Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Dinsdag 8 juni 2021 - Straatsburg

8. Eerste stemming
Volledige verslagen

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020
Verslag over het mededingingsbeleid - jaarverslag 2020 [2020/2223(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen
Verslag over de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen [2020/2273(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: César Luena (A9-0179/2021);

De genderdimensie van het cohesiebeleid
Verslag over de genderdimensie van het cohesiebeleid [2020/2040(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Monika Vana (A9-0154/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.00 uur (punt 19 van de notulen van 8.6.2021).

Laatst bijgewerkt op: 1 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid