Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2118(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0151/2021

Debatter :

PV 23/06/2021 - 13
CRE 23/06/2021 - 13

Omröstningar :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Antagna texter :

P9_TA(2021)0308

Protokoll
XML 21k
Onsdagen den 23 juni 2021 - Bryssel

21. Tillkännagivande av omröstningsresultat
CRE

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa
Betänkande om situationen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa [2020/2215(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

FÖRSLAG OM OTILLÅTLIGHET

Parlamentet förkastade detta förslag genom omröstning med namnupprop (280 röster för, 391 röster emot, 10 nedlagda röster).

Bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del [COM(2020)0215 - C9-0157/2020- 2020/0095(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0301)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Gränsöverskridande betalningar i unionen (kodifiering) ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i unionen (kodifiering) [COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Karen Melchior (A9-0202/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0302)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning
Betänkande om förslag till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom [2021/2053(INL) - 2019/0900(APP)] - utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0303)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Avtal mellan EU och Thailand: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
Rekommendation till utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan unionen och Konungariket Thailand enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [05444/2021 - C9-0171/2021- 2021/0003(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0304)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Avtal mellan EU och Indonesien: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
Rekommendation till utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [06505/2021 - C9-0181/2021- 2021/0044(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0305)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Avtal mellan EU och Argentina: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
Rekommendation till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Argentina enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0306)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Utmaningar och möjligheter för fiskerisektorn i Svarta havet
Betänkande om utmaningar och möjligheter för fiskerisektorn i Svarta havet [2019/2159(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0307)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Rollen för EU:s utvecklingssamarbete och humanitära bistånd i hanteringen av följderna av covid-19-pandemin
Betänkande om rollen för EU:s utvecklingssamarbete och humanitära bistånd i hanteringen av följderna av covid-19-pandemin [2020/2118(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Hildegard Bentele och Norbert Neuser (A9-0151/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0308)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel ***I
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0312)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Inlägg:

Irène Tolleret för Renew-gruppen begärde att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen:

- Offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)].

Begäran skulle tas upp till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 18 i protokollet av den 24.6.2021).

Senaste uppdatering: 30 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy