της αστικής δικαιοσύνης για την οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση της νόσου COVID-19 (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Δεύτερη ψηφοφορία
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Περιβάλλον: κανονισμός Århus ***I (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ***II (συζήτηση)
 20.Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας για την περίοδο 2021-2027 ***II (συζήτηση)
 21.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 22.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 24.Κατάθεση εγγράφων
 25.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 26.Αιτιολογήσεις ψήφου
 27.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (599 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3070 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (599 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3070 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (137 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (122 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (325 kb) Κατάσταση παρόντων (90 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (380 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (939 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 9 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου