Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 11k
Ketvirtadienis, 2021 m. gegužės 20 d. - Briuselis

14. Antrasis balsavimas
Stenograma

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Tinkama asmens duomenų apsauga Jungtinėje Karalystėje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0272/2021.

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Karo belaisviai po naujausio Armėnijos ir Azerbaidžano konflikto
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį, kuriuo pakeičiami pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 ir B9-0288/2021, jį pateikė: Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer ir Jiří Pospíšil, PPE frakcijos vardu, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ir Isabel Santos, S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu, RENEW frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel ir Hannah Neumann, Verts/ALE frakcijos vardu, Pernando Barrena Arza ir Idoia Villanueva Ruiz, The Left frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos ir Assita Kanko, dėl karo belaisvių po naujausio Armėnijos ir Azerbaidžano konflikto (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021);

Padėtis Haityje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0282/2021;

Padėtis Čade
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0290/2021;

Aplinkosauga: Orhuso reglamentas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams dalinio keitimo [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Kinijos atsakomosios sankcijos, taikomos ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0269/2021;

Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems („Schrems II”), byla C-311/18
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0267/2021;

Parlamento teisė į informaciją, kiek tai susiję su tebevykdomu nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0276/2021;

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra: preliminarus pranešimas
Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą [2020/0112R(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Bendrovių atsakomybė už žalą aplinkai
Pranešimas dėl bendrovių atsakomybės už žalą aplinkai [2020/2027(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonius Manders (A9-0112/2021);

Nauji teisėtos darbuotojų migracijos keliai
Pranešimas dėl naujų teisėtos darbuotojų migracijos kelių [2020/2010(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Europos skaitmeninė ateitis: bendroji skaitmeninė rinka ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimas siekiant naudos vartotojams ES
Pranešimas dėl Europos skaitmeninės ateities kūrimo: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES [2020/2216(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Balsavimas vyks iki 15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 16.30 val. (2021 05 20 protokolo 19 punktas).

(Posėdis sustabdytas 13.46 val.)

Atnaujinta: 2022 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika