Indeks 
Zapisnik
XML 165kPDF 282kWORD 76k
Četvrtak, 10. lipnja 2021. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Objava rezultata glasovanja
 3.Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza” (rasprava)
 4.Prvi krug glasovanja
 5.Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza” (nastavak rasprave)
 6.Buduće financiranje radijske mreže Euranet Plus sredstvima EU-a (rasprava)
 7.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
7.1.Kršenje Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanje maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti
  
7.2.Stanje na Šri Lanki, posebno uhićenja u skladu sa Zakonom o sprečavanju terorizma
  
7.3.Rusko uvrštenje njemačkih nevladinih organizacija na popis „nepoželjnih organizacija” i pritvaranje Andreja Pivovarova
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Objava rezultata glasovanja
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Drugi krug glasovanja
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Autizam i uključivo zapošljavanje (rasprava)
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Objava rezultata glasovanja
 16.Obrazloženja glasovanja
 17.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 18.Predstavke
 19.Podnošenje dokumenata
 20.Promjene naslova izvješća o vlastitoj inicijativi
 21.Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi
 22.Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)
 23.Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)
 24.Odluke o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 58. Poslovnika)
 25.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 26.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 28.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01 h.


2. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće
Prijedlog rezolucije B9-0305/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMAN

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0286)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 23)

Nadzor Europskog parlamenta nad aktualnom procjenom nacionalnih planova za oporavak i otpornost koju provode Komisija i Vijeće
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0331/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0288)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 25)

Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana
Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom [2021/2053(INL)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(Potrebna obična većina)

PRILOG (NACRT UREDBE PARLAMENTA)

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0280)

(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 17)

ZAHTJEV ZA POMICANJEM KONAČNOG GLASOVANJA

Pomicanje je odobreno poimeničnim glasovanjem (658 za, 12 protiv, 22 suzdržana).

Prijelazne odredbe radi uklanjanja posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0281)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 18)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno..

Sukob interesa premijera Češke Republike
Prijedlog rezolucije B9-0303/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0282)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 19)

Odgovor na globalni izazov bolesti COVID-19: učinci izuzeća od primjene Sporazuma WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva na cjepiva, lijekove i opremu protiv bolesti COVID-19 te na povećanje proizvodnje i proizvodnih kapaciteta u zemljama u razvoju
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0306/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0283)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 20)

(Prijedlozi rezolucija B9-0308/2021 i B9-0310/2021 se ne razmatraju.)

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: najveća dopuštena količina rezidua za tvar imidakloprid
Prijedlog rezolucije B9-0313/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0284)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 21)

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: aktivne tvari, uključujući flumioksazin
Prijedlog rezolucije B9-0312/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0285)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 22)


3. Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza” (rasprava)

Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza” (2021/2633(RSP)) (članak 222. stavak 8. Poslovnika)

Norbert Lins (u ime Odbora AGRI) i Tatjana Ždanoka (u ime Odbora PETI) predstavile su građansku inicijativu.

Govorila je Stella Kyriakides (povjerenica Komisije).

Govorili su Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jérémy Decerle, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Francisco Guerreiro, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Annika Bruna, u ime Kluba zastupnika ID-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika The Left, Dino Giarrusso, nezavisni zastupnik, Daniel Buda, Carmen Avram, Martin Hlaváček, Tilly Metz, Ivan David, Bert-Jan Ruissen, Manuel Bompard, Ivan Vilibor Sinčić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Carvalhais i Pascal Durand.

(Nastavak rasprave: točka 5 zapisnika od 10.6.2021.)


4. Prvi krug glasovanja

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Kršenje Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanje maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika i kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0359/2021 i B9-0362/2021, podnijeli Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil i Maria Walsh, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Dragoş Tudorache, u ime Kluba zastupnika Renew, Salima Yenbou, Ernest Urtasun i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Assita Kanko i Fabio Massimo Castaldo na temu “Kršenje Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanje maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti“ (RC-B9-0349/2021);

Stanje na Šri Lanki, posebno uhićenja u skladu sa Zakonom o sprečavanju terorizma
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika i kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021 i B9-0363/2021, podnijeli Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh i Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache, u ime Kluba zastupnika Renew, Hannah Neumann i Sara Matthieu, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca i Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika The Left, i Fabio Massimo Castaldo, o stanju na Šri Lanki, posebno uhićenjima u skladu sa Zakonom o sprečavanju terorizma (2021/2748(RSP)) RC-B9-0355/2021;

Rusko uvrštenje njemačkih nevladinih organizacija na popis „nepoželjnih organizacija” i pritvaranje Andreja Pivovarova
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika i kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021 i B9-0360/2021, podnijeli Željana Zovko, Andrius Kubilius, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Jerzy Buzek, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Tom Vandenkendelaere, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, David Lega, Inese Vaidere, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Maria Walsh i Helmut Geuking, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Włodzimierz Cimoszewicz i Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache, u ime Kluba zastupnika Renew, Sergey Lagodinsky i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Charlie Weimers, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Dace Melbārde i Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o ruskom uvrštenju njemačkih nevladinih organizacija na popis „nepoželjnih organizacija” i pritvaranju Andreja Pivovarova (2021/2749(RSP)) (RC-B9-0347/2021);

Ljudska prava i politička situacija na Kubi
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika i kojom se zamjenjuju B9-0341/2021, B9-0343/2021 i B9-0346/2021/REV, podnijeli Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato i Antonio López-Istúriz White, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Javier Nart, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o ljudskim pravima i političkoj situaciji na Kubi (2021/2745(RSP)) (RC-B9-0341/2021);

Sustavna represija u Bjelarusu i njezine posljedice na europsku sigurnost nakon otmica osoba iz europskog civilnog zrakoplova koji su presrele bjelaruske vlasti
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika i kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0328/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, B9-0340/2021 i B9-0344/2021, podnijeli Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac i Isabel Wiseler-Lima, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques, Tonino Picula i Robert Biedroń, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle i Dace Melbārde, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o sustavnoj represiji u Bjelarusu i njezinim posljedicama na europsku sigurnost nakon otmica osoba iz europskog civilnog zrakoplova koji su presrele bjelaruske vlasti (2021/2741(RSP)) (RC-B9-0328/2021);

Stanje u Afganistanu
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika i kojom se zamjenjuju prijedlozi rezolucije B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021, B9-0327/2021 i B9-0329/2021, podnijeli David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren i Tom Vandenkendelaere, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Marques i Elena Yoncheva u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Erik Marquardt i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska i Carlo Fidanza, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o stanju u Afganistanu (2021/2712(RSP)) (RC-B9-0324/2021);

Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza”
Prijedlog rezolucije B9-0296/2021;

Promicanje rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM)
Izvješće o promicanju rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) [2019/2164(INI)] - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljica: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće
Prijedlog rezolucije B9-0305/2021;

Stanje vladavine prava u Europskoj uniji i primjena Uredbe 2020/2092 o uvjetovanosti
Prijedlog rezolucije B9-0319/2021;

Nadzor Europskog parlamenta nad aktualnom procjenom nacionalnih planova za oporavak i otpornost koju provode Komisija i Vijeće
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0331/2021.

Glasovanje je bilo moguće do 11 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13 sati (točka 9 zapisnika od 10.6.2021.).


5. Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza” (nastavak rasprave)

Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza” (2021/2633(RSP)) (članak 222. stavak 8. Poslovnika)

(Početak rasprave: točka 3 zapisnika od 10.6.2021.)

Govorili su Benoît Biteau, Mazaly Aguilar, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, Alexander Bernhuber, Eric Andrieu, Karin Karlsbro, Thomas Waitz, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander, Jytte Guteland, Anna Deparnay-Grunenberg, Benoît Lutgen, Maria Noichl, Pär Holmgren, Seán Kelly, Pedro Silva Pereira, Caroline Roose, Michal Wiezik, Eleonora Evi i Róża Thun und Hohenstein.

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

Govorili su Claude Gruffat, Stanislav Polčák i Manuela Ripa.

Govorila je Stella Kyriakides (povjerenica Komisije).

Prijedlozi rezolucije podneseni na temelju članka 222. stavka 8. Poslovnika kao zaključak rasprave:

- Norbert Lins, u ime Odbora AGRI, o europskoj građanskoj inicijativi „Okončajmo upotrebu kaveza” (2021/2633(RSP)) (B9-0296/2021);

- Francisco Guerreiro, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o europskoj građanskoj inicijativi „Okončajmo upotrebu kaveza” (2021/2633(RSP)) (B9-0302/2021).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 9 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje)


6. Buduće financiranje radijske mreže Euranet Plus sredstvima EU-a (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000036/2021 koje je postavio Sabine Verheyen, u ime Odbora CULT, Komisiji: Buduće financiranje radijske mreže Euranet Plus sredstvima EU-a (B9-0023/2021)

Sabine Verheyen obrazložila je pitanje.

Helena Dalli (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Tomasz Frankowski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Petra Kammerevert, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Vlad-Marius Botoş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Christine Anderson, u ime Kluba zastupnika ID-a, Elżbieta Kruk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Milan Zver, Victor Negrescu, Hannes Heide i Łukasz Kohut.

Govorila je Helena Dalli.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Sabine Verheyen, u ime Odbora CULT, o budućem financiranju radijske mreže Euranet Plus sredstvima EU-a (2021/2708(RSP)) (B9-0316/2021).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11 zapisnika od 10.6.2021..

Objava rezultata glasovanja: točka 15 zapisnika od 10.6.2021.


7. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 23 zapisnika od 9.6.2021..)


7.1. Kršenje Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanje maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti

Prijedlozi rezolucija B9-0323/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021, B9-0359/2021 i B9-0362/2021 (2021/2747(RSP))

Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nacho Sánchez Amor, Jordi Cañas, Salima Yenbou, Jorge Buxadé Villalba i Miguel Urbán Crespo predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Andrey Kovatchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bettina Vollath, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pernando Barrena Arza, u ime Kluba zastupnika The Left, Clara Ponsatí Obiols, nezavisna zastupnica, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Maite Pagazaurtundúa, Jordi Solé, Silvia Sardone i Manu Pineda.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su Javier Zarzalejos, Juan Fernando López Aguilar, Ilhan Kyuchyuk, Bernhard Zimniok, Gabriel Mato, Jan-Christoph Oetjen, Susanna Ceccardi, Izaskun Bilbao Barandica i Dominique Bilde.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 9 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje)


7.2. Stanje na Šri Lanki, posebno uhićenja u skladu sa Zakonom o sprečavanju terorizma

Prijedlozi rezolucija B9-0354/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021 i B9-0363/2021 (2021/2748(RSP))

Tomáš Zdechovský, Isabel Santos, Svenja Hahn, Sara Matthieu, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias i Dominique Bilde predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nikolaj Villumsen, u ime Kluba zastupnika The Left, i Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 9 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje)


7.3. Rusko uvrštenje njemačkih nevladinih organizacija na popis „nepoželjnih organizacija” i pritvaranje Andreja Pivovarova

Prijedlozi rezolucija B9-0322/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021 i B9-0360/2021 (2021/2749(RSP))

Andrius Kubilius, Norbert Neuser, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Anna Fotyga i Clare Daly predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Thijs Reuten, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika The Left, Dorien Rookmaker, nezavisna zastupnica, Helmut Geuking, Pierfrancesco Majorino, Svenja Hahn, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo i Łukasz Kohut.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 9 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:51 h.)


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:00 h.


9. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Kršenje Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanje maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0349/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0289)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 26)

Stanje na Šri Lanki, posebno uhićenja u skladu sa Zakonom o sprečavanju terorizma
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0355/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0290)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 27)

Rusko uvrštenje njemačkih nevladinih organizacija na popis „nepoželjnih organizacija” i pritvaranje Andreja Pivovarova
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0347/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0291)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 28)

Ljudska prava i politička situacija na Kubi
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0341/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMAN

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0292)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 29)

Sustavna represija u Bjelarusu i njezine posljedice na europsku sigurnost nakon otmica osoba iz europskog civilnog zrakoplova koji su presrele bjelaruske vlasti
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0328/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0293)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 30)

Stanje u Afganistanu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0324/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0294)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 31)

Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza”
Prijedlog rezolucije B9-0296/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0295)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 32)

Promicanje rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM)
Izvješće o promicanju rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) [2019/2164(INI)] - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljica: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0296)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 33)

Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće
Prijedlog rezolucije B9-0305/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0286)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 23)

Stanje vladavine prava u Europskoj uniji i primjena Uredbe 2020/2092 o uvjetovanosti
Prijedlog rezolucije B9-0319/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0287)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 24)

(Prijedlozi rezolucija B9-0317/2021 i B9-0320/2021 se ne razmatraju.)

Nadzor Europskog parlamenta nad aktualnom procjenom nacionalnih planova za oporavak i otpornost koju provode Komisija i Vijeće
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0331/2021.

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0288)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 25)

(Prijedlozi rezolucija B9-0334/2021 i B9-0335/2021 se ne razmatraju.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:09 h.)


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:45 h.


11. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Kršenje Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanje maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0349/2021;

Stanje na Šri Lanki, posebno uhićenja u skladu sa Zakonom o sprečavanju terorizma
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0355/2021;

Rusko uvrštenje njemačkih nevladinih organizacija na popis „nepoželjnih organizacija” i pritvaranje Andreja Pivovarova
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0347/2021;

Ljudska prava i politička situacija na Kubi
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0341/2021;

Sustavna represija u Bjelarusu i njezine posljedice na europsku sigurnost nakon otmica osoba iz europskog civilnog zrakoplova koji su presrele bjelaruske vlasti
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0328/2021;

Stanje u Afganistanu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0324/2021;

Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza”
Prijedlog rezolucije B9-0296/2021;

Promicanje rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM)
Izvješće o promicanju rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) [2019/2164(INI)] - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljica: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021);

Buduće financiranje radijske mreže Euranet Plus sredstvima EU-a
Prijedlog rezolucije B9-0316/2021.

Glasovanje je bilo moguće do 15 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 16:30 (točka 15 zapisnika od 10.6.2021.).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:46 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 14:32 h.


13. Autizam i uključivo zapošljavanje (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000017/2021 koje je postavio Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen i José Gusmão, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Autizam i uključivo zapošljavanje (2020/2585(RSP)) (B9-0017/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová obrazložila je pitanje.

Helena Dalli (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Stelios Kympouropoulos, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pierfrancesco Majorino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dragoş Pîslaru, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Katrin Langensiepen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Guido Reil, u ime Kluba zastupnika ID-a, Margarita de la Pisa Carrión, u ime Kluba zastupnika ECR-a, José Gusmão, u ime Kluba zastupnika The Left, Chiara Gemma, nezavisna zastupnica, Miriam Lexmann, Marianne Vind, Joachim Kuhs, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Anne Sander, Alex Agius Saliba, Izabela-Helena Kloc, Seán Kelly, Brando Benifei, Radka Maxová, Mónica Silvana González i Victor Negrescu.

Govorila je Helena Dalli.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 15:46 h.)


14. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 16:30 h.


15. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Kršenje Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanje maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0349/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0289)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 26)

(Prijedlozi rezolucija B9-0323/2021 i B9-0353/2021 se ne razmatraju.)

Stanje na Šri Lanki, posebno uhićenja u skladu sa Zakonom o sprečavanju terorizma
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0355/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0290)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 27)

(Prijedlog rezolucije B9-0354/2021 se ne razmatra.)

Rusko uvrštenje njemačkih nevladinih organizacija na popis „nepoželjnih organizacija” i pritvaranje Andreja Pivovarova
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0347/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0291)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 28)

(Prijedlog rezolucije B9-0322/2021 se ne razmatra.)

Ljudska prava i politička situacija na Kubi
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0341/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0292)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 29)

(Prijedlozi rezolucija B9-0342/2021 i B9-0345/2021 se ne razmatraju.)

Sustavna represija u Bjelarusu i njezine posljedice na europsku sigurnost nakon otmica osoba iz europskog civilnog zrakoplova koji su presrele bjelaruske vlasti
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0328/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0293)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 30)

(Prijedlog rezolucije B9-0330/2021 se ne razmatra.)

Stanje u Afganistanu
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0324/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0294)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 31)

(Prijedlog rezolucije B9-0321/2021 se ne razmatra.)

Europska građanska inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza”
Prijedlog rezolucije B9-0296/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0295)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 32)

(Prijedlog rezolucije B9-0302/2021 se ne razmatra.)

Promicanje rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM)
Izvješće o promicanju rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) [2019/2164(INI)] - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljica: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0296)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 33)

Buduće financiranje radijske mreže Euranet Plus sredstvima EU-a
Prijedlog rezolucije B9-0316/2021

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2021)0297)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 34)


16. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


17. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


18. Predstavke

Predstavke od br. 0506-21 do br. 0600-21 upisane su u registar s datumom 10. lipnja 2021. i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.


19. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Gianantonio Da Re. Prijedlog rezolucije o provedbi europske strategije za sprečavanje poremećaja u prehrani među mladima u EU-u (B9-0261/2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Susanna Ceccardi. Prijedlog rezolucije o potpori i promicanju sektora termalnih kupališta (B9-0262/2021)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Anna Bonfrisco Marco Campomenosi. Prijedlog rezolucije o osnivanju europske povijesne komisije za proučavanje prvog genocida u 20. stoljeću koji je počinilo Osmansko Carstvo nad Armencima, pontskim Grcima i Asircima (B9-0264/2021)
upućeno nadležnom odboru: AFET


20. Promjene naslova izvješća o vlastitoj inicijativi

odbori LIBE, FEMM

Novi naslov: Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a


21. Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 3. lipnja 2021.)

Odbor ITRE

- Provedba Direktive o energetskim svojstvima zgrada (2021/2077(INI))
(mišljenje: TRAN)

Odbor BUDG

- Strategija pozajmljivanja za financiranje instrumenta Europske unije za oporavak Next Generation EU (2021/2076(INI))

Odbor REGI

- Izazovi za urbana područja u razdoblju nakon pandemije bolesti COVID-19 (2021/2075(INI))
(mišljenje: EMPL, TRAN)

Odbor ECON

- Učinak nacionalnih poreznih reformi na gospodarstvo EU-a (2021/2074(INI))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 20. svibnja 2021.)

odbori BUDG, CONT

- Izrada smjernica za primjenu općeg sustava uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (2021/2071(INI))
(mišljenje: LIBE (članak 57. Poslovnika), AFCO)


22. Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)

Odbor AFET

- Progon manjina na temelju uvjerenja ili vjeroispovijesti (2021/2055(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET
mišljenje: DEVE


23. Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 20. svibnja 2021.)

odbori BUDG, CONT

- Izrada smjernica za primjenu općeg sustava uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (2021/2071(INI))
(mišljenje: LIBE (članak 57. Poslovnika), AFCO)

Odbor ITRE

- Roaming u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (preinaka) (COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD))
(mišljenje: IMCO (članak 57. Poslovnika), JURI (članak 110. Poslovnika))

- Europsko upravljanje podacima (Akt o upravljanju podacima) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
(mišljenje: IMCO, JURI, LIBE (članak 57. Poslovnika))


24. Odluke o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 58. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 20. svibnja 2021.)

odbori BUDG, CONT

- Izrada smjernica za primjenu općeg sustava uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (2021/2071(INI))
odbori: BUDG, CONT (članak 58. Poslovnika)
(mišljenje: LIBE (članak 57. Poslovnika), AFCO)

odbori EMPL, FEMM

- Jačanje primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama (COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
odbori: EMPL, FEMM (članak 58. Poslovnika)


25. Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

Zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnici s dnevnih sjednica od 7, 8 i 9. lipnja 2021. dat će se na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


26. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 23. lipnja 2021. i 24. lipnja 2021.


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:32 h.


28. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Alfonsi François, Anderson Christine, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Beck Gunnar, Beer Nicola, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Evren Agnès, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jalkh Jean-François, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Karleskind Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sofo Vincenzo, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomc Romana, Toom Yana, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos

Ispričani:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 1. prosinca 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti