Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 12k
Torstai 20. toukokuuta 2021 - Bryssel

14. Toiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Päätöslauselmaesitys B9-0272/2021.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Sotavankien tilanne Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 ja B9-0288/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pernando Barrena Arza ja Idoia Villanueva Ruiz The Left -ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos ja Assita Kanko sotavankien tilanteesta Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021)

Haitin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0282/2021

Tšadin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0290/2021

Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0269/2021

Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18
Päätöslauselmaesitys B9-0267/2021

Parlamentin oikeus tiedonsaantiin meneillään olevasta jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioinnista
Päätöslauselmaesitys B9-0276/2021

Euroopan unionin perusoikeusvirasto: väliaikainen mietintö
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta [2020/0112R(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Yritysten vastuu ympäristövahingoista
Mietintö yritysten vastuusta ympäristövahingoista [2020/2027(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät
Mietintö työvoiman muuttoliikkeen uusista laillisista väylistä [2020/2010(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Euroopan digitaalinen tulevaisuus: digitaaliset sisämarkkinat ja tekoälyn käyttö eurooppalaisten kuluttajien hyväksi
Mietintö Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisesta: digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan esteiden poistaminen ja tekoälyn käytön parantaminen eurooppalaisten kuluttajien hyväksi [2020/2216(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 15.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 16.30 (istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 20).

(Istunto keskeytettiin klo 13.46.)

Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö