Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург

8. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г.
Доклад относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г. [2020/2223(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот
Доклад относно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот [2020/2273(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: César Luena (A9-0179/2021);

Измерението на равенството между половете в политиката на сближаване
Доклад относно измерението на равенството между половете в политиката на сближаване [2020/2040(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Monika Vana (A9-0154/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Последващи изменения на ETIAS: ECRIS-TCN ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19 ч. (точка 19 от протокола от 8.6.2021 г.)

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност