Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 10k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург

3. Цифров COVID сертификат на ЕС - граждани на Съюза ***I – Цифров COVID сертификат на ЕС – граждани на трети държави ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar

Едно първоначално разискване беше проведено на 28 април 2021 г. (точка 4 от протокола от 28.4.2021 г.).

Първо гласуване беше проведено на 28 април 2021 г. и въпросът беше препратен на водещата комисия за целите на междуинституционалните преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 13 от протокола от 28.4.2021 г.).

Juan Fernando López Aguilar представи докладите.

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Christine Anderson, от името на групата ID (Председателят реагира на думите на последната), Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата The Left, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima и Vladimír Bilčík.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Karlo Ressler, Massimiliano Salini и Daniel Buda.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 22 от протокола от 8.6.2021 г г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 3 от протокола от 9.6.2021 г г.

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност