Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 9k
Tiistai 8. kesäkuuta 2021 - Strasbourg

3. EU:n digitaalinen koronatodistus – unionin kansalaiset ***I - EU:n digitaalinen koronatodistus – kolmansien maiden kansalaiset ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar

Ensimmäinen keskustelu käytiin 28. huhtikuuta 2021 (istunnon pöytäkirja 28.4.2021, kohta 4).

Ensimmäinen äänestys toimitettiin 28. huhtikuuta 2021 ja asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 mukaisesti (istunnon pöytäkirja 28.4.2021, kohta 13).

Juan Fernando López Aguilar esitteli mietinnöt.

Didier Reynders (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld Renew-ryhmän puolesta, Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta, Christine Anderson ID-ryhmän puolesta (puhemies reagoi viimeksi mainitun esittämiin huomautuksiin), Joachim Stanisław Brudziński ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Mislav Kolakušić, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima ja Vladimír Bilčík.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Karlo Ressler, Massimiliano Salini ja Daniel Buda.

Didier Reynders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.6.2021, kohta 22.

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 9.6.2021, kohta 3.

Päivitetty viimeksi: 1. joulukuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö