Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Utorok, 8. júna 2021 - Štrasburg

8. Prvé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2020
Správa o politike hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2020 [2020/2223(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov
Správa o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov [2020/2273(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: César Luena (A9-0179/2021);

Rodový rozmer politiky súdržnosti
Správa o rodovom rozmere politiky súdržnosti [2020/2040(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Monika Vana (A9-0154/2021).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní:

Následné zmeny systému ETIAS: ECRIS-TCN ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 19.00 h (bod 19 zápisnice zo dňa 8.6.2021).

Posledná úprava: 1. decembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia