Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 9k
Tirsdag den 8. juni 2021 - Strasbourg

3. EU's digitale covidcertifikat - Unionsborgere ***I - EU's digitale covidcertifikat - Tredjelandsstatsborgere ***I (forhandling)
CRE

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution med henblik på at fremme den frie bevægelighed under covid-19-pandemiern (digitalt grønt certifikat) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt bor eller opholder sig på medlemsstaternes område, under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

En indledende drøftelse havde fundet sted den 28. april 2021 (punkt 4 i protokollen af 28.4.2021).

Der havde fundet en første afstemning sted den 28. april 2021, og sagen var blevet sendt til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4 (punkt 13 i protokollen af 28.4.2021).

Juan Fernando López Aguilar forelagde betænkningerne.

Taler: Didier Reynders (medlem af Kommissionen).

Talere: Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, Tineke Strik for Verts/ALE-Gruppen, Christine Anderson for ID-Gruppen (Formanden reagerede på sidstnævntes indlæg), Joachim Stanisław Brudziński for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst, for The Left-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima og Vladimír Bilčík.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Karlo Ressler, Massimiliano Salini og Daniel Buda.

Taler: Didier Reynders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 22 i protokollen af 8.6.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 3 i protokollen af 9.6.2021.

Seneste opdatering: 1. december 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik