Indeks 
Protokół
XML 437kPDF 268kWORD 106k
Wtorek, 8 czerwca 2021 r. - Strasburg
 Skróty i symbole

 1. Zmiany następcze w ETIAS: współpraca policyjna i sądowa ***I

 2. Zmiany następcze w ETIAS: granice i wizy ***I

 3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Niemcy

 4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgia

 5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Niderlandy – wniosek EGF/2020/004 NL/KLM

 6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – wniosek EGF/2020/007 FI/Finnair

 7. Zmiany następcze w ETIAS: ECRIS-TCN ***I

 8. Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***II

 9. Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) na lata 2021-2027 ***II

 10. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 – obywatele Unii ***I

 11. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 - obywatele państw trzecich ***I

 12. Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2020 r.

 13. Aspekt płci w polityce spójności

 14. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia

 15. 75. i 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

 16. Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej 2021-2027 – Globalny wymiar Europy

 17. Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

 18. Przepisy przejściowe w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) 2016/1628) ***I

 19. Konflikt interesów dotyczący premiera Republiki Czeskiej

 20. Podjęcie światowego wyzwania, jakim jest COVID-19: skutki odstępstwa od porozumienia WTO TRIPS w odniesieniu do szczepionek, leczenia oraz sprzętu i zwiększania zdolności produkcyjnych w związku z COVID-19 w krajach rozwijających się

 21. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: maksymalny limit pozostałości dla imidakloprydu

 22. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: substancje czynne, w tym flumioksazyna

 23. Strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę

 24. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej oraz stosowanie rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092 w sprawie warunkowości

 25. Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności

 26. Naruszenie Konwencji ONZ o prawach dziecka i wykorzystywanie nieletnich przez marokańskie władze w czasie kryzysu migracyjnego w Ceucie

 27. Sytuacja na Sri Lance, w szczególności aresztowania na mocy ustawy o zapobieganiu terroryzmowi

 28. Uznanie przez Rosję niemieckich organizacji pozarządowych za organizacje niepożądane i zatrzymanie Andrieja Piwowarowa

 29. Sytuacja w zakresie praw człowieka i sytuacja polityczna na Kubie

 30. Systematyczne represje na Białorusi i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie

 31. Sytuacja w Afganistanie

 32. Europejska inicjatywa obywatelska „Zakończmy epokę klatek”

 33. Wspieranie równouprawnienia płci w kształceniu i pracy zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)

 34. Przyszłe finansowanie przez UE sieci radiowej Euranet Plus
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności