Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

17. Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη, για την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου [06879/1/2021 - C9-0191/2021- 2018/0243(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena και Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Οι Michael Gahler, Charles Goerens και Rasa Juknevičienė παρουσιάζουν τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Hölvényi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Beata Kempa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Kinga Gál, μη εγγεγραμμένη, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν η Maria Arena, για να παρουσιάσει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, και η Jutta Urpilainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2021

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου