Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 14k
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες

14. Δεύτερη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν τα εξής:

Η επαρκής προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ηνωμένο Βασίλειο
Πρόταση ψηφίσματος B9-0272/2021.

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Αιχμάλωτοι πολέμου μετά την πιο πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 και B9-0288/2021, από τους Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Λουκά Φουρλά, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Luděk Niedermayer και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino και Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon-Taubadel και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pernando Barrena Arza και Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Εμμανουήλ Φράγκο και Assita Kanko, σχετικά με τους αιχμαλώτους πολέμου μετά την πιο πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021

Η κατάσταση στην Αϊτή
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0282/2021˙

Η κατάσταση στο Τσαντ
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0290/2021˙

Περιβάλλον: κανονισμός Århus ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Christian Doleschal (A9-0152/2021

Κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0269/2021˙

Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems («Schrems II») - υπόθεση C-311/18
Πρόταση ψηφίσματος B9-0267/2021˙

Δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
Πρόταση ψηφίσματος B9-0276/2021˙

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προσωρινή έκθεση
Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2020/0112R(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Lukas Mandl (A9-0058/2021

Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία
Έκθεση σχετικά με την ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία [2020/2027(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Antonius Manders (A9-0112/2021

Νέες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού
Έκθεση σχετικά με νέες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού [2020/2010(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021

Ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: ψηφιακή ενιαία αγορά και χρήση της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές
Έκθεση σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές [2020/2216(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 16.30 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2021).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.46.)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου