Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 11k
Neljapäev, 20. mai 2021 - Brüssel

14. Teine hääletusvoor
Istungi stenogramm

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Isikuandmete piisav kaitse Ühendkuningriigis
Resolutsiooni ettepanek B9-0272/2021.

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Sõjavangid pärast Armeenia ja Aserbaidžaani hiljutist konflikti
Resolutsiooni ühisettepanek, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 ja B9-0288/2021 ja mille esitasid kodukorra artikli 144 lõike 5 ja artikli 132 lõike 4 alusel Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pernando Barrena Arza ja Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni The Left nimel, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos ja Assita Kanko sõjavangide kohta pärast Armeenia ja Aserbaidžaani hiljutist konflikti (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021);

Olukord Haitis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0282/2021;

Olukord Tšaadis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0290/2021;

Keskkond: Århusi konventsiooni määrus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Hiina vastusanktsioonid ELi üksustele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja parlamentide liikmetele
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0269/2021;

Andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland Limited ja Maximillian Schrems (Schrems II) – kohtuasi C-311/18
Resolutsiooni ettepanek B9-0267/2021;

Parlamendi õigus saada teavet riiklike taaste- ja vastupidavuskavade käimasoleva hindamise kohta
Resolutsiooni ettepanek B9-0276/2021;

Vaheraport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohta
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet [2020/0112R(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Äriühingute vastutus keskkonnakahju eest
Raport äriühingute vastutuse kohta keskkonnakahju eest [2020/2027(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Antonius Manders (A9-0112/2021);

Seadusliku töörände uued viisid
Raport seadusliku töörände uute viiside kohta [2020/2010(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Euroopa digitulevik: digitaalne ühtne turg ning tehisintellekti kasutamine Euroopa tarbijate huvides
Raport Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides [2020/2216(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Hääletuse lõpp kell 15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 16.30 (20.5.2021 protokollipunkt 20).

(Istung katkestati kell 13.46.)

Viimane päevakajastamine: 23. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika