Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0324/2021

Συζήτηση :

PV 08/06/2021 - 12
CRE 08/06/2021 - 12

Ψηφοφορία :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0294

Συνοπτικά πρακτικά
XML 10k
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

12. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν (συζήτηση)
CRE

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Αφγανιστάν (2021/2712(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Rasa Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Yoncheva, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Erik Marquardt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της ομάδας ID, Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Pedro Marques, María Soraya Rodríguez Ramos και Maria Arena.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Clare Daly, Mick Wallace και Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2021/2712(RSP)) (B9-0321/2021

- Pedro Marques και Elena Yoncheva, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2021/2712(RSP)) (B9-0324/2021

- Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik και Francisco Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2021/2712(RSP)) (B9-0325/2021

- David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren και Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2021/2712(RSP)) (B9-0326/2021

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2021/2712(RSP)) (B9-0327/2021

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2021/2712(RSP)) (B9-0329/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τροπολογίες)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τελική ψηφοφορία)

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου