Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 11k
Ceturtdiena, 2021. gada 20. maijs - Brisele

14. Otrais balsošanas laiks
Stenogramma

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā.

Apvienotās Karalistes nodrošināta pienācīga personas datu aizsardzība
Rezolūcijas priekšlikums B9-0272/2021.

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Karagūstekņi pēc nesenākā Armēnijas un Azerbaidžānas konflikta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144.panta 5.puntu, 132. panta 4. punktu un ar ko aizstāj rezolūciju priekšlikumus B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 un B9-0288/2021, ko iesnieguši Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Pedro Marques, Andrea Cozzolino un Isabel Santos S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā, Viola Von Cramon-Taubadel un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Pernando Barrena Arza un Idoia Villanueva Ruiz grupas “The Left” vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos un Assita Kanko - par karagūstekņiem pēc nesenākā Armēnijas un Azerbaidžānas konflikta (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021).

Stāvoklis Haiti
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0282/2021.

Stāvoklis Čadā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0290/2021.

Vide: Orhūsas regula ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Christian Doleschal (A9-0152/2021).

Ķīnas piemērotās atbildes sankcijas ES vienībām, EP deputātiem un valstu parlamentu deputātiem
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0269/2021.

Lieta C-311/18 — Datu aizsardzības komisārs pret Facebook Ireland un Maximillian Schrems ("Schrems II")
Rezolūcijas priekšlikums B9-0267/2021.

Parlamenta tiesības uz informāciju attiecībā uz valstu atveseļošanas un noturības plānu notiekošo izvērtēšanu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0276/2021.

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra: starpposma ziņojums
Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru [2020/0112R(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Lukas Mandl (A9-0058/2021).

Uzņēmumu atbildība par kaitējumu videi
Ziņojums par uzņēmumu atbildību par kaitējumu videi [2020/2027(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Antonius Manders (A9-0112/2021).

Jaunas pieejas likumīgai darbaspēka migrācijai
Ziņojums par jaunām pieejām likumīgai darbaspēka migrācijai [2020/2010(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021).

Eiropas digitālā nākotne: digitālais vienotais tirgus un mākslīgā intelekta izmantošana Eiropas patērētājiem
Ziņojums par Eiropas digitālās nākotnes veidošanu: šķēršļu novēršana digitālā vienotā tirgus darbībā un mākslīgā intelekta izmantošanas uzlabošana Eiropas patērētājiem [2020/2216(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 15.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 16.30 (20.5.2021. protokola 19. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.46.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 23. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika