Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 11k
Torsdag den 20. maj 2021 - Bruxelles

14. Anden afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning B9-0272/2021.

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 og B9-0288/2021 af Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino og Isabel Santos, for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Renew-Gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel og Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Pernando Barrena Arza og Idoia Villanueva Ruiz, for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos og Assita Kanko, om krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021)

Situationen i Haiti
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0282/2021

Situationen i Tchad
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0290/2021

Miljø: Århuskonventionen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0269/2021

Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18
Forslag til beslutning B9-0267/2021

Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner
Forslag til beslutning B9-0276/2021

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning
Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder [2020/0112R(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Virksomheders ansvar for miljøskader
Betænkning om virksomheders ansvar for miljøskader [2020/2027(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration
Betænkning om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration [2020/2010(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere
Betænkning om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere [2020/2216(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 15.00.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 16.30 (punkt 20 i protokollen af 20.5.2021).

(Mødet udsat kl. 13.46.)

Seneste opdatering: 23. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik