Index 
Protokoll
XML 171kPDF 292kWORD 77k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.EU:s digitala covidintyg – unionsmedborgare ***I – EU:s digitala covidintyg – tredjelandsmedborgare ***I (debatt)
 4.Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (fortsättning på debatten)
 7.Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (debatt)
 8.Första omröstningsomgången
 9.Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (fortsättning på debatten)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (debatt)
 12.Situationen i Afghanistan (debatt)
 13.Människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 15.75:e och 76:e sessionerna i FN:s generalförsamling (debatt)
 16.Inkomna dokument
 17.Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 2021–2027 – Europa i världen ***II (debatt)
 18.Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 ***II (debatt)
 19.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 20.Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 ***II (fortsättning på debatten)
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Andra omröstningsomgången
 23.Återupptagande av sammanträdet
 24.Parlamentets undersökningsrätt (debatt)
 25.Klimatresilient fiske och vattenbruk i EU (debatt)
 26.Röstförklaringar
 27.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628)) ***I
[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

BEGÄRAN OM BRÅDSKANDE FÖRFARANDE

Det beslutades genom omröstning med namnupprop (662 röster för, 25 röster emot, 9 nedlagda röster) att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Följdändringar avseende Etias: polissamarbete och rättsligt samarbete ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) 2019/816 [COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001A(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0263)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Följdändringar avseende Etias: gänser och viseringar ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861 [COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0264)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Tyskland
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Tyskland – EGF/2020/003 DE/GMH Guss [COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A9-0189/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0265)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Belgien – EGF/2020/005 BE/Swissport [COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0188/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0266)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/004 NL/ KLM - Nederländerna
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Nederländerna – EGF/2020/004 NL/ KLM [COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Vana (A9-0187/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0267)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/007 FI/Finnair – Finland
Betänkande om förslaget till Europarlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2020/007 FI/Finnair [COM(2021)0227 – C9-0162/2021 – 2021/0116(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0268)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Följdändringar avseende Etias: Ecris-TCN ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0269)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)


3. EU:s digitala covidintyg – unionsmedborgare ***I – EU:s digitala covidintyg – tredjelandsmedborgare ***I (debatt)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

En första debatt hade ägt rum den 28 april 2021 (punkt 4 i protokollet av den 28.4.2021).

En första debatt hade ägt rum den 28 april 2021 och ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 13 i protokollet av den 28.4.2021).

Juan Fernando López Aguilar redogjorde för betänkandena.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Christine Anderson för ID-gruppen (talmannen yttrade sig om hennes inlägg), Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Cornelia Ernst, för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima och Vladimír Bilčík.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Karlo Ressler, Massimiliano Salini och Daniel Buda.

Talare: Didier Reynders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 22 i protokollet av den 8.6.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 3 i protokollet av den 9.6.2021.


4. Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (debatt)

Uttalande av kommissionen: Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (2021/2739(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Valérie Hayer för Renew-gruppen, David Cormand för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Bogdan Rzońca, för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis, för The Left-gruppen, Siegfried Mureşan och Margarida Marques.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.23 på grund av ett tekniskt problem med ljudsystemet i kammaren.)

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 8.6.2021)


5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.51.


6. Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (fortsättning på debatten)

Uttalande av kommissionen: Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (2021/2739(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 4 i protokollet av den 8.6.2021)

Talare: Luis Garicano, Rasmus Andresen, Antonio Maria Rinaldi, Michiel Hoogeveen, João Ferreira, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Jérôme Rivière, Paul Tang och Jonás Fernández.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (2021/2738(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Damian Boeselager för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis, för The Left-gruppen, Tamás Deutsch, grupplös, Markus Ferber och Eider Gardiazabal Rubial.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca och José Gusmão.

(Fortsättning på debatten: punkt 9 i protokollet av den 8.6.2021)


8. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2020
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2223(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021),

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv
Betänkande om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv [2020/2273(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: César Luena (A9-0179/2021),

Jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken
Betänkande om jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken [2020/2040(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Monika Vana (A9-0154/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstningen om

Följdändringar avseende Etias: Ecris-TCN ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 19 i protokollet av den 8.6.2021).


9. Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (2021/2738(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 7 i protokollet av den 8.6.2021)

Talare: Carles Puigdemont i Casamajó, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Dragoş Pîslaru, Alexandra Geese, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Krzysztof Hetman, Agnes Jongerius, Linea Søgaard-Lidell, Bas Eickhout, Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Jordi Solé, Victor Negrescu, Piernicola Pedicini och Margarida Marques.

Talare: Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber och José Manuel Fernandes, för PPE-gruppen, om Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (2021/2738(RSP)) (B9-0331/2021),

- Damian Boeselager, Bas Eickhout, Alexandra Geese, Jordi Solé och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (2021/2738(RSP)) (B9-0333/2021),

- Dimitrios Papadimoulis och José Gusmão, för The Left-gruppen, om Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (2021/2738(RSP)) (B9-0334/2021),

- Roberts Zīle, för ECR-gruppen, om Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (2021/2738(RSP)) (B9-0335/2021),

- Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoş Pîslaru, Pascal Canfin och Martin Hojsík, för Renew-gruppen, om Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (2021/2738(RSP)) (B9-0337/2021),

- Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial och Iratxe García Pérez, för S&D-gruppen, om Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna (2021/2738(RSP)) (B9-0338/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19 i protokollet av den 9.6.2021 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 2 i protokollet av den 10.6.2021 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.38.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.08.


11. Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande på rådets och kommssionens vägnar.

Talare: Andrzej Halicki för PPE-gruppen, Robert Biedroń för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Susanna Ceccardi för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Helmut Scholz, för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Andrius Kubilius, Pedro Marques, Karin Karlsbro, Markéta Gregorová, Witold Jan Waszczykowski, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Maria Arena, Michal Šimečka, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Miriam Lexmann, Sven Mikser, Urmas Paet och Alexander Alexandrov Yordanov.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Carmen Avram och Tom Vandenkendelaere.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac och Isabel Wiseler-Lima, för PPE-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0328/2021),

- Helmut Scholz, för The Left-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0330/2021),

- Viola Von Cramon-Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan och Ciarán Cuffe, för Verts/ALE-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0332/2021),

- Pedro Marques, Tonino Picula och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0339/2021),

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0340/2021),

- Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová och Roberts Zīle, för ECR-gruppen, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (B9-0344/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4 i protokollet av den 10.6.2021 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 10.6.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).


12. Situationen i Afghanistan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Afghanistan (2021/2712(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Rasa Juknevičienė för PPE-gruppen, Elena Yoncheva för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Erik Marquardt, för Verts/ALE-gruppen, Bernhard Zimniok, för ID-gruppen, Mick Wallace, för The Left-gruppen, Pedro Marques, María Soraya Rodríguez Ramos och Maria Arena.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Clare Daly, Mick Wallace och Idoia Villanueva Ruiz, för The Left-gruppen, om situationen i Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0321/2021),

- Pedro Marques och Elena Yoncheva, för S&D-gruppen, om situationen i Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0324/2021),

- Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik och Francisco Guerreiro, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0325/2021),

- David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren och Tom Vandenkendelaere, för PPE-gruppen, om situationen i Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0326/2021),

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om situationen i Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0327/2021),

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca och Adam Bielan, för ECR-gruppen, om situationen i Afghanistan (2021/2712(RSP)) (B9-0329/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4 i protokollet av den 10.6.2021 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 10.6.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).


13. Människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (2021/2745(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Dita Charanzová för Renew-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Manu Pineda, för The Left-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Paulo Rangel, Maria-Manuel Leitão-Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Sandra Pereira, Gabriel Mato och Pernando Barrena Arza.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen, om människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (2021/2745(RSP)) (B9-0341/2021),

- Manu Pineda, för The Left-gruppen, om människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (2021/2745(RSP)) (B9-0342/2021),

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (2021/2745(RSP)) (B9-0343/2021),

- Pedro Marques och Javi López, för S&D-gruppen, om människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (2021/2745(RSP)) (B9-0345/2021),

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Carlo Fidanza, Joanna Kopcińska, Bogdan Rzońca, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (2021/2745(RSP)) (B9-0346/2021/REV).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4 i protokollet av den 10.6.2021 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 10.6.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 10.6.2021 (slutomröstning).


14. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen påminde om ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot den delegerade akt som tillkännagivits i kammaren föregående dag, måndagen den 7 juni 2021 (punkt 10 i protokollet av den 7.6.2021).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på tjugofyra timmar som föreskrivs i artikel 111.6 i arbetsordningen.

Denna rekommendation ansågs följaktligen godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från dagens sammanträde (P9_TA(2021)0270).


15. 75:e och 76:e sessionerna i FN:s generalförsamling (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 75:e och 76:e session [2020/2128(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

María Soraya Rodríguez Ramos redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Miriam Lexmann för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Engin Eroglu för Renew-gruppen, Salima Yenbou för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Francisco José Millán Mon, Udo Bullmann, Sunčana Glavak, Evin Incir och Javi López.

Talare: Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 8 juni 2021 (ändringsförslag), 9 juni 2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: 9 juni 2021 (ändringsförslag), 9 juni 2021 (slutomröstning).


16. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (07234/1/2021 - C9-0196/2021 - 2018/0258(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

- ***II Förslag till andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) 1296/2013 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: David Casa (A9-0197/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen – om ändring och upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 (06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)) - utskottet AFET - utskottet DEVE - Föredragande: Michael Gahler - Föredragande: Maria Arena - Föredragande: Charles Goerens - Föredragande: Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)


17. Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 2021–2027 – Europa i världen ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen – om ändring och upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 [06879/1/2021 - C9-0191/2021 - 2018/0243(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling. Föredragande: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena och Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021)

Michael Gahler, Charles Goerens och Rasa Juknevičienė redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Jutta Urpilainen (ledamot av kommissionen).

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Maximilian Krah för ID-gruppen, Beata Kempa för ECR-gruppen, Özlem Demirel, för The Left-gruppen, Kinga Gál, grupplös, Hildegard Bentele, Udo Bullmann, Nathalie Loiseau, Pierrette Herzberger-Fofana, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Bernhard Zimniok och Marc Tarabella.

Talare: Maria Arena, som redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen, och Jutta Urpilainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 9.6.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 16 i protokollet av den 9.6.2021.


18. Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 ***II (debatt)

Förslag till andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) 1296/2013 [06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: David Casa (A9-0197/2021)

David Casa redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: Dennis Radtke för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Sylvie Brunet för Renew-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, och France Jamet för ID-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 20 i protokollet av den 8.6.2021)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

19. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2020
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2223(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0275)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv
Betänkande om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv [2020/2273(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: César Luena (A9-0179/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0277)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken
Betänkande om jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken [2020/2040(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Monika Vana (A9-0154/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0273)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Följdändringar avseende Etias: Ecris-TCN ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0269)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


20. Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 ***II (fortsättning på debatten)

Förslag till andrabehandlings-rekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) 1296/2013 [06980/2/2021 - C9-0195/2021 - 2018/0206(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: David Casa (A9-0197/2021)

(Första delen av debatten: punkt 18 i protokollet av den 8.6.2021)

Talare: Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, José Gusmão, för The Left-gruppen, Ádám Kósa, grupplös, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Margarita de la Pisa Carrión, Eugen Tomac, Guido Reil, Stelios Kympouropoulos, Simona Baldassarre, Krzysztof Hetman, Cindy Franssen och Anne Sander.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen meddelade att det inte ingivits något förslag om avvisning eller ändring i enlighet med 67 och 68 i arbetsordningen avseende följande av rådets ståndpunkter vid förstabehandlingen:

- Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 (06980/2/2021 - C9-0195/2021 – 2018/0206(COD)),

- Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (07234/1/2021 - C9-0196/2021- 2018/0258(COD)).

Rådets ståndpunkter ansågs godkända.

Rättsakterna antogs således (P9_TA(2021)0272 och P9_TA(2021)0271).

(bilagan ”Omrösningsresultat”, punkterna 9 och 8)

(Sammanträdet avbröts kl. 19.44.)


21. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.01.


22. Andra omröstningsomgången

Parlamentet röstade om de preliminära överenskommelserna om

EU:s digitala covidintyg – unionsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar ,

EU:s digitala covidintyg – tredjelandsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar .

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

FN:s generalförsamlings 75:e och 76:e session
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 75:e och 76:e session [2020/2128(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2020
Betänkande om konkurrenspolitiken – årsrapport 2020 [2020/2223(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021),

Jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken
Betänkande om jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken [2020/2040(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Monika Vana (A9-0154/2021),

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv
Betänkande om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv [2020/2273(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: César Luena (A9-0179/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages nästa dag, onsdagen den 9 juni 2021 kl. 09.00 (punkt 3 i protokollet av den 9.6.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 20.03.)


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

23. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.30.


24. Parlamentets undersökningsrätt (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000029/2021 från Antonio Tajani och Domènec Ruiz Devesa, för AFCO-utskottet, till rådet: Parlamentets undersökningsrätt (B9-0020/2021)

Fråga för muntligt besvarande O-000030/2021 från Antonio Tajani och Domènec Ruiz Devesa, för AFCO-utskottet, till kommissionen: Parlamentets undersökningsrätt (B9-0021/2021)

Domènec Ruiz Devesa utvecklade frågorna.

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Rainer Wieland för PPE-gruppen, Gabriele Bischoff för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för Renew-gruppen, Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Helmut Scholz, för The Left-gruppen, Sven Simon, Carmen Avram, Vlad Gheorghe, Tilly Metz, Gunnar Beck, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Leszek Miller, Jadwiga Wiśniewska och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Nicolas Schmit och Ana Paula Zacarias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


25. Klimatresilient fiske och vattenbruk i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000034/2021 från Pierre Karleskind, för PECH-utskottet, till kommissionen: Klimatresilient fiske och vattenbruk i EU (B9-0022/2021)

Clara Aguilera utvecklade frågan.

Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Manuel Pizarro för S&D-gruppen, Pierre Karleskind för Renew-gruppen, Grace O'Sullivan för Verts/ALE-gruppen, Rosanna Conte för ID-gruppen, João Ferreira, för The Left-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, François-Xavier Bellamy, Carmen Avram, Izaskun Bilbao Barandica, Francisco Guerreiro, France Jamet, Anja Hazekamp, Francisco José Millán Mon, Pietro Bartolo, Rosa D'Amato, Tomislav Sokol, Isabel Carvalhais och Nicolás González Casares.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


26. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


27. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 693.498/OJME).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.08.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Chabaud Catherine, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez Ramos María Soraya, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos

Befriade från närvaro:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 1 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy