Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 20k
Torsdagen den 10 juni 2021 - Strasbourg

4. Första omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Överträdelser av FN:s konvention om barnets rättigheter och utnyttjande av minderåriga från de marockanska myndigheternas sida i samband med migrationskrisen i Ceuta
Gemensamt förslag till resolution, ingivet i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0359/2021 och B9-0362/2021, av Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil och Maria Walsh, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen, Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Dragoş Tudorache, för Renew-gruppen, Salima Yenbou, Ernest Urtasun och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko och Fabio Massimo Castaldo om överträdelser av FN:s konvention om barnets rättigheter och utnyttjande av minderåriga från de marockanska myndigheternas sida i samband med migrationskrisen i Ceuta (RC-B9-0349/2021),

Situationen i Sri Lanka, särskilt gripandena grundade på lagen om förebyggande av terrorism
Gemensamt förslag till resolution, ingivet i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021 och B9-0363/2021, av Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh och Stanislav Polčák, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino och Isabel Santos, för S&D-gruppen, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Dragoş Tudorache, för Renew-gruppen, Hannah Neumann och Sara Matthieu, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen, Marisa Matias, för The Left-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Sri Lanka, särskilt gripandena grundade på lagen om förebyggande av terrorism (2021/2748(RSP)) RC-B9-0355/2021,

Rysslands förtecknande av tyska icke-statliga organisationer som "icke önskvärda organisationer" samt gripandet av Andrej Pivovarov
Gemensamt förslag till resolution, ingivet i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021 och B9-0360/2021, av Željana Zovko, Andrius Kubilius, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Jerzy Buzek, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Tom Vandenkendelaere, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, David Lega, Inese Vaidere, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Maria Walsh och Helmut Geuking, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Włodzimierz Cimoszewicz och Norbert Neuser, för S&D-gruppen, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Dragoş Tudorache, för Renew-gruppen, Sergey Lagodinsky och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Charlie Weimers, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Dace Melbārde och Witold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om Rysslands uppförande av tyska icke-statliga organisationer på listan över ”icke önskvärda organisationer” och frihetsberövandet av Andrej Pivovarov (2021/2749(RSP)) (RC-B9-0347/2021),

Människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba
Gemensamt förslag till resolution, ingivet i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0341/2021, B9-0343/2021 och B9-0346/2021/REV, av Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen, Javier Nart, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba (2021/2745(RSP)) (RC-B9-0341/2021),

Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna
Gemensamt förslag till resolution, ingivet i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersätter resolutionsförslagen B9-0328/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, B9-0340/2021 och B9-0344/2021, av Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac och Isabel Wiseler-Lima, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Tonino Picula och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle och Dace Melbārde, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna (2021/2741(RSP)) (RC-B9-0328/2021),

Situationen i Afghanistan
Gemensamt förslag till resolution déposée conformément à l’article 132, paragraphes 2 et 4, du règlement, remplaçant les propositions de résolution B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021, B9-0327/2021 och B9-0329/2021, par David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren och Tom Vandenkendelaere, för PPE-gruppen, Pedro Marques och Elena Yoncheva för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Erik Marquardt och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Afghanistan (2021/2712(RSP)) (RC-B9-0324/2021),

Det europeiska medborgarinitiativet ”End the cage age”
Resolutionsförslag B9-0296/2021,

Främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på områdena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik
Betänkande om främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik [2019/2164(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium
Resolutionsförslag B9-0305/2021,

Rättsstatssituationen i EU och tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092 om villkorlighet
Resolutionsförslag B9-0319/2021,

Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0331/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 11.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00 (punkt 9 i protokollet av den 10.6.2021).

Senaste uppdatering: 31 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy