Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

8. Πρώτη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2223(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας
Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 - Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας [2020/2273(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: César Luena (A9-0179/2021

Η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής
Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής [2020/2040(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Monika Vana (A9-0154/2021).

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS: ECRIS-TCN ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818 για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 19.00 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2021).

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου