Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

16. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 1296/2013 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: David Casa (A9-0197/2021)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη, για την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - επιτροπή AFET - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Michael Gahler - Εισηγήτρια: Maria Arena - Εισηγητής: Charles Goerens - Εισηγήτρια: Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου