Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 20k
Sreda, 23. junij 2021 - Bruselj

9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 – 2021/0104(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 127(4) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

AFET, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM

- Predlog Sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta glede tarifne kvote Unije za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja (COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AGRI

- Predlog spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2021: vključitev presežka iz proračunskega leta 2020: stališče Sveta z dne 21. junija 2021 (09904/2021 - C9-0232/2021 - 2021/0102(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Osnutek uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom - odobritev Sveta (člen 228(4) PDEU) (2019/0900(APP))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

PETI

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o stanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z zdravjem žensk (2020/2215(INI)) - odbor FEMM - Poročevalec: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

- Poročilo o izzivih in priložnostih za ribiški sektor v Črnem morju (2019/2159(INI)) - odbor PECH - Poročevalec: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Unijo in Argentinsko republiko v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalka: Maria Grapini (A9-0176/2021)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za visokozmogljivo računalništvo (COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)) - odbor ITRE - Poročevalka: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit (COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

- Poročilo o varnosti in signalizaciji v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) (2019/2191(INI)) - odbor TRAN - Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

- Poročilo o letnem poročilu o delovanju schengenskega območja (2019/2196(INI)) - odbor LIBE - Poročevalka: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

- Poročilo o vplivu vetrnih elektrarn in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju na ribiški sektor (2019/2158(INI)) - odbor PECH - Poročevalec: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

- Poročilo o poročilih Komisije za obdobje 2019–2020 o Bosni in Hercegovini (2019/2171(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

- Poročilo o trgovinskih vidikih in posledicah pandemije covida-19 (2020/2117(INI)) - odbor INTA - Poročevalka: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

- Poročilo o ustreznosti predpisov Evropske unije ter subsidiarnosti in sorazmernosti – poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leta 2017, 2018 in 2019 (2020/2262(INI)) - odbor JURI - Poročevalec: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

- Poročilo o sodelovanju med EU in Natom v okviru čezatlantskih odnosov (2020/2257(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

- Poročilo o izvajanju zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij: doseženi napredek, pridobljene lekcije in preostale ovire (2020/2046(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Sven Giegold (A9-0193/2021)

- Poročilo Stari kontinent se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020 (2020/2008(INI)) - odbor EMPL - Poročevalka: Beata Szydło (A9-0194/2021)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 glede uradnega nadzora nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, ki se izvažajo iz tretjih držav v Unijo, da se zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi (COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

- Poročilo o poročilu Komisije o stanju pravne države za leto 2020 (COM(2020)0580 - 2021/2025(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejnih plačilih v Uniji (kodificirano besedilo) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Karen Melchior (A9-0202/2021)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in instrumenti za zunanje financiranje (05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)) - odbor REGI - Poročevalec: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)) - odbor REGI - Poročevalca: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

Zadnja posodobitev: 30. november 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov