Märksõnaregister 
Protokoll
XML 160kPDF 276kWORD 76k
Neljapäev, 10. juuni 2021 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“ (arutelu)
 4.Esimene hääletusvoor
 5.Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“ (arutelu jätkamine)
 6.Raadiovõrgu Euranet Plus tulevane ELi-poolne rahastamine (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
7.1.ÜRO lapse õiguste konventsiooni rikkumine ja alaealiste kasutamine Maroko ametivõimude poolt Ceuta rändekriisis
  
7.2.Olukord Sri Lankas, eelkõige vahistamised terrorismi tõkestamise seaduse alusel
  
7.3.Saksamaa vabaühenduste kandmine Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu ja Andrei Pivovarovi kinnipidamine
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 10.Istungi jätkamine
 11.Teine hääletusvoor
 12.Istungi jätkamine
 13.Autism ja kaasav tööhõive (arutelu)
 14.Istungi jätkamine
 15.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 16.Selgitused hääletuse kohta
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Petitsioonid
 19.Esitatud dokumendid
 20.Algatusraportite pealkirjade muutmine
 21.Otsused algatusraportite koostamiseks
 22.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 23.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 24.Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)
 25.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 26.Järgmiste istungite ajakava
 27.Istungi lõpp
 28.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.01.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

ELi küberturvalisuse strateegia digikümnendi jaoks
Resolutsiooni ettepanek B9-0305/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0286)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 23)

Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0331/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0288)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused
Raport Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom [2021/2053(INL)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

LISA (EUROOPA PARLAMENDI MÄÄRUSE EELNÕU)

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0280)

(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

LÕPPHÄÄLETUSE EDASILÜKKAMISE TAOTLUS

Edasilükkamine kiideti nimelisel hääletusel heaks (658 poolt, 12 vastu, 22 erapooletut)

Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõju leevendamiseks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine) ***I
[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0281)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 18)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Tšehhi Vabariigi peaministri huvide konflikt
Resolutsiooni ettepanek B9-0303/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0282)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 19)

COVID-19 ülemaailmse probleemi lahendamine: WTO TRIPS kokkuleppe suhtes erandi tegemise mõju COVID-19 vaktsiinidele, ravile, varustusele ja tootmisvõimsuse suurendamisele arengumaades
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0306/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0283)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0308/2021 ja B9-0310/2021 muutusid kehtetuks.)

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3: imidaklopriidi jääkide piirnorm
Resolutsiooni ettepanek B9-0313/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0284)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 21)

Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3: toimeained, sh flumioksasiin
Resolutsiooni ettepanek B9-0312/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0285)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 22)


3. Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“ (arutelu)

Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“ (2021/2633(RSP)) (kodukorra artikkel 222)

Norbert Lins (AGRI-komisjoni nimel) ja Tatjana Ždanoka (PETI-komisjoni nimel) tutvustasid kodanikualgatust.

Sõna võttis Stella Kyriakides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Jérémy Decerle fraktsiooni Renew nimel, Francisco Guerreiro fraktsiooni Verts/ALE nimel, Annika Bruna fraktsiooni ID nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Anja Hazekamp, fraktsiooni The Left nimel, Dino Giarrusso (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Buda, Carmen Avram, Martin Hlaváček, Tilly Metz, Ivan David, Bert-Jan Ruissen, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Carvalhais ja Pascal Durand.

(Arutelu jätk: 10.6.2021 protokollipunkt 5)


4. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni rikkumine ja alaealiste kasutamine Maroko ametivõimude poolt Ceuta rändekriisis
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0359/2021 ja B9-0362/2021, mille esitasid Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil ja Maria Walsh fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel, Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Salima Yenbou, Ernest Urtasun ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Assita Kanko ja Fabio Massimo Castaldo: ÜRO lapse õiguste konventsiooni rikkumine ja alaealiste kasutamine Maroko ametivõimude poolt Ceuta rändekriisis (RC-B9-0349/2021);

Olukord Sri Lankas, eelkõige vahistamised terrorismi tõkestamise seaduse alusel
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021 ja B9-0363/2021, mille esitasid Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Hannah Neumann ja Sara Matthieu fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Sri Lankal, eelkõige vahistamiste kohta terrorismi tõkestamise akti alusel (2021/2748(RSP)) RC-B9-0355/2021;

Saksamaa vabaühenduste kandmine Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu ja Andrei Pivovarovi kinnipidamine
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021 ja B9-0360/2021, mille esitasid Željana Zovko, Andrius Kubilius, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Jerzy Buzek, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Tom Vandenkendelaere, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, David Lega, Inese Vaidere, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Maria Walsh ja Helmut Geuking fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Włodzimierz Cimoszewicz ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Charlie Weimers, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Dace Melbārde ja Witold Jan Waszczykowski fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo Saksamaa vabaühenduste Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu kandmise ja Andrei Pivovarovi kinnipidamise kohta (2021/2749(RSP)) (RC-B9-0347/2021);

Inimõigused ja poliitiline olukord Kuubas
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0341/2021, B9-0343/2021 ja B9-0346/2021/REV, mille esitasid Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato ja Antonio López-Istúriz White fraktsiooni PPE nimel, Javier Nart, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel inimõiguste ja poliitilise olukorra kohta Kuubas (2021/2745(RSP)) (RC-B9-0341/2021);

Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0328/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, B9-0340/2021 ja B9-0344/2021, mille esitasid Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac ja Isabel Wiseler-Lima fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques, Tonino Picula ja Robert Biedroń fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle ja Dace Melbārde fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt (2021/2741(RSP)) (RC-B9-0328/2021);

Afganistani olukord
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021, B9-0327/2021 ja B9-0329/2021, mille esitasid David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren ja Tom Vandenkendelaere fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques ja Elena Yoncheva fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Erik Marquardt ja Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska ja Carlo Fidanza fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Afganistanis (2021/2712(RSP)) (RC-B9-0324/2021);

Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“
Resolutsiooni ettepanek B9-0296/2021;

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjääris
Raport soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjäärides [2019/2164(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

ELi küberturvalisuse strateegia digikümnendi jaoks
Resolutsiooni ettepanek B9-0305/2021;

Õigusriigi olukord Euroopa Liidus ja tingimuslikkuse määruse (EL, Euratom) 2020/2092 kohaldamine
Resolutsiooni ettepanek B9-0319/2021;

Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0331/2021.

Hääletuse lõpp kell 11.00.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 13.00 (10.6.2021 protokollipunkt 9).


5. Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“ (arutelu jätkamine)

Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“ (2021/2633(RSP)) (kodukorra artikli 222 lõige 8)

(Arutelu algus: 10.6.2021 protokollipunkt 3)

Sõna võtsid Benoît Biteau, Mazaly Aguilar, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, Alexander Bernhuber, Eric Andrieu, Karin Karlsbro, Thomas Waitz, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander, Jytte Guteland, Anna Deparnay-Grunenberg, Benoît Lutgen, Maria Noichl, Pär Holmgren, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Caroline Roose, Michal Wiezik, Eleonora Evi ja Róża Thun und Hohenstein.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Claude Gruffat, Stanislav Polčák ja Manuela Ripa.

Sõna võttis Stella Kyriakides (komisjoni liige).

Arutelu lõpus vastavalt kodukorra artikli 222 lõikele 8 esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Norbert Lins AGRI-komisjoni nimel Euroopa kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule!“ kohta (2021/2633(RSP)) (B9-0296/2021);

- Francisco Guerreiro fraktsiooni Verts/ALE nimel kodanikualgatuse „Lõpp puuriajastule!“ kohta (2021/2633(RSP)) (B9-0302/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.6.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 11 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 9 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


6. Raadiovõrgu Euranet Plus tulevane ELi-poolne rahastamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000036/2021, mille esitas(id) Sabine Verheyen CULT-komisjoni nimel komisjonile: Raadiovõrgu Euranet Plus edasise ELi-poolse rahastamise kohta (B9-0023/2021)

Sabine Verheyen esitas küsimuse.

Helena Dalli (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Tomasz Frankowski fraktsiooni PPE nimel, Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel, Vlad-Marius Botoş fraktsiooni Renew nimel, Christine Anderson fraktsiooni ID nimel, Elżbieta Kruk fraktsiooni ECR nimel, Milan Zver, Victor Negrescu, Hannes Heide ja Łukasz Kohut.

Sõna võttis Helena Dalli.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Sabine Verheyen CULT-komisjoni nimel raadiovõrgu Euranet Plus tulevase ELi-poolse rahastamise kohta (2021/2708(RSP)) (B9-0316/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.6.2021 protokollipunkt 11.

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 15.


7. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 9.6.2021 protokollipunkt 23.)


7.1. ÜRO lapse õiguste konventsiooni rikkumine ja alaealiste kasutamine Maroko ametivõimude poolt Ceuta rändekriisis

Resolutsiooni ettepanekud B9-0323/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021, B9-0359/2021 ja B9-0362/2021 (2021/2747(RSP))

Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nacho Sánchez Amor, Jordi Cañas, Salima Yenbou, Jorge Buxadé Villalba ja Miguel Urbán Crespo tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Bettina Vollath fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maximilian Krah fraktsiooni ID nimel, Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel, Pernando Barrena Arza fraktsiooni The Left nimel, Clara Ponsatí Obiols (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Maite Pagazaurtundúa, Jordi Solé, Silvia Sardone ja Manu Pineda.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Javier Zarzalejos, Juan Fernando López Aguilar, Ilhan Kyuchyuk, Bernhard Zimniok, Gabriel Mato, Jan-Christoph Oetjen, Susanna Ceccardi, Izaskun Bilbao Barandica ja Dominique Bilde.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.6.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 11 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 9 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


7.2. Olukord Sri Lankas, eelkõige vahistamised terrorismi tõkestamise seaduse alusel

Resolutsiooni ettepanekud B9-0354/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021 ja B9-0363/2021 (2021/2748(RSP))

Tomáš Zdechovský, Isabel Santos, Svenja Hahn, Sara Matthieu, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias ja Dominique Bilde tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Nikolaj Villumsen fraktsiooni The Left nimel ja Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.6.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 11 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 9 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


7.3. Saksamaa vabaühenduste kandmine Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu ja Andrei Pivovarovi kinnipidamine

Resolutsiooni ettepanekud B9-0322/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021 ja B9-0360/2021 (2021/2749(RSP))

Andrius Kubilius, Norbert Neuser, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Anna Fotyga ja Clare Daly tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Thijs Reuten fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni Renew nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Witold Jan Waszczykowski fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni The Left nimel, Dorien Rookmaker (fraktsioonilise kuuluvuseta), Helmut Geuking, Pierfrancesco Majorino, Svenja Hahn, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo ja Łukasz Kohut.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.6.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 11 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 10.6.2021 protokollipunkt 9 (muudatusettepanekud); 10.6.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell12.51.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.00.


9. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

ÜRO lapse õiguste konventsiooni rikkumine ja alaealiste kasutamine Maroko ametivõimude poolt Ceuta rändekriisis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0349/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0289)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

Olukord Sri Lankas, eelkõige vahistamised terrorismi tõkestamise seaduse alusel
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0355/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0290)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

Saksamaa vabaühenduste kandmine Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu ja Andrei Pivovarovi kinnipidamine
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0347/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0291)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 28)

Inimõigused ja poliitiline olukord Kuubas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0341/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0292)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0328/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0293)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

Afganistani olukord
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0324/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0294)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“
Resolutsiooni ettepanek B9-0296/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0295)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjääris
Raport soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjäärides [2019/2164(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0296)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 33)

ELi küberturvalisuse strateegia digikümnendi jaoks
Resolutsiooni ettepanek B9-0305/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0286)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 23)

Õigusriigi olukord Euroopa Liidus ja tingimuslikkuse määruse (EL, Euratom) 2020/2092 kohaldamine
Resolutsiooni ettepanek B9-0319/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0287)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0317/2021 ja B9-0320/2021 muutusid kehtetuks.)

Euroopa Parlamendi järelevalve riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjoni ja nõukogu poolse käimasoleva hindamise üle
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0331/2021.

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0288)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0334/2021 ja B9-0335/2021 muutusid kehtetuks.)

(Istung katkestati kell13.09.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.45.


11. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

ÜRO lapse õiguste konventsiooni rikkumine ja alaealiste kasutamine Maroko ametivõimude poolt Ceuta rändekriisis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0349/2021;

Olukord Sri Lankas, eelkõige vahistamised terrorismi tõkestamise seaduse alusel
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0355/2021;

Saksamaa vabaühenduste kandmine Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu ja Andrei Pivovarovi kinnipidamine
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0347/2021;

Inimõigused ja poliitiline olukord Kuubas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0341/2021;

Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0328/2021;

Afganistani olukord
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0324/2021;

Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“
Resolutsiooni ettepanek B9-0296/2021;

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjääris
Raport soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjäärides [2019/2164(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021);

Raadiovõrgu Euranet Plus tulevane ELi-poolne rahastamine
Resolutsiooni ettepanek B9-0316/2021.

Hääletuse lõpp kell 15.00.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 16.30 (10.6.2021 protokollipunkt 15).

(Istung katkestati kell 13.46.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 14.32.


13. Autism ja kaasav tööhõive (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000017/2021, mille esitas(id) Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen ja José Gusmão EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Autism ja kaasav tööhõive (2020/2585(RSP)) (B9-0017/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová esitas küsimuse.

Helena Dalli (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Stelios Kympouropoulos fraktsiooni PPE nimel, Pierfrancesco Majorino fraktsiooni S&D nimel, Dragoş Pîslaru fraktsiooni Renew nimel, Katrin Langensiepen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Guido Reil fraktsiooni ID nimel, Margarita de la Pisa Carrión fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni The Left nimel, Chiara Gemma (fraktsioonilise kuuluvuseta), Miriam Lexmann, Marianne Vind, Joachim Kuhs, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Anne Sander, Alex Agius Saliba, Izabela-Helena Kloc, Seán Kelly, Brando Benifei, Radka Maxová, Mónica Silvana González ja Victor Negrescu.

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 15.46.)


14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 16.30.


15. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

ÜRO lapse õiguste konventsiooni rikkumine ja alaealiste kasutamine Maroko ametivõimude poolt Ceuta rändekriisis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0349/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0289)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0323/2021 ja B9-0353/2021 muutusid kehtetuks.)

Olukord Sri Lankas, eelkõige vahistamised terrorismi tõkestamise seaduse alusel
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0355/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0290)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0354/2021 muutus kehtetuks.)

Saksamaa vabaühenduste kandmine Venemaa poolt ebasoovitavate organsatsioonide loetellu ja Andrei Pivovarovi kinnipidamine
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0347/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0291)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 28)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0322/2021 muutus kehtetuks.)

Inimõigused ja poliitiline olukord Kuubas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0341/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0292)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0342/2021 ja B9-0345/2021 muutusid kehtetuks.)

Süstemaatilised repressioonid Valgevenes ja selle tagajärjed Euroopa julgeolekule pärast ELi tsiviillennuki Valgevene ametivõimude poolset kaaperdamist
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0328/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0293)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0330/2021 muutus kehtetuks.)

Afganistani olukord
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0324/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0294)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0321/2021 muutus kehtetuks.)

Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“
Resolutsiooni ettepanek B9-0296/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0295)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0302/2021 muutus kehtetuks.)

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjääris
Raport soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjäärides [2019/2164(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0296)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 33)

Raadiovõrgu Euranet Plus tulevane ELi-poolne rahastamine
Resolutsiooni ettepanek B9-0316/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0297)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 34)


16. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


17. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


18. Petitsioonid

Petitsioonid nr 0506-21–0600-21 kanti 10. juunil 2021 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.


19. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Gianantonio Da Re. Resolutsiooni ettepanek ELi noorte söömishäirete ennetamist käsitleva Euroopa strateegia rakendamise kohta (B9-0261/2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Susanna Ceccardi. Resolutsiooni ettepanek termaalveesektori toetamise ja edendamise kohta (B9-0262/2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Anna Bonfrisco ja Marco Campomenosi. Resolutsiooni ettepanek Euroopa ajalookomisjoni loomise kohta, et uurida 20. sajandi esimest genotsiidi, mille pani Ottomani impeerium toime armeenlaste, Pontose kreeklaste ja assüürlaste vastu (B9-0264/2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET


20. Algatusraportite pealkirjade muutmine

komisjonid LIBE, FEMM

Uus pealkiri: Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina


21. Otsused algatusraportite koostamiseks

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 3. juuni 2021 aasta otsuse alusel)

ITRE-komisjon

- Hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamine (2021/2077(INI))
(nõuandvad komisjonid: TRAN)

BUDG-komisjon

- Laenuvõtmise strateegia Euroopa taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamiseks (2021/2076(INI))

REGI-komisjon

- Probleemid linnapiirkondades COVID-19 järgsel ajastul (2021/2075(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, TRAN)

ECON-komisjon

- Riikide maksureformide mõju ELi majandusele (2021/2074(INI))

(Esimeeste konverentsi 20. mai 2021. aasta otsuse alusel)

komisjonid BUDG, CONT

- Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitsmiseks (2021/2071(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE (kodukorra artikkel 57), AFCO)


22. Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

AFET-komisjon

- Vähemuste tagakiusamine veendumuste või usu tõttu (2021/2055(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: DEVE


23. Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)

(Esimeeste konverentsi 20. mai 2021. aasta otsuse alusel)

komisjonid BUDG, CONT

- Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitsmiseks (2021/2071(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE (kodukorra artikkel 57), AFCO)

ITRE-komisjon

- Rändlus üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) (COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD))
(nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 57), JURI (kodukorra artikkel 110))

- Euroopa andmehaldus (andmehalduse määrus) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
(nõuandvad komisjonid: IMCO, JURI, LIBE (kodukorra artikkel 57))


24. Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)

(Esimeeste konverentsi 20. mai 2021. aasta otsuse alusel)

komisjonid BUDG, CONT

- Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitsmiseks (2021/2071(INI))
komisjonid: BUDG, CONT (kodukorra artikkel 58)
(nõuandvad komisjonid: LIBE (kodukorra artikkel 57), AFCO)

komisjonid EMPL, FEMM

- Meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise tugevdamine tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu (COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
komisjonid: EMPL, FEMM (kodukorra artikkel 58)


25. Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Käesoleva istungi protokoll ning 7., 8. ja 9. juuni 2021 istungi protokollid esitatakse parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


26. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 23. juunil 2021 ja 24. juunil 2021.


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 16.32.


28. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Evren Agnès, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomc Romana, Toom Yana, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos

Vabandataval põhjusel puudujad:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 1. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika