Index 
Protokoll
XML 199kPDF 309kWORD 76k
Torsdagen den 20 maj 2021 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning
 4.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 5.Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18 - Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket (debatt)
 6.Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (ingivna resolutionsförslag)
 7.Första omröstningsomgången
 8.Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18 - Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket (fortsättning på debatten)
 9.Romers jämlikhet, inkludering och delaktighet (debatt)
 10.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
10.1.Krigsfångar efter den senaste konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan
  
10.2.Situationen i Haiti
  
10.3.Situationen i Tchad
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Begäran om upphävande av immunitet
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Den senaste tidens vårfrost som har drabbat frukt- och vinodlare hårt (debatt)
 19.Återupptagande av sammanträdet
 20.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 21.Röstförklaringar
 22.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 23.Framställningar
 24.Inkomna dokument
 25.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 26.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 27.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 28.Godkännandeförfarande (artikel 105 i arbetsordningen)
 29.Ändring av arbetsordningen (artikel 237 i arbetsordningen)
 30.Ändrade titlar på initiativbetänkanden
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.04.


2. De politiska gruppernas sammansättning

Lucia Ďuriš Nicholsonová hade utträtt ur ECR-gruppen och anslutit sig till Renew-gruppen från och med den 20 maj 2021.


3. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen meddelade att grupperna Renew och ID hade lämnat följande beslut till parlamentets talman om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

AFET-utskottet: Maximilian Krah

EMPL-utskottet: Lucia Ďuriš Nicholsonová i stället för Samira Rafaela

DROI-underutskottet: Maximilian Krah

SEDE-underutskottet: Maximilian Krah

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


4. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: interimsbetänkande
Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter [2020/0112R(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0258)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration
Betänkande om nya vägar för laglig arbetskraftsmigration [2020/2010(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0260)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

EU:s digitala framtid: digital inre marknad och användningen av AI för europeiska konsumenter
Betänkande om formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter [2020/2216(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0261)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

Vändande av den demografiska tendensen i EU-regioner med hjälp av instrument inom sammanhållningspolitiken
Betänkande om vändande av den demografiska tendensen i EU-regioner med hjälp av instrument inom sammanhållningspolitiken [2020/2039(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Daniel Buda (A9-0061/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0248)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

Konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden
Betänkande om konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden [2020/2007(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Radan Kanev (A9-0066/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0249)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

Påskynda framstegen och åtgärda ojämlikheterna för att utrota aids som ett folkhälsohot senast 2030
Resolutionsförslag B9-0263/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0250)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)


5. Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18 - Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18 (2020/2789(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket (2021/2594(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Moritz Körner för Renew-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield för Verts/ALE-gruppen, och Assita Kanko för ECR-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 8 i protokollet av den 20.5.2021)


6. Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (2021/2644(RSP))

Debatten hade ägt rum den 28 april 2021 (punkt 11 i protokollet av den 28.4.2021).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Pedro Marques, Marek Belka, Sven Mikser, för S&D-gruppen, om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (2021/2644(RSP)) (B9-0269/2021);

- Idoia Villanueva Ruiz, för The Left-gruppen, om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (2021/2644(RSP)) (B9-0270/2021);

- Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Viola Von Cramon-Taubadel, Sara Matthieu, Francisco Guerreiro, Alice Kuhnke, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Anna Cavazzini, Yannick Jadot, Saskia Bricmont, för Verts/ALE-gruppen, om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (2021/2644(RSP)) (B9-0271/2021);

- Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Marie-Pierre Vedrenne, Emma Wiesner, för Renew-gruppen, om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (2021/2644(RSP)) (B9-0273/2021);

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Adam Bielan, för ECR-gruppen, om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (2021/2644(RSP)) (B9-0274/2021);

- Michael Gahler, Radosław Sikorski, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Christophe Hansen, för PPE-gruppen, om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (2021/2644(RSP)) (B9-0275/2021).

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 20.5.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 12 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag), punkt 20 i protokollet av den 20.5.2021 (slutomröstning).


7. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Situationen i Haiti
Gemensamt förslag till resolution, framlagt i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen (i stället för resolutionsförslagen B9-0282/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, B9-0286/2021 och B9-0287/2021), av Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Hannes Heide och Łukasz Kohut, för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Hannah Neumann, Caroline Roose och Salima Yenbou, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza och Witold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen, Marisa Matias, för The Left-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Haiti (2021/2694(RSP)) (RC-B9-0282/2021).

Situationen i Tchad
Gemensamt förslag till resolution, framlagt i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen (i stället för resolutionsförslagen B9-0290/2021, B9-0292/2021, B9-0293/2021, B9-0294/2021 och B9-0295/2021), av Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino och Maria Arena, för S&D-gruppen, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Michèle Rivasi, Salima Yenbou, Hannah Neumann och Mounir Satouri, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Tchad (2021/2695(RSP)) (RC-B9-0290/2021);

Miljö: Århusförordningen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter
Gemensamt förslag till resolution, framlagt i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen (i stället för resolutionsförslagen B9-0269/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, B9-0274/2021 och B9-0275/2021), av Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima och Radosław Sikorskin, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Marek Belka och Sven Mikser, för S&D-gruppen, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Nicolae Ştefănuță och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Yannick Jadot, Tineke Strik, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Sara Matthieu, Markéta Gregorová, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel och Gwendoline Delbos-Corfield, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza och Eugen Jurzyca, för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo och Tiziana Beghin om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (2021/2644(RSP)) (RC-B9-0269/2021);

Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18
Resolutionsförslag B9-0267/2021.

Parlamentet genomförde slutomröstningen om

Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0268/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 11.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00 (punkt 12 i protokollet av den 20.5.2021).


8. Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18 - Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18 (2020/2789(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket (2021/2594(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 5 i protokollet av den 20.5.2021)

Talare: Cornelia Ernst, för The Left-gruppen, Jeroen Lenaers, Marina Kaljurand, Virginie Joron, Adam Bielan, Clare Daly, Seán Kelly, Paul Tang, Tomislav Sokol och Katarina Barley.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Barbara Thaler, Bettina Vollath, Pablo Arias Echeverría och Michiel Hoogeveen.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen) och Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, om Europeiska unionens domstols dom av den 16 juli 2020 i mål C-311/18 – Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (Schrems II) (2020/2789(RSP)) (B9-0267/2021);

- Tom Vandenkendelaere och Jeroen Lenaers, för PPE-gruppen och Assita Kanko och Nicola Procaccini, för ECR-gruppen, om tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket (2021/2594(RSP)) (B9-0268/2021);

- Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, om tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket (2021/2594(RSP)) (B9-0272/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag B9-0267/2021 och slutomröstning B9-0268/2021); punkt 14 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag B9-0272/2021 och slutomröstning B9-0267/2021); punkt 3 i protokollet av den 21.5.2021 (slutomröstning B9-0272/2021).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 12 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag B9-0267/2021 och slutomröstning B9-0268/2021); punkt 20 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag B9-0272/2021 och slutomröstning B9-0267/2021); punkt 5 i protokollet av den 21.5.2021 (slutomröstning B9-0272/2021).


9. Romers jämlikhet, inkludering och delaktighet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Romers jämlikhet, inkludering och delaktighet (2021/2689(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Peter Pollák för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Anna Júlia Donáth för Renew-gruppen, Mara Bizzotto för ID-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński, för ECR-gruppen, Clare Daly, för The Left-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, Loránt Vincze, Evin Incir, Dragoş Pîslaru, Joachim Kuhs, Sylwia Spurek, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Delara Burkhardt, Maite Pagazaurtundúa, Maria Grapini och Lívia Járóka (med anledning av att inlägg gjorts utan mikrofon, påminde talmannen om gällande bestämmelser för inlägg i kammaren under den pågående pandemin och tillade att hon skulle ta upp frågan med parlamentets talman).

Talare: Helena Dalli och Ana Paula Zacarias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


10. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 21 i protokollet av den 19.5.2021.)


10.1. Krigsfångar efter den senaste konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan

Resolutionsförslag B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0280/2021, B9-0281/2021 och B9-0288/2021 (2021/2693(RSP))

Andrey Kovatchev, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Pernando Barrena Arza och Charlie Weimers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Marina Kaljurand för S&D-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för Renew-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, och Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Kateřina Konečná, för The Left-gruppen, François-Xavier Bellamy, Klemen Grošelj, Tomasz Piotr Poręba, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Clara Ponsatí Obiols, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas och Fabio Massimo Castaldo, grupplös.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 20.5.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 20 i protokollet av den 20.5.2021.


10.2. Situationen i Haiti

Resolutionsförslag B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, B9-0286/2021 och B9-0287/2021 (2021/2694(RSP))

Seán Kelly, Hannes Heide, Nathalie Loiseau, Caroline Roose, Jadwiga Wiśniewska och Marisa Matias redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Stéphane Bijoux för Renew-gruppen, Sabrina Pignedoli, grupplös, Javi López och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 20.5.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 12 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag), punkt 20 i protokollet av den 20.5.2021 (slutomröstning).


10.3. Situationen i Tchad

Resolutionsförslag B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-0292/2021, B9-0293/2021, B9-0294/2021 och B9-0295/2021 (2021/2695(RSP))

Željana Zovko, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Mounir Satouri, Assita Kanko och Miguel Urbán Crespo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: François-Xavier Bellamy för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Seán Kelly och Krzysztof Hetman.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 20.5.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 12 i protokollet av den 20.5.2021 (ändringsförslag), punkt 20 i protokollet av den 20.5.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.47.)


11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.06.


12. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Situationen i Haiti
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0282/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0252)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

Situationen i Tchad
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0290/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0253)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

Miljö: Århusförordningen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0254)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0269/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18
Resolutionsförslag B9-0267/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0256)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0268/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

Inlägg:

Christian Doleschal (föredragande) begärde att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen:

- Miljö: Århusförordningen (2020/0289(COD)).

Denna begäran skulle gå till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 20 i protokollet av den 20.5.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.11.)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.45.


14. Andra omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0272/2021.

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Krigsfångar efter den senaste konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan
Gemensamt förslag till resolution, framlagt i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen (i stället för resolutionsförslagen B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 och B9-0288/2021, par Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino och Isabel Santos, för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Pernando Barrena Arza och Idoia Villanueva Ruiz, för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos och Assita Kanko, om krigsfångar efter den senaste konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021);

Situationen i Haiti
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0282/2021;

Situationen i Tchad
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0290/2021;

Miljö: Århusförordningen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0269/2021;

Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18
Resolutionsförslag B9-0267/2021;

Parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens
Resolutionsförslag B9-0276/2021;

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: interimsbetänkande
Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter [2020/0112R(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Företagens ansvar för miljöskador
Betänkande om företagens ansvar för miljöskador [2020/2027(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Antonius Manders (A9-0112/2021);

Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration
Betänkande om nya vägar för laglig arbetskraftsmigration [2020/2010(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

EU:s digitala framtid: digital inre marknad och användningen av AI för europeiska konsumenter
Betänkande om formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter [2020/2216(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.30 (punkt 20 i protokollet av den 20.5.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.46.)


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.30.


16. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga österrikiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Harald Vilimsky så att en förundersökning skulle kunna inledas mot honom.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


17. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen meddelade att ECR-gruppen hade lämnat följande beslut till parlamentets talman om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

EMPL-utskottet: Anna Zalewska

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


18. Den senaste tidens vårfrost som har drabbat frukt- och vinodlare hårt (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000032/2021 från Norbert Lins, för AGRI-utskottet, till kommissionen: Den senaste tidens vårfrost som har drabbat frukt- och vinodlare hårt (B9-0016/2021)

Norbert Lins utvecklade frågan.

Janusz Wojciechowski (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Irène Tolleret för Renew-gruppen, Elena Lizzi för ID-gruppen, Claude Gruffat för Verts/ALE-gruppen, Krzysztof Jurgiel för ECR-gruppen, Mick Wallace för The Left-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Anne Sander, Clara Aguilera, Hilde Vautmans, Joachim Kuhs, Dorien Rookmaker, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Eric Andrieu, Lucia Vuolo, Franc Bogovič, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Tonino Picula och César Luena.

Talare: Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 15.51.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

19. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.30.


20. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0272/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0262)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

Krigsfångar efter den senaste konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0277/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0251)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

(Resolutionsförslag B9-0280/2021 bortföll.)

Situationen i Haiti
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0282/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0252)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

Situationen i Tchad
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0290/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0253)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

(Resolutionsförslagen B9-0289/2021 och B9-0291/2021 bortföll.)

Miljö: Århusförordningen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0254)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (613 röster för, 51 röster emot, 29 nedlagda röster)

Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0269/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0255)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

(Resolutionsförslag B9-0270/2021 bortföll.)

Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18
Resolutionsförslag B9-0267/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0256)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

Parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens
Resolutionsförslag B9-0276/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0257)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: interimsbetänkande
Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter [2020/0112R(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0258)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

Företagens ansvar för miljöskador
Betänkande om företagens ansvar för miljöskador [2020/2027(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Antonius Manders (A9-0112/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0259)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration
Betänkande om nya vägar för laglig arbetskraftsmigration [2020/2010(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (LIBE-utskottet)

Antogs (P9_TA(2021)0260)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

EU:s digitala framtid: digital inre marknad och användningen av AI för europeiska konsumenter
Betänkande om formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter [2020/2216(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0261)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)


21. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


22. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


23. Framställningar

Framställningarna nr 0433-21–0505-21 hade upptagits i registret den 20 maj 2021 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 20 maj 2021, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


24. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa maskiner utrustade med motorer i effektintervallen mellan 56 kW och 130 kW och över 300 kW i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

IMCO

2) från ledamöterna

- Mathilde Androuët, Nicolas Bay, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Jérôme Rivière och André Rougé. Förslag till resolution om medlemsstaternas inrättande av ett centraliserat driftskompatibelt system med identitetsuppgifter och biometriska uppgifter som samlats in för irreguljärt ensamkommande barn vid ankomsten till Europeiska unionen (B9-0215/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Förslag till resolution om behovet av att fastställa regler för sociala medier för att värna det demokratiska systemet (B9-0216/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ITRE, CULT

- Thierry Mariani. Förslag till resolution om Hirak-rörelsen och situationen i Algeriet (B9-0217/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova och Lucia Vuolo. Förslag till resolution om den obegränsade rörligheten för varor och tjänster vid Brennerpasset (B9-0218/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Margarita de la Pisa Carrión. Förslag till resolution om skydd och stöd till gravida kvinnor (B9-0260/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

rådgivande utskott :

EMPL, ENVI


25. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 47 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 12 maj 2021)

CONT-utskottet

- Digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision (2021/2054(INL))

(Talmanskonferensens beslut av den 16 oktober 2019)

AFCO-utskottet

- Utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom (2021/2053(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 12 maj 2021)

ECON-utskottet

- Europeiska centralbanken - årsrapport 2021 (2021/2063(INI))

- Den ekonomiska politiken i euroområdet 2021 (2021/2061(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

EMPL-utskottet

- Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet 2021 (2021/2062(INI))

JURI-utskottet

- Skydd av barnets rättigheter i civilrättsliga, administrativa och familjerättsliga förfaranden (2021/2060(INI))
(rådgivande utskott: PETI)

CULT-utskottet

- EU:s idrottspolitik: utvärdering och möjliga vägar framåt (2021/2058(INI))

- Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism (2021/2057(INI))

PECH-utskottet

- Läget för det småskaliga fisket i EU och framtidsutsikter (2021/2056(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

AFET-utskottet

- Förföljelse av minoriteter på grund av trosuppfattning eller religion (2021/2055(INI))

(Talmanskonferensens beslut av den 29 april 2021)

CULT-utskottet

- Ett europeiskt digitalt offentligt rum (2021/2047(INI))
(rådgivande utskott: IMCO, JURI (artikel 57 i arbetsordningen))

TRAN-utskottet

- Strategin för hållbar och smart mobilitet (2021/2046(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE, JURI, FEMM)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 118 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 12 maj 2021)

AFET-utskottet

- Korruption och mänskliga rättigheter (2021/2066(INI))

- Rekommendation till rådet om en utvärdering av Europeiska utrikestjänstens funktionssätt och ett starkare EU i världen (2021/2065(INI))

- Rekommendation till rådet, kommisssionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Libyen (2021/2064(INI))


26. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

CULT-utskottet

- Öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ECON (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN, CULT, JURI, LIBE

ENVI-utskottet

- Förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN


27. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 29 april 2021)

CULT-utskottet

- Ett europeiskt digitalt offentligt rum (2021/2047(INI))
(rådgivande utskott: IMCO, JURI (artikel 57 i arbetsordningen))

TRAN-utskottet

- Strategin för hållbar och smart mobilitet (2021/2046(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE, JURI, FEMM)

IMCO-utskottet

- Öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD))
(rådgivande utskott: ECON (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN, CULT, JURI, LIBE)

- En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 2000/31/EG (COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
(rådgivande utskott: ECON, ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN, CULT, JURI (artikel 57 i arbetsordningen), LIBE (artikel 57 i arbetsordningen), FEMM)

ITRE-utskottet

- Åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148 (COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD))
(rådgivande utskott: AFET, ECON, IMCO, TRAN, CULT, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

ENVI-utskottet

- Förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN)


28. Godkännandeförfarande (artikel 105 i arbetsordningen)

Betänkanden med ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning inom ramen för godkännandeförfarandet (artikel 105.2 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens meddelande av den 27 april 2021)

PECH-utskottet

- Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (2021/0037M(NLE) - 2021/0037(NLE))
(rådgivande utskott: BUDG)


29. Ändring av arbetsordningen (artikel 237 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet

- Ändringsförslag till arbetsordningen avseende artiklarna 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 och 235 samt bilaga V och tillägg av en ny artikel 106a (2021/2048(REG))


30. Ändrade titlar på initiativbetänkanden

(Talmanskonferensens beslut av den 29 april 2021)

AFET-utskottet

Ny titel: Rekommendation till rådet om den 75:e och den 76:e sessionen i FN:s generalförsamling (2020/2128(INI))

(Talmanskonferensens beslut av den 12 maj 2021)

AFET-utskottet

Ny titel: Multilateral kontroll över vapen och massförstörelsevapen samt system för nedrustning: utmaningar och framtidsutsikter (2020/2001(INI))


31. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 693.081/OJVE).


32. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melchior Karen, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 23 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy