Märksõnaregister 
Protokoll
XML 167kPDF 287kWORD 77k
Teisipäev, 8. juuni 2021 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.ELi digitaalne COVID-tõend – liidu kodanikud ***I - ELi digitaalne COVID-tõend – kolmandate riikide kodanikud ***I (arutelu)
 4.Omavahendite tegevuskava rakendamise seis (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Omavahendite tegevuskava rakendamise seis (arutelu jätkamine)
 7.Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle (arutelu)
 8.Esimene hääletusvoor
 9.Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle (arutelu jätkamine)
 10.Istungi jätkamine
 11.Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist (arutelu)
 12.Afganistani olukord (arutelu)
 13.Inimõigused ja poliitiline olukord Kuubas (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)
 15.ÜRO Peaassamblee 75. ja 76. istungjärk (arutelu)
 16.Esitatud dokumendid
 17.Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend 2021–2027 – Globaalne Euroopa ***II (arutelu)
 18.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) 2021–2027 ***II (arutelu)
 19.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 20.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) 2021–2027 ***II (arutelu jätkamine)
 21.Istungi jätkamine
 22.Teine hääletusvoor
 23.Istungi jätkamine
 24.Euroopa Parlamendi uurimisõigus (arutelu)
 25.Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimeline ELi kalandus ja vesiviljelus (arutelu)
 26.Selgitused hääletuse kohta
 27.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõju leevendamiseks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) ***I
[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

KIIRELOOMULISE MENETLUSE KOHALDAMISE TAOTLUS

Nimelisel hääletusel (662 poolt, 25 vastu, 9 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Vajalikud muudatused ETIASe süsteemis: politsei- ja õigusalane koostöö ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning muudetakse määrust (EL) 2018/1862 ja määrust (EL) 2019/816 [COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001A(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0263)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Vajalikud muudatused ETIASe süsteemis: piirid ja viisa ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe kasutamise eesmärgil ning muudetakse määrust (EL) 2018/1240, määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EL) 2017/2226 ja määrust (EL) 2018/1861 [COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0264)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Saksamaa
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2020/003 DE/GMH Guss) [COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A9-0189/2021)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

OTSUSE ETTEPANEK

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0265)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgia
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2020/005 BE/Belgium Swissport) [COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0188/2021)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

OTSUSE ETTEPANEK

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0266)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2020/004 NL/KLM – Madalmaad
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2020/004 NL/The Netherlands KLM) [COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Vana (A9-0187/2021)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

OTSUSE ETTEPANEK

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0267)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2020/007 FI/Finnair – Soome
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2020/007 FI/Finnair) [COM(2021)0227 – C9-0162/2021 – 2021/0116(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

OTSUSE ETTEPANEK

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0268)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Vajalikud muudatused ETIASe süsteemis: ECRIS-TCN-süsteem ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2019/816 ja (EL) 2019/818 seoses Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi tarbeks muudele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimuste kehtestamisega [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0269)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)


3. ELi digitaalne COVID-tõend – liidu kodanikud ***I - ELi digitaalne COVID-tõend – kolmandate riikide kodanikud ***I (arutelu)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal seaduslikult mõne liikmesriigi territooriumil (roheline digitõend) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

Esimene arutelu toimus 28. aprillil 2021 (28.4.2021 protokollipunkt 4).

Esimene hääletus oli 28. aprillil 2021 ja küsimus saadeti tagasi pädevale komisjonile, et alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4 (28.4.2021 protokollipunkt 13).

Juan Fernando López Aguilar tutvustas raporteid.

Sõna võttis Didier Reynders (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Christine Anderson fraktsiooni ID nimel (President reageeris viimase sõnavõtule.), Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni The Left nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima ja Vladimír Bilčík.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Karlo Ressler, Massimiliano Salini ja Daniel Buda.

Sõna võttis Didier Reynders.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.6.2021 protokollipunkt 22.

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 9.6.2021 protokollipunkt 3.


4. Omavahendite tegevuskava rakendamise seis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Omavahendite tegevuskava rakendamise seis (2021/2739(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Valérie Hayer fraktsiooni Renew nimel, David Cormand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Bogdan Rzońca fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni The Left nimel, Siegfried Mureşan ja Margarida Marques.

(Istung katkestati kell 11.23 istungisaali audiosüsteemi tehnilise probleemi tõttu.)

(Arutelu jätk: 8.6.2021 protokollipunkt 6)


5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11.51.


6. Omavahendite tegevuskava rakendamise seis (arutelu jätkamine)

Komisjoni avaldus: Omavahendite tegevuskava rakendamise seis (2021/2739(RSP))

(Arutelu algus: 8.6.2021 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid Luis Garicano, Rasmus Andresen, Antonio Maria Rinaldi, Michiel Hoogeveen, João Ferreira, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Jérôme Rivière, Paul Tang ja Jonás Fernández.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Arutelu lõpetati.


7. Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle (2021/2738(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Luis Garicano fraktsiooni Renew nimel, Damian Boeselager fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Johan Van Overtveldt fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis, fraktsiooni The Left nimel, Tamás Deutsch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber ja Eider Gardiazabal Rubial.

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

Sõna võtsid Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca ja José Gusmão.

(Arutelu jätk: 8.6.2021 protokollipunkt 9)


8. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Konkurentsipoliitika 2020. aasta aruanne
Raport konkurentsipoliitika 2020. aasta aruande kohta [2020/2223(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 – toome looduse oma ellu tagasi
Raport ELi elurikkuse strateegia kohta aastani 2030 – toome looduse oma ellu tagasi [2020/2273(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: César Luena (A9-0179/2021);

Ühtekuuluvuspoliitika sooline mõõde
Raport ühtekuuluvuspoliitika soolise mõõtme kohta [2020/2040(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Monika Vana (A9-0154/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele

Vajalikud muudatused ETIASe süsteemis: ECRIS-TCN-süsteem ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2019/816 ja (EL) 2019/818 seoses Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi tarbeks muudele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimuste kehtestamisega [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19.00 (8.6.2021 protokollipunkt 19).


9. Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle (2021/2738(RSP))

(Arutelu algus: 8.6.2021 protokollipunkt 7)

Sõna võtsid Carles Puigdemont i Casamajó, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Dragoş Pîslaru, Alexandra Geese, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Linea Søgaard-Lidell, Bas Eickhout, Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Jordi Solé, Victor Negrescu, Piernicola Pedicini ja Margarida Marques.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (juhtiv asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Sõna võttis Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber ja José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel Euroopa Parlamendi kontrolli kohta riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle (2021/2738(RSP)) (B9-0331/2021);

- Damian Boeselager, Bas Eickhout, Alexandra Geese, Jordi Solé ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel parlamendi vaadete kohta seoses riiklike taaste- ja vastupidavuskavade käimasoleva hindamisega komisjonis ja nõukogus (2021/2738(RSP)) (B9-0333/2021);

- Dimitrios Papadimoulis ja José Gusmão fraktsiooni The Left nimel parlamendi vaadete kohta seoses riiklike taaste- ja vastupidavuskavade käimasoleva hindamisega komisjonis ja nõukogus (2021/2738(RSP)) (B9-0334/2021);

- Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel Euroopa Parlamendi kontrolli kohta riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle (2021/2738(RSP)) (B9-0335/2021);

- Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoş Pîslaru, Pascal Canfin ja Martin Hojsík fraktsiooni Renew nimel parlamendi vaadete kohta seoses riiklike taaste- ja vastupidavuskavade käimasoleva hindamisega komisjonis ja nõukogus (2021/2738(RSP)) (B9-0337/2021);

- Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial ja Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel parlamendi seisukohtade kohta seoses riiklike taaste- ja vastupidavuskavade käimasoleva hindamisega komisjonis ja nõukogus (2021/2738(RSP)) (B9-0338/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2021 protokollipunkt 19 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 4 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 9 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell13.38.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.08.


11. Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega nõukogu ja komisjoni nimel.

Sõna võtsid Andrzej Halicki fraktsiooni PPE nimel, Robert Biedroń fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Susanna Ceccardi fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni The Left nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet ja Alexander Alexandrov Yordanov.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Carmen Avram ja Tom Vandenkendelaere.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac ja Isabel Wiseler-Lima fraktsiooni PPE nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021);

- Helmut Scholz fraktsiooni The Left nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan ja Ciarán Cuffe fraktsiooni Verts/ALE nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula ja Robert Biedroń fraktsiooni S&D nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021);

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.6.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 9 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 11 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


12. Afganistani olukord (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Afganistani olukord (2021/2712(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Rasa Juknevičienė fraktsiooni PPE nimel, Elena Yoncheva fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni Renew nimel, Erik Marquardt, fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bernhard Zimniok fraktsiooni ID nimel, Mick Wallace fraktsiooni The Left nimel, Pedro Marques, María Soraya Rodríguez Ramos ja Maria Arena.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Clare Daly, Mick Wallace ja Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni The Left nimel olukorra kohta Afganistanis (2021/2712(RSP)) (B9-0321/2021);

- Pedro Marques ja Elena Yoncheva fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Afganistanis (2021/2712(RSP)) (B9-0324/2021);

- Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik ja Francisco Guerreiro fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Afganistanis (2021/2712(RSP)) (B9-0325/2021);

- David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren ja Tom Vandenkendelaere fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Afganistanis (2021/2712(RSP)) (B9-0326/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Afganistanis (2021/2712(RSP)) (B9-0327/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Afganistanis (2021/2712(RSP)) (B9-0329/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.6.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 9 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 11 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


13. Inimõigused ja poliitiline olukord Kuubas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõigused ja poliitiline olukord Kuubas (2021/2745(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Leopoldo López Gil fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni The Left nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Sandra Pereira, Gabriel Mato ja Pernando Barrena Arza.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato ja Antonio López-Istúriz White fraktsiooni PPE nimel inimõiguste ja poliitilise olukorra kohta Kuubas (2021/2745(RSP)) (B9-0341/2021);

- Manu Pineda fraktsiooni The Left nimel inimõiguste ja poliitilise olukorra kohta Kuubas (2021/2745(RSP)) (B9-0342/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel inimõiguste ja poliitilise olukorra kohta Kuubas (2021/2745(RSP)) (B9-0343/2021);

- Pedro Marques ja Javi López fraktsiooni S&D nimel inimõiguste ja poliitilise olukorra kohta Kuubas (2021/2745(RSP)) (B9-0345/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Carlo Fidanza, Joanna Kopcińska, Bogdan Rzońca, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel inimõiguste ja poliitilise olukorra kohta Kuubas (2021/2745(RSP)) (B9-0346/2021/REV).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.6.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 9 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 11 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)

President tuletas meelde, et ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid delegeeritud õigusaktile tehti täiskogul teatavaks eile, esmaspäeval, 7. juunil 2021 (7.6.2021 protokollipunkt 10)

Kodukorra artikli 111 lõikes 6 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ei esitatud soovituse kohta ühtegi vastuväidet.

Seega loetakse soovitus heakskiidetuks ja see avaldatakse tänasel istungil vastu võetud tekstide hulgas (P9_TA(2021)0270).


15. ÜRO Peaassamblee 75. ja 76. istungjärk (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ÜRO Peaassamblee 75. ja 76. istungjärguks [2020/2128(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

María Soraya Rodríguez Ramos tutvustas raportit.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Miriam Lexmann fraktsiooni PPE nimel, Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, Engin Eroglu fraktsiooni Renew nimel, Salima Yenbou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Francisco José Millán Mon, Udo Bullmann, Sunčana Glavak, Evin Incir ja Javi López.

Sõna võttis Jutta Urpilainen (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8. juuni 2021 (muudatusettepanekud); 9. juuni 2021 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 9. juuni 2021 (muudatusettepanekud); 9. juuni 2021 (lõpphääletus).


16. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fondi osana tollikontrolliseadmete rahastu (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: David Casa (A9-0197/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 466/2014/EL ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - AFET komisjon - DEVE komisjon - Raportöör: Michael Gahler - Raportöör: Maria Arena - Raportöör: Charles Goerens - Raportöör: Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)


17. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend 2021–2027 – Globaalne Euroopa ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 466/2014/EL ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon. Raportöörid: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena ja Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Michael Gahler, Charles Goerens ja Rasa Juknevičienė tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Jutta Urpilainen (komisjoni liige).

Sõna võtsid György Hölvényi fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques fraktsiooni S&D nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maximilian Krah fraktsiooni ID nimel, Beata Kempa fraktsiooni ECR nimel, Özlem Demirel fraktsiooni The Left nimel, Kinga Gál (fraktsioonilise kuuluvuseta), Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok ja Marc Tarabella.

Sõna võtsid Maria Arena, kes tutvustas soovitust teisele lugemisele, ja Jutta Urpilainen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2021 protokollipunkt 9.

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 9.6.2021 protokollipunkt 16.


18. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) 2021–2027 ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013 [06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: David Casa (A9-0197/2021)

David Casa tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Nicolas Schmit (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dennis Radtke fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Brunet fraktsiooni Renew nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel ja France Jamet fraktsiooni ID nimel.

(Arutelu jätk: 8.6.2021 protokollipunkt 20)


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

19. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Konkurentsipoliitika 2020. aasta aruanne
Raport konkurentsipoliitika 2020. aasta aruande kohta [2020/2223(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0275)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 – toome looduse oma ellu tagasi
Raport ELi elurikkuse strateegia kohta aastani 2030 – toome looduse oma ellu tagasi [2020/2273(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: César Luena (A9-0179/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0277)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Ühtekuuluvuspoliitika sooline mõõde
Raport ühtekuuluvuspoliitika soolise mõõtme kohta [2020/2040(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Monika Vana (A9-0154/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0273)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

Vajalikud muudatused ETIASe süsteemis: ECRIS-TCN-süsteem ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2019/816 ja (EL) 2019/818 seoses Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi tarbeks muudele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimuste kehtestamisega [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0269)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


20. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) 2021–2027 ***II (arutelu jätkamine)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013 [06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: David Casa (A9-0197/2021)

(Arutelu algus: 8.6.2021 protokollipunkt 18)

Sõna võtsid Elżbieta Rafalska fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni The Left nimel, Ádám Kósa (fraktsioonilise kuuluvuseta), Romana Tomc, Agnes Jongerius, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Guido Reil, Stelios Kympouropoulos, Simona Baldassarre, Krzysztof Hetman, Cindy Franssen ja Anne Sander.

Sõna võttis Nicolas Schmit (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

President andis teada, et järgmiste nõukogu esimese lugemise seisukohtade kohta ei ole esitatud tagasilükkamise ettepanekuid ega muudatusettepanekuid vastavalt kodukorra artiklitele 67 ja 68:

- Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) aastateks 2021–2027 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 – 2018/0206(COD));

- Tollikontrolliseadmete rahastu loomine (07234/1/2021 - C9-0196/2021- 2018/0258(COD)).

Nõukogu seisukohad loeti seega heaks kiidetuks.

Seega on esildatud õigusaktid vastu võetud (P9_TA(2021)0272 ja P9_TA(2021)0271).

(Lisa „Hääletuste tulemused“, punktid 9 ja 8)

(Istung katkestati kell19.44.)


21. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.01.


22. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi hääletusele järgmiste dokumentide esialgsed kokkulepped:

ELi digitaalne COVID-tõend – liidu kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar;

ELi digitaalne COVID-tõend – kolmandate riikide kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal seaduslikult mõne liikmesriigi territooriumil (roheline digitõend) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar.

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

ÜRO Peaassamblee 75. ja 76. istungjärk
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ÜRO Peaassamblee 75. ja 76. istungjärguks [2020/2128(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Konkurentsipoliitika 2020. aasta aruanne
Raport konkurentsipoliitika 2020. aasta aruande kohta [2020/2223(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021);

Ühtekuuluvuspoliitika sooline mõõde
Raport ühtekuuluvuspoliitika soolise mõõtme kohta [2020/2040(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Monika Vana (A9-0154/2021);

ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 – toome looduse oma ellu tagasi
Raport ELi elurikkuse strateegia kohta aastani 2030 – toome looduse oma ellu tagasi [2020/2273(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: César Luena (A9-0179/2021).

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (kolmapäev, 9. juuni 2021) kell 09.00 (9.6.2021 protokollipunkt 3).

(Istung katkestati kell20.03.)


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

23. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.30.


24. Euroopa Parlamendi uurimisõigus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000029/2021, mille esitas(id) Antonio Tajani ja Domènec Ruiz Devesa AFCO-komisjoni nimel nõukogule: Parlamendi uurimisõigus (B9-0020/2021)

Suuliselt vastatav küsimus O-000030/2021, mille esitas(id) Antonio Tajani ja Domènec Ruiz Devesa AFCO-komisjoni nimel komisjonile: Parlamendi uurimisõigus (B9-0021/2021)

Domènec Ruiz Devesa esitas küsimused.

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Nicolas Schmit (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Rainer Wieland fraktsiooni PPE nimel, Gabriele Bischoff fraktsiooni S&D nimel, Maite Pagazaurtundúa fraktsiooni Renew nimel, Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ID nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni The Left nimel, Sven Simon, Carmen Avram, Vlad Gheorghe, Tilly Metz, Gunnar Beck, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Leszek Miller, Jadwiga Wiśniewska ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Nicolas Schmit ja Ana Paula Zacarias.

Arutelu lõpetati.


25. Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimeline ELi kalandus ja vesiviljelus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000034/2021, mille esitas(id) Pierre Karleskind PECH-komisjoni nimel komisjonile: Kliimamuutustele vastupanuvõimeline kalandus ja vesiviljelus ELis (B9-0022/2021)

Clara Aguilera esitas küsimuse.

Nicolas Schmit (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, Manuel Pizarro fraktsiooni S&D nimel, Pierre Karleskind fraktsiooni Renew nimel, Grace O'Sullivan fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosanna Conte fraktsiooni ID nimel, João Ferreira, fraktsiooni The Left nimel, Dino Giarrusso (fraktsioonilise kuuluvuseta), François-Xavier Bellamy, Carmen Avram, Izaskun Bilbao Barandica, Francisco Guerreiro, France Jamet, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Pietro Bartolo, Rosa D'Amato, Tomislav Sokol, Isabel Carvalhais ja Nicolás González Casares.

Sõna võttis Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


26. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


27. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 693.498/OJME).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.08.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Chabaud Catherine, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez Ramos María Soraya, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos

Vabandataval põhjusel puudujad:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 1. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika