Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 11k
Četrtek, 20. maj 2021 - Bruselj

14. Drugi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu
Predlog resolucije B9-0272/2021.

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Vojni ujetniki po nedavnem konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom
Skupni predlog resolucije v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomešča predloge resolucij B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 in B9-0288/2021, ki ga vlagajo Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino in Isabel Santos v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Viola Von Cramon-Taubadel in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Pernando Barrena Arza in Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine The Left, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos in Assita Kanko o vojnih ujetnikih po nedavnem konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021);

Razmere na Haitiju
Skupni predlog resolucije RC-B9-0282/2021;

Razmere v Čadu
Skupni predlog resolucije RC-B9-0290/2021;

Okolje: Aarhuška uredba ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov
Skupni predlog resolucije RC-B9-0269/2021;

Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18
Predlog resolucije B9-0267/2021;

Pravica Parlamenta do obveščenosti v zvezi s tekočo oceno nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost
Predlog resolucije B9-0276/2021;

Agencija Evropske unije za temeljne pravice: vmesno poročilo
Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice [2020/0112R(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Odgovornost podjetij za okoljsko škodo
Poročilo o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo [2020/2027(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Antonius Manders (A9-0112/2021);

Nove poti za zakonite delovne migracije
Poročilo o novih poteh za zakonite delovne migracije [2020/2010(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Digitalna prihodnost Evrope: enotni digitalni trg in uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike
Poročilo o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope: odprava ovir za delovanje enotnega digitalnega trga in izboljšana uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike [2020/2216(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Glasovanje je odprto do 15.00.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 16.30 (točka 20 zapisnika z dne 20.5.2021).

(Seja je bila prekinjena ob 13.46.)

Zadnja posodobitev: 23. september 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov