Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2745(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0341/2021

Συζήτηση :

PV 08/06/2021 - 13
CRE 08/06/2021 - 13

Ψηφοφορία :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0292

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

13. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτική κατάσταση στην Κούβα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτική κατάσταση στην Κούβα (2021/2745(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Leopoldo López Gil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Sandra Pereira, Gabriel Mato και Pernando Barrena Arza.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato και Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική κατάσταση στην Κούβα (2021/2745(RSP)) (B9-0341/2021

- Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική κατάσταση στην Κούβα (2021/2745(RSP)) (B9-0342/2021

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική κατάσταση στην Κούβα (2021/2745(RSP)) (B9-0343/2021

- Pedro Marques και Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική κατάσταση στην Κούβα (2021/2745(RSP)) (B9-0345/2021

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Carlo Fidanza, Joanna Kopcińska, Bogdan Rzońca, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική κατάσταση στην Κούβα (2021/2745(RSP)) (B9-0346/2021/REV).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τροπολογίες)· σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2021 (τελική ψηφοφορία)

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου