Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2118(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0151/2021

Συζήτηση :

PV 23/06/2021 - 13
CRE 23/06/2021 - 13

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0308

Συνοπτικά πρακτικά
XML 27k
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 - Βρυξέλλες

21. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών [2020/2215(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

Με ΟΚ (280 υπέρ, 391 κατά, 10 αποχές) το σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Μέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού [COM(2020)0215 - C9-0157/2020- 2020/0095(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0301)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση (κωδικοποίηση) ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση (κωδικοποίηση) [COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Karen Melchior (A9-0202/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0302)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ [2021/2053(INL) - 2019/0900(APP)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0303)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Συμφωνία ΕΕ-Ταϊλάνδης: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ, ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ, ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση [05444/2021 - C9-0171/2021- 2021/0003(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0304)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Συμφωνία ΕΕ-Ινδονησίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση [06505/2021 - C9-0181/2021- 2021/0044(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0305)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Συμφωνία ΕΕ-Αργεντινής: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αργεντινής, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση [06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0306)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τομέα της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο
Έκθεση σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τον τομέα της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο [2019/2159(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0307)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Ο ρόλος της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19
Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 [2020/2118(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Hildegard Bentele και Norbert Neuser (A9-0151/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0308)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

Επίσημοι έλεγχοι στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0312)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Παρεμβάσεις

Irène Tolleret, εξ ονόματος της Ομάδας Renew για να ζητήσει να αναπεμφθεί το ακόλουθο ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού:

- Επίσημοι έλεγχοι στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)].

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.6.2021).

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου