Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург

16. Внасяне на документи

Внесени са следните документи:

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - IMCO - Докладчик: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - EMPL - Докладчик: David Casa (A9-0197/2021)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа, за изменение и отмяна на Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - AFET - DEVE - Докладчик: Michael Gahler - Докладчик: Maria Arena - Докладчик: Charles Goerens - Докладчик: Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност