Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

7. Ο έλεγχος του Κοινοβουλίου σχετικά με την εν εξελίξει αξιολόγηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ο έλεγχος του Κοινοβουλίου σχετικά με την εν εξελίξει αξιολόγηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2021/2738(RSP))

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Damian Boeselager, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Tamás Deutsch, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber και Eider Gardiazabal Rubial.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca και José Gusmão.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου