Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Dinsdag 8 juni 2021 - Straatsburg

17. Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2021-2027 - Europa als wereldspeler ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa als wereldspeler, tot wijziging en intrekking van Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) 2017/1601 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena en Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Michael Gahler, Charles Goerens en Rasa Juknevičienė lichten de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, namens de S&D-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, Özlem Demirel, namens de Fractie The Left, Kinga Gál, niet-fractiegebonden lid, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok en Marc Tarabella.

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, om de aanbeveling voor de tweede lezing toe te lichten, en Jutta Urpilainen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9 van de notulen van 9.6.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 16 van de notulen van 9.6.2021.

Laatst bijgewerkt op: 1 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid