Indeks 
Protokol
XML 198kPDF 313kWORD 77k
Torsdag den 20. maj 2021 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 4.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 5.Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18 - Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige (forhandling)
 6.Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (indgivne beslutningsforslag)
 7.Første afstemningsrunde
 8.Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18 - Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige (fortsat forhandling)
 9.Romaernes ligestilling, inklusion og deltagelse (forhandling)
 10.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
10.1.Krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan
  
10.2.Situationen i Haiti
  
10.3.Situationen i Tchad
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Anden afstemningsrunde
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Anmodning om ophævelse af immunitet
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Den seneste tids forårsfrosts alvorlige konsekvenser for frugt- og vinavlere (forhandling)
 19.Genoptagelse af mødet
 20.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 21.Stemmeforklaringer
 22.Stemmerettelser og -intentioner
 23.Andragender
 24.Modtagne dokumenter
 25.Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger
 26.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
 27.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 28.Godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 105)
 29.Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 237)
 30.Ændring af titler på initiativbetænkninger
 31.Dagsorden for næste møde
 32.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.04.


2. De politiske gruppers sammensætning

Lucia Ďuriš Nicholsonová var ikke længere medlem af ECR-Gruppen og havde tilsluttet sig Renew-Gruppen med virkning fra den 20. maj 2021.


3. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden meddelte, at Europa-Parlamentets formand fra Renew- og ID-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

AFET: Maximilian Krah

EMPL: Lucia Ďuriš Nicholsonová i stedet for Samira Rafaela

DROI-underudvalget: Maximilian Krah

SEDE: Maximilian Krah

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


4. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning
Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder [2020/0112R(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0258)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration
Betænkning om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration [2020/2010(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0260)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere
Betænkning om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere [2020/2216(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0261)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter
Betænkning om vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter [2020/2039(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Daniel Buda (A9-0061/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0248)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet
Betænkning om EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet [2020/2007(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Radan Kanev (A9-0066/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0249)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en trussel mod folkesundheden senest i 2030
Forslag til beslutning B9-0263/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0250)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)


5. Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18 - Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18 (2020/2789(RSP))

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige (2021/2594(RSP))

Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Didier Reynders (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Moritz Körner for Renew-Gruppen, Marco Campomenosi for ID-Gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield for Verts/ALE-Gruppen, og Assita Kanko for ECR-Gruppen.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 8 i protokollen af 20.5.2021)


6. Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (2021/2644(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 28. april 2021 (punkt 11 i protokollen af 28.4.2021).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Pedro Marques, Marek Belka, Sven Mikser, for S&D-Gruppen, om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (2021/2644(RSP)) (B9-0269/2021)

- Idoia Villanueva Ruiz, for The Left-Gruppen, om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (2021/2644(RSP)) (B9-0270/2021)

- Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Viola Von Cramon-Taubadel, Sara Matthieu, Francisco Guerreiro, Alice Kuhnke, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Anna Cavazzini, Yannick Jadot, Saskia Bricmont, for Verts/ALE-Gruppen, om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (2021/2644(RSP)) (B9-0271/2021)

- Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Marie-Pierre Vedrenne, Emma Wiesner, for Renew-Gruppen, om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (2021/2644(RSP)) (B9-0273/2021)

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Adam Bielan, for ECR-Gruppen, om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (2021/2644(RSP)) (B9-0274/2021)

- Michael Gahler, Radosław Sikorski, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Christophe Hansen, for PPE-Gruppen, om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (2021/2644(RSP)) (B9-0275/2021).

Afstemning: punkt 7 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag); punkt 14 i protokollen af 20.5.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 12 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag); punkt 20 i protokollen af 20.5.2021 (endelig afstemning).


7. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Situationen i Haiti
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0282/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, B9-0286/2021 og B9-0287/2021 af Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil og Ioan-Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Hannes Heide og Łukasz Kohut, for S&D-Gruppen, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Renew-Gruppen, Hannah Neumann, Caroline Roose og Salima Yenbou, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza og Witold Jan Waszczykowski, for ECR-Gruppen, Marisa Matias, for The Left-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Haiti (2021/2694(RSP)) (RC-B9-0282/2021)

Situationen i Tchad
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0290/2021, B9-0292/2021, B9-0293/2021, B9-0294/2021 og B9-0295/2021 af Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil og Ioan-Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino og Maria Arena, for S&D-Gruppen, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen, Michèle Rivasi, Salima Yenbou, Hannah Neumann og Mounir Satouri, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk og Carlo Fidanza, for ECR-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Tchad (2021/2695(RSP)) (RC-B9-0290/2021)

Miljø: Århuskonventionen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0269/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, B9-0274/2021 og B9-0275/2021 af Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima og Radosław Sikorskin, for PPE-Gruppen, Pedro Marques, Marek Belka og Sven Mikser, for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Nicolae Ştefănuță og Marie-Pierre Vedrenne, for Renew-Gruppen, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Yannick Jadot, Tineke Strik, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Sara Matthieu, Markéta Gregorová, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel og Gwendoline Delbos-Corfield, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza og Eugen Jurzyca, for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo og Tiziana Beghin, om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer (2021/2644(RSP)) (RC-B9-0269/2021)

Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18
Forslag til beslutning B9-0267/2021.

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning B9-0268/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 11.00.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.00 (punkt 8 i protokollen af 20.5.2021).


8. Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18 - Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18 (2020/2789(RSP))

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige (2021/2594(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 5 i protokollen af 20.5.2021)

Talere: Cornelia Ernst, for The Left-Gruppen, Jeroen Lenaers, Marina Kaljurand, Virginie Joron, Adam Bielan, Clare Daly, Seán Kelly, Paul Tang, Tomislav Sokol og Katarina Barley.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Talere: Barbara Thaler, Bettina Vollath, Pablo Arias Echeverría og Michiel Hoogeveen.

Talere: Didier Reynders (medlem af Kommissionen) og Ana Paula Zacarias (formand for Rådet).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, om Domstolens dom af 16. juli 2020, Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems ("Schrems II"), Sag C-311/18 (2020/2789(RSP)) (B9-0267/2021);

- Tom Vandenkendelaere og Jeroen Lenaers, for PPE-Gruppen og Assita Kanko og Nicola Procaccini, for ECR-Gruppen, om tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige (2021/2594(RSP)) (B9-0268/2021);

- Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, om tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige (2021/2594(RSP)) (B9-0272/2021).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag B9-0267/2021 og endelig afstemning B9-0268/2021); punkt 14 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag B9-0272/2021 og endelig afstemning B9-0267/2021); punkt 3 i protokollen af 21.5.2021 (endelig afstemning B9-0272/2021)

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 12 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag B9-0267/2021 og endelig afstemning B9-0268/2021); punkt 20 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag B9-0272/2021 og endelig afstemning B9-0267/2021); punkt 5 i protokollen af 21.5.2021 (endelig afstemning B9-0272/2021). punkt 12 i protokollen af 20.5.2021.


9. Romaernes ligestilling, inklusion og deltagelse (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Romaernes ligestilling, inklusion og deltagelse (2021/2689(RSP))

Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Peter Pollák for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Anna Júlia Donáth for Renew-Gruppen, Mara Bizzotto for ID-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Joachim Stanisław Brudziński, for ECR-Gruppen, Clare Daly, for The Left-Gruppen, Miroslav Radačovský, løsgænger, Loránt Vincze, Evin Incir, Dragoş Pîslaru, Joachim Kuhs, Sylwia Spurek, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Delara Burkhardt, Maite Pagazaurtundúa, Maria Grapini og Lívia Járóka (som følge af bemærkninger uden mikrofon, formanden mindede om de bestemmelser vedrørende indlæg, der for tiden var gældende på grund af pandemien, og tilføjede, at hun ville drøfte spørgsmålet med Parlamentets formand).

Talere: Helena Dalli og Ana Paula Zacarias.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 21 i protokollen af 19.5.2021).


10.1. Krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan

Forslag til beslutning B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0280/2021, B9-0281/2021 og B9-0288/2021 (2021/2693(RSP))

Andrey Kovatchev, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Pernando Barrena Arza og Charlie Weimers forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Marina Kaljurand for S&D-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for Renew-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, og Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

Talere: Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná, for The Left-Gruppen, François-Xavier Bellamy, Klemen Grošelj, Tomasz Piotr Poręba, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Clara Ponsatí Obiols, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas og Fabio Massimo Castaldo, løsgænger.

Taler: Helena Dalli (medlem af Kommissionen) for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 20.5.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 20 i protokollen af 20.5.2021.


10.2. Situationen i Haiti

Forslag til beslutning B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, B9-0286/2021 og B9-0287/2021 (2021/2694(RSP))

Seán Kelly, Hannes Heide, Nathalie Loiseau, Caroline Roose, Jadwiga Wiśniewska og Marisa Matias forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Stéphane Bijoux for Renew-Gruppen, Sabrina Pignedoli, løsgænger, Javi López og Izaskun Bilbao Barandica.

Taler: Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag); punkt 14 i protokollen af 20.5.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 12 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag); punkt 20 i protokollen af 20.5.2021 (endelig afstemning).


10.3. Situationen i Tchad

Forslag til beslutning B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-0292/2021, B9-0293/2021, B9-0294/2021 og B9-0295/2021 (2021/2695(RSP))

Željana Zovko, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Mounir Satouri, Assita Kanko og Miguel Urbán Crespo forelagde beslutningsforslagene.

Talere: François-Xavier Bellamy for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Nathalie Loiseau for Renew-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Seán Kelly og Krzysztof Hetman.

Taler: Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag); punkt 14 i protokollen af 20.5.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 12 i protokollen af 20.5.2021 (ændringsforslag); punkt 20 i protokollen af 20.5.2021 (endelig afstemning).

(Mødet afbrudt kl. 12.47)


11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.06.


12. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Situationen i Haiti
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0282/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0252)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

Situationen i Tchad
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0290/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0253)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

Miljø: Århuskonventionen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0254)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0269/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18
Forslag til beslutning B9-0267/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0256)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning B9-0268/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

Indlæg

Christian Doleschal (ordfører), der anmodede om, at spørgsmålet blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4:

- Miljø: Århuskonventionen (2020/0289(COD)).

Denne anmodning ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag (punkt 20 i protokollen af 20.5.2021).

(Mødet afbrudt kl. 13.11.)


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.45.


14. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning B9-0272/2021.

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 og B9-0288/2021 af Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino og Isabel Santos, for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Renew-Gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel og Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Pernando Barrena Arza og Idoia Villanueva Ruiz, for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos og Assita Kanko, om krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021)

Situationen i Haiti
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0282/2021

Situationen i Tchad
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0290/2021

Miljø: Århuskonventionen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0269/2021

Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18
Forslag til beslutning B9-0267/2021

Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner
Forslag til beslutning B9-0276/2021

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning
Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder [2020/0112R(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Virksomheders ansvar for miljøskader
Betænkning om virksomheders ansvar for miljøskader [2020/2027(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration
Betænkning om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration [2020/2010(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere
Betænkning om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere [2020/2216(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 15.00.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 16.30 (punkt 20 i protokollen af 20.5.2021).

(Mødet udsat kl. 13.46.)


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.30.


16. Anmodning om ophævelse af immunitet

De østrigske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Harald Vilimskys immunitet med henblik på iværksætte en indledende efterforskning mod ham.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


17. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden meddelte, at Europa-Parlamentets formand fra ECR-Gruppen havde modtaget følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

EMPL: Anna Zalewska

Afgørelsen finder anvendelse fra dags dato.


18. Den seneste tids forårsfrosts alvorlige konsekvenser for frugt- og vinavlere (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000032/2021 af Norbert Lins, for AGRI, til Kommissionen: Den seneste tids forårsfrosts alvorlige konsekvenser for frugt- og vinavlere (B9-0016/2021)

Norbert Lins begrundede spørgsmålet.

Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Irène Tolleret for Renew-Gruppen, Elena Lizzi for ID-Gruppen, Claude Gruffat for Verts/ALE-Gruppen, Krzysztof Jurgiel for ECR-Gruppen, Mick Wallace, for The Left-Gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, løsgænger, Anne Sander, Clara Aguilera, Hilde Vautmans, Joachim Kuhs, Dorien Rookmaker, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Eric Andrieu, Lucia Vuolo, Franc Bogovič, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Tonino Picula og César Luena.

Taler: Janusz Wojciechowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 15.51.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

19. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 16.30.


20. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning B9-0272/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0262)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

Krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0277/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0251)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

(Forslag til beslutning B9-0280/2021 bortfaldt).

Situationen i Haiti
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0282/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0252)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

Situationen i Tchad
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0290/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0253)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

(Forslag til beslutning B9-0289/2021 og B9-0291/2021 bortfaldt).

Miljø: Århuskonventionen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0254)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (613 for, 51 imod, 29 hverken/eller)

Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0269/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0255)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

(Forslag til beslutning B9-0270/2021 bortfaldt).

Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18
Forslag til beslutning B9-0267/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0256)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner
Forslag til beslutning B9-0276/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0257)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning
Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder [2020/0112R(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0258)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

Virksomheders ansvar for miljøskader
Betænkning om virksomheders ansvar for miljøskader [2020/2027(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Antonius Manders (A9-0112/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0259)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration
Betænkning om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration [2020/2010(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING (LIBE)

Vedtaget (P9_TA(2021)0260)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere
Betænkning om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere [2020/2216(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0261)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)


21. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


22. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


23. Andragender

Andragenderne fra nr. 0433-21 til nr. 0505-21 var blevet optaget i registret den 20. maj 2021 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk. 15, den 20. maj 2021 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


24. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår overgangsbestemmelserne for visse maskiner udstyret med motorer i effektområdet mellem 56kW og 130kW og over 300kW for at imødegå virkningen af covid-19-krisen (COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

2) fra medlemmerne

- Mathilde Androuët, Nicolas Bay, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Jérôme Rivière og André Rougé. Forslag til beslutning om oprettelse af et centraliseret system, der er interoperabelt for medlemsstaterne, og som omfatter identitetsdata og biometriske data for irregulære uledsagede mindreårige, der indsamles ved deres ankomst til Den Europæiske Union (B9-0215/2021)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Forslag til beslutning om behovet for at fastsætte regler for sociale medier for at beskytte det demokratiske system (B9-0216/2021)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE, CULT

- Thierry Mariani. Forslag til beslutning om Hirak-bevægelsen og situationen i Algeriet (B9-0217/2021)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova og Lucia Vuolo. Forslag til beslutning om bevægeligheden for varer og tjenesteydelser uden restriktioner ved Brennerpasset (B9-0218/2021)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Margarita de la Pisa Carrión. Forslag til beslutning om beskyttelse af og støtte til gravide kvinder (B9-0260/2021)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

rådg.udv. :

EMPL, ENVI


25. Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 47)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. maj 2021)

CONT

- Digitalisering af europæisk rapportering, overvågning og revision (2021/2054(INL))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. oktober 2019)

AFCO

- Udkast til Europa-Parlamentets forordning om Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom (2021/2053(INL))

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. maj 2021)

ECON

- Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2021 (2021/2063(INI))

- Den økonomiske politik i euroområdet 2021 (2021/2061(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

EMPL

- Beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet 2021 (2021/2062(INI))

JURI

- Beskyttelse af børns rettigheder i civilretlige, administrative og familieretlige sager (2021/2060(INI))
(rådg.udv.: PETI)

CULT

- EU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem (2021/2058(INI))

- Den rolle, som kultur, uddannelse, medier og idræt spiller i bekæmpelsen af racisme (2021/2057(INI))

PECH

- Situationen for ikkeindustrielt fiskeri i EU og fremtidsperspektiver (2021/2056(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

AFET

- Forfølgelse af mindretal på grund af tro eller religion (2021/2055(INI))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. april 2021)

CULT

- På vej mod et europæisk digitalt offentligt rum (2021/2047(INI))
(rådg.udv.: IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 57))

TRAN

- Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet (2021/2046(INI))
(rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 57), ITRE, JURI, FEMM)

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 118)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. maj 2021)

AFET

- Korruption og menneskerettigheder (2021/2066(INI))

- Henstilling til Rådet om status over EU-Udenrigstjenestens funktionsmåde og om et stærkere EU i verden (2021/2065(INI))

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Libyen (2021/2064(INI))


26. Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

CULT

- Åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale markeder) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD))
henvist til kor. udv.: IMCO
rådg.udv.: ECON (forretningsordenens artikel 57), ITRE (forretningsordenens artikel 57), TRAN, CULT, JURI, LIBE

ENVI

- Forordning om batterier og udtjente batterier, om ophævelse af direktiv 2006/66/EF og om ændring af forordning (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), IMCO (forretningsordenens artikel 57), TRAN


27. Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. april 2021)

CULT

- På vej mod et europæisk digitalt offentligt rum (2021/2047(INI))
(rådg.udv.: IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 57))

TRAN

- Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet (2021/2046(INI))
(rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 57), ITRE, JURI, FEMM)

IMCO

- Åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale markeder) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD))
(rådg.udv.: ECON (forretningsordenens artikel 57), ITRE (forretningsordenens artikel 57), TRAN, CULT, JURI, LIBE)

- Indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og ændring af direktiv 2000/31/EF (COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
(rådg.udv.: ECON, ITRE (forretningsordenens artikel 57), TRAN, CULT, JURI (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57), FEMM)

ITRE

- Foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 (COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD))
(rådg.udv.: AFET, ECON, IMCO, TRAN, CULT, LIBE (forretningsordenens artikel 57))

ENVI

- Forordning om batterier og udtjente batterier, om ophævelse af direktiv 2006/66/EF og om ændring af forordning (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), IMCO (forretningsordenens artikel 57), TRAN)


28. Godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 105)

Betænkninger, der indeholder et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning (godkendelsesprocedure) (forretningsordenens artikel 105, stk. 2)

(jf. Udvalgsformandskonferencens meddelelse af 27. april 2021)

PECH

- Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union på den ene side og Naalakkersuisut og Danmarks regering på den anden side og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2021/0037M(NLE) - 2021/0037(NLE))
(rådg.udv.: BUDG)


29. Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 237)

AFCO

- Ændringer til Parlamentets forretningsorden, der vedrører artikel 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 og bilag V og tilføjelse af en ny artikel 106a (2021/2048(REG))


30. Ændring af titler på initiativbetænkninger

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. april 2021)

AFET

Ny titel: Henstilling til Rådet om FN's Generalforsamlings 75. og 76. samling (2020/2128(INI))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. maj 2021)

AFET

Ny titel: Udfordringer og perspektiver for multilaterale systemer for våbenkontrol og nedrustning for så vidt angår masseødelæggelsesvåben (2020/2001(INI))


31. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 693.081/OJVE).


32. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 16.35.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melchior Karen, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Fritaget:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 23. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik