Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg

8. Första omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2020
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2223(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021),

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv
Betänkande om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv [2020/2273(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: César Luena (A9-0179/2021),

Jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken
Betänkande om jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken [2020/2040(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Monika Vana (A9-0154/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstningen om

Följdändringar avseende Etias: Ecris-TCN ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 19 i protokollet av den 8.6.2021).

Senaste uppdatering: 1 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy