Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 6k
Antradienis, 2021 m. birželio 8 d. - Strasbūras

3. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai ***I - ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų šalių piliečiai ***I (diskusijos)
CRE

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų, skirtų trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba teisėtai gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar

Pirmosios diskusijos vyko 2021 m. balandžio 28 d. (2021 04 28 protokolo 4 punktas).

Pirmasis balsavimas įvyko 2021 m. balandžio 28 d. ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas buvo perduotas už tarpinstitucines derybas atsakingam komitetui.(2021 04 28 protokolo 13 punktas).

Juan Fernando López Aguilar pristatė pranešimus.

Kalbėjo Didier Reynders (Komisijos narys).

Kalbėjo Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld Renew frakcijos vardu, Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu, Christine Anderson ID frakcijos vardu (Pirmininkas atsakė į jos žodžius), Joachim Stanisław Brudziński ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst The Left frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Mislav Kolakušić, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima ir Vladimír Bilčík.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Karlo Ressler, Massimiliano Salini ir Daniel Buda.

Kalbėjo Didier Reynders.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 06 08 protokolo 22 punktas.

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 06 09 protokolo 3 punktas.

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika