Indeks 
Zapisnik
XML 192kPDF 295kWORD 78k
Srijeda, 19. svibnja 2021. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Objava rezultata glasovanja
 3.Rješavanje globalnog izazova koji predstavlja bolest COVID-19: učinci odstupanja od Sporazuma WTO-a o TRIPS-u u pogledu cjepiva za bolest COVID-19, liječenja, opreme te povećanja proizvodnje i proizvodnih kapaciteta u zemljama u razvoju (rasprava)
 4.Sukob interesa premijera Češke Republike (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Prvi krug glasovanja
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Agencija Europske unije za temeljna prava: privremeno izvješće (rasprava)
 9.Nove mogućnosti zakonite migracije radnika (rasprava)
 10.Digitalna budućnost Europe: jedinstveno digitalno tržište i upotreba umjetne inteligencije za europske potrošače (rasprava)
 11.Odgovornost poduzeća za štetu u okolišu (rasprava)
 12.Objava rezultata glasovanja
 13.Odgovornost poduzeća za štetu u okolišu (nastavak rasprave)
 14.Važnost građanskog pravosuđa za gospodarski oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19 (rasprava)
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Drugi krug glasovanja
 17.Nastavak dnevne sjednice
 18.Okoliš: Aarhuška uredba ***I (rasprava)
 19.Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti ***II (rasprava)
 20.Program „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja 2021. - 2027. ***II (rasprava)
 21.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 22.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 23.Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)
 24.Podnošenje dokumenata
 25.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 26.Obrazloženja glasovanja
 27.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Roberta METSOLA
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Izazovi organizatora sportskih događanja u digitalnom okruženju
Izvješće s preporukama Komisiji o izazovima organizatora sportskih događanja u digitalnom okruženju [2020/2073(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

(većina zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0236)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 19)

Istraživački fond za ugljen i čelik *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2008/376/EZ o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P9_TA(2021)0237)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 20)

Utjecaj klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju
Izvješće o utjecaju klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju [2020/2042(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijen
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 21)

Zaštita ljudskih prava i vanjska migracijska politika EU-a
Izvješće o zaštiti ljudskih prava i vanjskoj migracijskoj politici EU-a [2020/2116(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Tineke Strik (A9-0060/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0242)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 26)

Izvješća o Turskoj za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Turskoj za 2019. i 2020. [2019/2176(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0243)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 27)

Izvješća o Crnoj Gori za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Crnoj Gori za 2019. i 2020. [2019/2173(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Tonino Picula (A9-0131/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0244)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 28)

Učinci klimatskih promjena na ljudska prava i uloga boraca za zaštitu okoliša u vezi s tim pitanjem
Izvješće o učincima klimatskih promjena na ljudska prava i ulozi boraca za zaštitu okoliša u vezi s tim pitanjem [2020/2134(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0245))
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 29)


3. Rješavanje globalnog izazova koji predstavlja bolest COVID-19: učinci odstupanja od Sporazuma WTO-a o TRIPS-u u pogledu cjepiva za bolest COVID-19, liječenja, opreme te povećanja proizvodnje i proizvodnih kapaciteta u zemljama u razvoju (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Rješavanje globalnog izazova koji predstavlja bolest COVID-19: učinci odstupanja od Sporazuma WTO-a o TRIPS-u u pogledu cjepiva za bolest COVID-19, liječenja, opreme te povećanja proizvodnje i proizvodnih kapaciteta u zemljama u razvoju (2021/2692(RSP))

Augusto Santos Silva (predsjedatelj Vijeća) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dali su izjave.

Govorili su Esther de Lange, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Roman Haider, u ime Kluba zastupnika ID-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Geert Bourgeois, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika The Left, Tiziana Beghin, nezavisna zastupnica, Esteban González Pons, Heléne Fritzon, Samira Rafaela, Marco Campomenosi, Sara Matthieu, Joanna Kopcińska, Marc Botenga, Enikő Győri, Christophe Hansen, Marek Belka, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Diana Riba i Giner, Carlo Fidanza, Kateřina Konečná, Antoni Comín i Oliveres, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Gilles Lebreton, Anna Cavazzini, Beata Mazurek, Silvia Modig, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jytte Guteland, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvia Limmer, Tilly Metz, Eugen Jurzyca, João Ferreira, Ivan Vilibor Sinčić, Sven Simon, Tiemo Wölken, Svenja Hahn, Sven Giegold, Marisa Matias, Dolors Montserrat, Bernd Lange, Dita Charanzová, Ernest Urtasun, Helmut Scholz, Cindy Franssen, Dan Nica, Nicola Danti, Loucas Fourlas, Udo Bullmann, Morten Løkkegaard, Geoffroy Didier i Alessandra Moretti.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su Luis Garicano, Angelika Niebler, Eric Andrieu, Charles Goerens, Mohammed Chahim, Frédérique Ries, Brando Benifei, Nicolae Ştefănuță, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero i Sara Cerdas.

Govorio je Valdis Dombrovskis i Augusto Santos Silva.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika naknadno će se objaviti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


4. Sukob interesa premijera Češke Republike (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Sukob interesa premijera Češke Republike (2021/2671(RSP))

Augusto Santos Silva (predsjedatelj Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lara Wolters, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ondřej Knotek, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Mikuláš Peksa, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sabrina Pignedoli, nezavisna zastupnica, Tomáš Zdechovský, Sándor Rónai, Dita Charanzová, Maximilian Krah, Viola Von Cramon-Taubadel, Siegfried Mureşan, Maria Grapini, Tineke Strik, Jiří Pospíšil, Hannes Heide, Thomas Waitz, José Manuel Fernandes, Katarina Barley, Esteban González Pons, Margarida Marques, Michal Wiezik, Radka Maxová, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Daniel Freund i Patryk Jaki.

Govorili su Johannes Hahn i Augusto Santos Silva.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika naknadno će se objaviti.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:36)


5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:00 h.


6. Prvi krug glasovanja

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Umjetna inteligencija u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru
Izvješće o umjetnoj inteligenciji u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru [2020/2017(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Sabine Verheyen (A9-0127/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Program Kreativna Europa ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021);

Utjecaj pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao sredstvo za usklađivanje potreba i vještina na tržištu rada
Izvješće o utjecaju pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao sredstvo za usklađivanje potreba i vještina na tržištu rada [2020/2007(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Radan Kanev (A9-0066/2021);

Ubrzanje napretka i borba protiv nejednakosti u cilju iskorjenjivanja AIDS-a kao prijetnje javnom zdravlju do 2030.
Prijedlog rezolucije B9-0263/2021.

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Europska strategija za integraciju energetskih sustava
Izvješće o europskoj strategiji za integraciju energetskih sustava [2020/2241(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Christophe Grudler (A9-0062/2021);

Europska strategija za vodik
Izvješće o europskoj strategiji za vodik [2020/2242(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jens Geier (A9-0116/2021);

Zaštita ljudskih prava i vanjska migracijska politika EU-a
Izvješće o zaštiti ljudskih prava i vanjskoj migracijskoj politici EU-a [2020/2116(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Tineke Strik (A9-0060/2021);

Izvješća o Turskoj za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Turskoj za 2019. i 2020. [2019/2176(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021);

Izvješća o Crnoj Gori za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Crnoj Gori za 2019. i 2020. [2019/2173(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Tonino Picula (A9-0131/2021);

Učinci klimatskih promjena na ljudska prava i uloga boraca za zaštitu okoliša u vezi s tim pitanjem
Izvješće o učincima klimatskih promjena na ljudska prava i ulozi boraca za zaštitu okoliša u vezi s tim pitanjem [2020/2134(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 14:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19:00 (točka 12 zapisnika od 19.5.2021.).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:01 h.)


PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


8. Agencija Europske unije za temeljna prava: privremeno izvješće (rasprava)

Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava [2020/0112R(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Lukas Mandl predstavio je izvješće.

Govorio je Didier Reynders (povjerenik Komisije).

Govorili su Evelyn Regner (izvjestiteljica za mišljenje odbora FEMM), Paulo Rangel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bettina Vollath, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Maite Pagazaurtundúa, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Nicolaus Fest, u ime Kluba zastupnika ID-a (Predsjedatelj je podsjetio na odredbe članka 10., stavka 1. Poslovnika), Diana Riba i Giner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Kempa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Clare Daly, u ime Kluba zastupnika The Left, Balázs Hidvéghi, nezavisni zastupnik, Isabel Wiseler-Lima, Juan Fernando López Aguilar, Roman Haider, Eugenia Rodríguez Palop, Clara Ponsatí Obiols, Peter Pollák, Caterina Chinnici, Gunnar Beck, Loucas Fourlas i Łukasz Kohut.

Govorio je Didier Reynders.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16 zapisnika od 19.5.2021. (amandmani); točka 14 zapisnika od 20.5.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 4 zapisnika od 20.5.2021. (amandmani); točka 20 zapisnika od 20.5.2021. (konačno glasovanje).


9. Nove mogućnosti zakonite migracije radnika (rasprava)

Izvješće o novim mogućnostima zakonite migracije radnika [2020/2010(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Sylvie Guillaume predstavila je izvješće.

Govorio je Margaritis Schinas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Lena Düpont, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Javier Moreno Sánchez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Malik Azmani, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Peter Kofod, u ime Kluba zastupnika ID-a, Damian Boeselager, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pernando Barrena Arza, u ime Kluba zastupnika The Left, Balázs Hidvéghi, nezavisni zastupnik, Lukas Mandl, Cyrus Engerer, Abir Al-Sahlani, Gilles Lebreton, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Konstantinos Arvanitis, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jorge Buxadé Villalba, Ádám Kósa, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Fabienne Keller, Karlo Ressler, Isabel Santos, Maite Pagazaurtundúa i Eugen Tomac.

Govorio je Margaritis Schinas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16 zapisnika od 19.5.2021. (amandmani); točka 14 zapisnika od 20.5.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 4 zapisnika od 20.5.2021. (amandmani); točka 20 zapisnika od 20.5.2021. (konačno glasovanje)


10. Digitalna budućnost Europe: jedinstveno digitalno tržište i upotreba umjetne inteligencije za europske potrošače (rasprava)

Izvješće o oblikovanju digitalne budućnosti Europe: uklanjanje prepreka funkcioniranju jedinstvenog digitalnog tržišta i poboljšanje upotrebe umjetne inteligencije za europske potrošače [2020/2216(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

Deirdre Clune predstavila je izvješće.

Govorili su Nicola Beer (izvjestiteljica za mišljenje odbora ITRE), Kosma Złotowski (izvjestitelj za mišljenje odbora TRAN) i Sabine Verheyen (izvjestiteljica za mišljenje odbora CULT).

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Marion Walsmann (izvjestiteljica za mišljenje odbora JURI) i Annalisa Tardino (izvjestiteljica za mišljenje odbora LIBE).

Govorio je Margaritis Schinas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Konstantinos Arvanitis (izvjestitelj za mišljenje odbora EMPL), Ivo Hristov (izvjestitelj za mišljenje odbora AGRI), Maria da Graça Carvalho (izvjestiteljica za mišljenje odbora FEMM), Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Svenja Hahn, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Alessandra Basso, u ime Kluba zastupnika ID-a, Marcel Kolaja, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Carlo Fidanza, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Marcel KOLAJA
potpredsjednik

Govorili su Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nezavisni zastupnik, i Pablo Arias Echeverría.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Christel Schaldemose, Sandro Gozi, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Beata Mazurek, Anne-Sophie Pelletier, Edina Tóth, Ivan Štefanec, Josianne Cutajar, Dragoş Tudorache, Alexandra Geese, Krzysztof Jurgiel, Ádám Kósa, Antonius Manders, Miapetra Kumpula-Natri, Vlad-Marius Botoş, Markéta Gregorová, Joanna Kopcińska, Tomislav Sokol, Brando Benifei, Liesje Schreinemacher, Salvatore De Meo, Alex Agius Saliba, Claudia Gamon, Henna Virkkunen, Tsvetelina Penkova, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pernille Weiss i Miriam Lexmann.

Govorio je Margaritis Schinas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16 zapisnika od 19.5.2021. (amandmani); točka 14 zapisnika od 20.5.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 4 zapisnika od 20.5.2021. (amandmani); točka 20 zapisnika od 20.5.2021. (konačno glasovanje)


11. Odgovornost poduzeća za štetu u okolišu (rasprava)

Izvješće o odgovornosti poduzeća za štetu u okolišu [2020/2027(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Antonius Manders predstavio je izvješće.

Govorio je Virginijus Sinkevičius (povjerenik Komisije).

Govorili su Caroline Roose (izvjestiteljica za mišljenje odbora DEVE), Delara Burkhardt (izvjestiteljica za mišljenje odbora ENVI), Saskia Bricmont (izvjestiteljica za mišljenje odbora LIBE), Sunčana Glavak, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tiemo Wölken, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika Renew-a, i Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ID-a.

(Nastavak rasprave: točka 13 zapisnika od 19.5.2021.)


PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

12. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Umjetna inteligencija u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru
Izvješće o umjetnoj inteligenciji u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru [2020/2017(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0238)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 22.)

Program Kreativna Europa ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

(Za izmjenu stajališta Vijeća ili za njegovo odbijanje potrebna je većina zastupnika u Parlamentu)

AMANDMANI

Predsjedateljica je priopćila da je izvorni tekst usvojen zasebnim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima te je istaknula da nije primila nikakve druge zahtjeve u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika o stajalištu Vijeća u prvom čitanju.

Stajalište Vijeća stoga se smatra odobrenim. Predloženi je akt stoga donesen.

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0239)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 23.)

Utjecaj pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao sredstvo za usklađivanje potreba i vještina na tržištu rada
Izvješće o utjecaju pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao sredstvo za usklađivanje potreba i vještina na tržištu rada [2020/2007(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Radan Kanev (A9-0066/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)249)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 33.)

Ubrzanje napretka i borba protiv nejednakosti u cilju iskorjenjivanja AIDS-a kao prijetnje javnom zdravlju do 2030.
Prijedlog rezolucije B9-0263/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0250)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 34.)

Europska strategija za integraciju energetskih sustava
Izvješće o europskoj strategiji za integraciju energetskih sustava [2020/2241(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0240)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 24.)

Europska strategija za vodik
Izvješće o europskoj strategiji za vodik [2020/2242(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0241)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 25.)

Zaštita ljudskih prava i vanjska migracijska politika EU-a
Izvješće o zaštiti ljudskih prava i vanjskoj migracijskoj politici EU-a [2020/2116(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Tineke Strik (A9-0060/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Odbor AFET)

Usvojen (P9_TA(2021)0242)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 26.)

Izvješća o Turskoj za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Turskoj za 2019. i 2020. [2019/2176(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0243)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 27.)

Izvješća o Crnoj Gori za 2019. i 2020.
Izvješće o izvješćima Komisije o Crnoj Gori za 2019. i 2020. [2019/2173(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Tonino Picula (A9-0131/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0244)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 28.)

Učinci klimatskih promjena na ljudska prava i uloga boraca za zaštitu okoliša u vezi s tim pitanjem
Izvješće o učincima klimatskih promjena na ljudska prava i ulozi boraca za zaštitu okoliša u vezi s tim pitanjem [2020/2134(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0245)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 29.)


13. Odgovornost poduzeća za štetu u okolišu (nastavak rasprave)

Izvješće o odgovornosti poduzeća za štetu u okolišu [2020/2027(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Antonius Manders (A9-0112/2021)

(Početak rasprave: točka 11 zapisnika od 19.5.2021.)

Govorili su Marie Toussaint, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika The Left, Ernő Schaller-Baross, nezavisni zastupnik, Tomislav Sokol, Bettina Vollath, Gunnar Beck, Ciarán Cuffe, Jorge Buxadé Villalba, Pernando Barrena Arza, Łukasz Kohut i Carmen Avram.

Govorio je Virginijus Sinkevičius (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14 zapisnika od 20.5.2021..

Objava rezultata glasovanja: točka 20 zapisnika od 20.5.2021.


14. Važnost građanskog pravosuđa za gospodarski oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19 (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000016/2021 koje je postavio Adrián Vázquez Lázara, u ime Odbora JURI, Komisiji: Važnost građanskog pravosuđa za gospodarski oporavak nakon bolesti COVID-19 (B9-0014/2021)

Emil Radev (umjesto podnositelja) obrazložio je pitanje.

Didier Reynders (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Radan Kanev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tiemo Wölken, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Salvatore De Meo.

Govorio je Didier Reynders.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 19:50 h.)


15. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:00 h.


16. Drugi krug glasovanja

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Agencija Europske unije za temeljna prava: privremeno izvješće
Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava [2020/0112R(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Nove mogućnosti zakonite migracije radnika
Izvješće o novim mogućnostima zakonite migracije radnika [2020/2010(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Digitalna budućnost Europe: jedinstveno digitalno tržište i upotreba umjetne inteligencije za europske potrošače
Izvješće o oblikovanju digitalne budućnosti Europe: uklanjanje prepreka funkcioniranju jedinstvenog digitalnog tržišta i poboljšanje upotrebe umjetne inteligencije za europske potrošače [2020/2216(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Preokretanje demografskih trendova u regijama EU-a uz pomoć instrumenata kohezijske politike
Izvješće o preokretanju demografskih trendova u regijama EU-a uz pomoć instrumenata kohezijske politike [2020/2039(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Daniel Buda (A9-0061/2021);

Utjecaj pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao sredstvo za usklađivanje potreba i vještina na tržištu rada
Izvješće o utjecaju pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao sredstvo za usklađivanje potreba i vještina na tržištu rada [2020/2007(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Radan Kanev (A9-0066/2021);

Ubrzanje napretka i borba protiv nejednakosti u cilju iskorjenjivanja AIDS-a kao prijetnje javnom zdravlju do 2030.
Prijedlog rezolucije B9-0263/2021.

Glasovanje je bilo moguće do 21:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavit će se u četvrtak 20. svibnja 2021. u 9:00 h (__[A261758]__).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 20:01 h.)


PREDSJEDA: Marcel KOLAJA
potpredsjednik

17. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:30 h.


18. Okoliš: Aarhuška uredba ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Christian Doleschal predstavio je izvješće.

Govorio je Virginijus Sinkevičius (povjerenik Komisije).

Govorili su Jiří Pospíšil (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Martin Hojsík, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ID-a, Marie Toussaint, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Zalewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika The Left, Ivan Vilibor Sinčić, nezavisni zastupnik, Pernille Weiss, Milan Brglez, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Pietro Fiocchi, Silvia Modig, Ljudmila Novak, César Luena, Vlad Gheorghe, Grace O'Sullivan, Cyrus Engerer, Pär Holmgren i Ciarán Cuffe.

PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

Govorio je Virginijus Sinkevičius.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7 zapisnika od 20.5.2021. (amandmani); točka 14 zapisnika od 20.5.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 12 zapisnika od 20.5.2021. (amandmani); točka 20 zapisnika od 20.5.2021. (konačno glasovanje)


19. Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara [05628/2/2021 - C9-0152/2021 - 2018/0328(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

Rasmus Andresen predstavio je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Paolo Gentiloni (povjerenik Komisije).

Govorili su Pilar del Castillo Vera, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria-Manuel Leitão-Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Claudia Gamon, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Isabella Tovaglieri, u ime Kluba zastupnika ID-a, Lars Patrick Berg, nezavisni zastupnik, Siegfried Mureşan, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Virginie Joron, Tsvetelina Penkova, Dragoş Tudorache i Maria Grapini.

Govorio je Paolo Gentiloni.

Rasprava je zaključena.

Predsjedateljica je obavijestila da nije podnesen niti jedan prijedlog za odbijanje ili za izmjenu stajališta Vijeća u prvom čitanju, sukladno člancima 67. i 68. Poslovnika (05628/2/2021 - C9-0152/2021 - 2018/0328(COD)).

Stajalište Vijeća stoga se smatra odobrenim.

Slijedom navedenog, predloženi akt je usvojen (P9_TA(2021)0246).

(Prilog Rezultati glasovanja, točka 30)


20. Program „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja 2021. - 2027. ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1286/2013 [06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A9-0167/2021)

Sven Giegold predstavio je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Paolo Gentiloni (povjerenik Komisije).

Govorili su Eero Heinäluoma, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Andżelika Anna Możdżanowska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Othmar Karas, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Eugen Jurzyca, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Vincenzo Sofo, Evelyn Regner i Georgios Kyrtsos, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

Govorio je Paolo Gentiloni.

Rasprava je zaključena.

Predsjedateljica je obavijestila da nije podnesen niti jedan prijedlog za odbijanje ili za izmjenu stajališta Vijeća u prvom čitanju, sukladno člancima 67. i 68. Poslovnika (06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)).

Stajalište Vijeća stoga se smatra odobrenim.

Slijedom navedenog, predloženi akt je usvojen (P9_TA(2021)0247).

(Prilog Rezultati glasovanja, točka 31)


21. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili kubovi zastupnika zatražili su u skladu s člankom 144. Poslovnika održavanje takve rasprave za navedene prijedloge rezolucija:

I.   Ratni zarobljenici nakon najnovijeg sukoba Armenije i Azerbajdžana (2021/2693(RSP))

- Idoia Villanueva Ruiz i Pernando Barrena Arza, u ime Kluba zastupnika The Left, o ratnim zarobljenicima nakon najnovijeg sukoba Armenije i Azerbajdžana (B9-0277/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Markéta Gregorová, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Ignazio Corrao i Erik Marquardt, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o ratnim zarobljenicima nakon najnovijeg sukoba Armenije i Azerbajdžana (B9-0278/2021);

- Margarida Marques, Andrea Cozzolino i Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o ratnim zarobljenicima nakon najnovijeg sukoba Armenije i Azerbajdžana (B9-0279/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o ratnim zarobljenicima nakon najnovijeg sukoba Armenije i Azerbajdžana (B9-0280/2021);

- Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew, o ratnim zarobljenicima nakon najnovijeg sukoba Armenije i Azerbajdžana (B9-0281/2021);

- Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer i Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o ratnim zarobljenicima nakon najnovijeg sukoba Armenije i Azerbajdžana (B9-0288/2021).

II.   Stanje na Haitiju (2021/2694(RSP))

- Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika The Left, o stanju na Haitiju (B9-0282/2021);

- Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Michèle Rivasi, Pierrette Herzberger-Fofana i Mounir Satouri, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju na Haitiju (B9-0283/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Hannes Heide, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju na Haitiju (B9-0284/2021);

- Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, o stanju na Haitiju (B9-0285/2021);

- Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju na Haitiju (B9-0286/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrey Kovatchev, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil i Ioan-Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju na Haitiju (B9-0287/2021).

III.   Stanje u Čadu (2021/2695(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika The Left, o stanju u Čadu (B9-0289/2021);

- Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Katrin Langensiepen, Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Bronis Ropė i Francisco Guerreiro, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Čadu (B9-0290/2021);

- Thierry Mariani i Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, o stanju u Čadu (B9-0291/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Čadu (B9-0292/2021);

- Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans i Javier Nart, u ime Kluba zastupnika Renew, o stanju u Čadu (B9-0293/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Eugen Jurzyca i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Čadu (B9-0294/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, György Hölvényi, Tom Vandenkendelaere, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil i Ioan-Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Čadu (B9-0295/2021).

Vrijeme za izlaganje bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 171. Poslovnika.


22. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana odluka Komisije o utvrđivanju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje bioloških, okolišnih, tehničkih i socioekonomskih podataka u sektoru ribarstva i akvakulture te za upravljanje tim podacima za razdoblje od 2022. (C(2021)02797 - 2021/2665(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. travnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga I. i II. Direktivi (EU) 2016/1629 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izmjene popisa unutarnjih plovnih putova Unije i minimalnih tehničkih pravila koja se primjenjuju na plovne ili plutajuće objekte (C(2021)02853 - 2021/2673(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. travnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni Priloga III. Direktivi 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pomorskoj opremi u pogledu primjenjive norme za laboratorije koje upotrebljavaju tijela za ocjenu sukladnosti za pomorsku opremu (C(2021)02903 - 2021/2674(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. travnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/687 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (C(2021)03028 - 2021/2676(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 5. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o obvezama suradnje, razmjene informacija i obavješćivanja između nadležnih tijela i ESMA-e, EBA-e i EIOPA-e (C(2021)03103 - 2021/2683(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 6. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o produljenju prijelaznog razdoblja iz članka 89. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2021)03114 - 2021/2680(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 6. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju kriteriji na temelju kojih nadležna tijela mogu zahtijevati izmjene izjave o usklađenosti neznačajnih referentnih vrijednosti (C(2021)03116 - 2021/2682(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 6. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji za ocjenu usklađenosti koju provode nadležna tijela u pogledu obveznog upravljanja ključnom referentnom vrijednosti (C(2021)03117 - 2021/2681(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 6. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju zahtjevi kojima se osigurava dostatna robusnost sustava upravljanja administratora (C(2021)03123 - 2021/2685(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 6. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju značajke sustavâ i kontrole za utvrđivanje i izvješćivanje o svakom ponašanju koje može uključivati manipulaciju ili pokušaj manipulacije referentnom vrijednošću (C(2021)03125 - 2021/2677(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 6. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju uvjeti kojima se osigurava usklađenost metodologije za utvrđivanje referentne vrijednosti sa zahtjevima kvalitete (C(2021)03143 - 2021/2684(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 6. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta (C(2021)03163 - 2021/2686(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/856 u pogledu postupaka podnošenja zahtjeva i postupaka odabira u okviru Inovacijskog fonda (C(2021)03188 - 2021/2687(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 10. svibnja 2021.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 57. Poslovnika)


23. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredbe Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu N,N-dimetilformamida (D070424/04 - 2021/2698(RPS) - : 12. kolovoza 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 57. Poslovnika), IMCO (članak 57. Poslovnika);

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zabrane hranidbe nepreživača iz uzgoja, osim krznaša, bjelančevinama dobivenima od životinja (D070606/03 - 2021/2675(RPS) - : 4. kolovoza 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina kadmija u određenoj hrani (D071843/04 - 2021/2657(RPS) - : 23. srpnja 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina sklerocija glavice raži i alkaloida glavice raži u određenoj hrani (D071863/03 - 2021/2668(RPS) - : 28. srpnja 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina tropanskih alkaloida u određenoj hrani (D071865/02 - 2021/2664(RPS) - : 27. srpnja 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za mandestrobin u grožđu i jagodama (D072920/02 - 2021/2697(RPS) - : 11. srpnja 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) No 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 (D073527/01 - 2021/2688(RPS) - : 10. kolovoza 2021.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 57. Poslovnika).


24. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2021 – dio VII. - Odbor regija (N9-0014/2021 - C9-0160/2021 - 2021/2050(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 08/2021 - dio III. - Komisija (N9-0023/2021 - C9-0164/2021 - 2021/2051(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 10/2021 - dio III. - Komisija (N9-0024/2021 - C9-0165/2021 - 2021/2052(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 3/2021 – Europski gospodarski i socijalni odbor (N9-0026/2021 - C9-0183/2021 - 2021/2059(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-01/C/21 - Revizorski sud (N9-0027/2021 - C9-0184/2021 - 2021/2067(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 12/2021 - dio III. - Komisija (N9-0028/2021 - C9-0186/2021 - 2021/2068(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 11/2021 - dio III. - Komisija (N9-0029/2021 - C9-0187/2021 - 2021/2069(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


25. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

Sukladno članku 31. stavku 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 04/2021 – dio III. - Komisija.

Sukladno članku 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava INF 1/2021 - dio VII. - Odbor regija.


26. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


27. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


28. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 693.081/OJJE).


29. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:53 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Ispričani:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 9. veljače 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti