Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 9k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg

3. EU:s digitala covidintyg – unionsmedborgare ***I – EU:s digitala covidintyg – tredjelandsmedborgare ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

En första debatt hade ägt rum den 28 april 2021 (punkt 4 i protokollet av den 28.4.2021).

En första debatt hade ägt rum den 28 april 2021 och ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 13 i protokollet av den 28.4.2021).

Juan Fernando López Aguilar redogjorde för betänkandena.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen (talmannen yttrade sig om hennes inlägg), Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Cornelia Ernst, för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima och Vladimír Bilčík.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Karlo Ressler, Massimiliano Salini och Daniel Buda.

Talare: Didier Reynders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 22 i protokollet av den 8.6.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 3 i protokollet av den 9.6.2021.

Senaste uppdatering: 1 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy