Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2118(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0151/2021

Разисквания :

PV 23/06/2021 - 13
CRE 23/06/2021 - 13

Гласувания :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Приети текстове :

P9_TA(2021)0308

Протокол
XML 27k
Сряда, 23 юни 2021 г. - Брюксел

21. Обявяване на резултатите от гласуването
CRE

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените
Доклад относно положението със сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените [2020/2215(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕДОПУСТИМОСТ

Чрез поименно гласуване (280 за, 391 против, 10 въздържали се) Парламентът отхвърли предложението.

Мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан [COM(2020)0215 - C9-0157/2020- 2020/0095(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0301)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Презгранични плащания в рамките на Съюза (кодифициран текст) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Съюза (кодифициран текст) [COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Karen Melchior (A9-0202/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0302)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана
Доклад относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом [2021/2053(INL) - 2019/0900(APP)] - комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0303)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Споразумение между ЕС и Тайланд: изменение на отстъпките по отношение на всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването на споразумение между Съюза и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките по отношение на всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз [05444/2021 - C9-0171/2021- 2021/0003(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0304)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Споразумение между ЕС и Индонезия: изменение на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета, за сключване от името на Съюза на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Индонезия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз [06505/2021 - C9-0181/2021- 2021/0044(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0305)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Споразумение между ЕС и Аржентина: изменение на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***
Препоръка относно предложението за решение на Съвета за подписване, от името на европейския съюз, на споразумение под формата на размяна на писма между Съюза и Република Аржентина във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз [06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0306)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Предизвикателства и възможности за риболовния сектор в Черно море
Доклад относно предизвикателствата и възможностите за риболовния сектор в Черно море [2019/2159(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Иво Христов (A9-0170/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0307)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Ролята на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19
Доклад относно ролята на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 [2020/2118(INI)] - Комисия по развитие. Докладчици: Hildegard Bentele и Norbert Neuser (A9-0151/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0308)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0312)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Изказвания

Irène Tolleret, от името на групата Renew с искане следният въпрос да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността:

- Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)].

Това искане ще бъде подложено на гласуване след окончателното гласуване на предложението на Комисията (точка 18 от протокола от 24.6.2021 г.).

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност