Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0001B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0083/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2021 - 2
PV 08/06/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0269

Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

19. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2020
Έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2020 [2020/2223(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0275)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας
Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 - Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας [2020/2273(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: César Luena (A9-0179/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0277)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής
Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής [2020/2040(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Monika Vana (A9-0154/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0273)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS: ECRIS-TCN ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/816 και (ΕΕ) 2019/818 για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0269)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου