Indiċi 
Minuti
XML 185kPDF 329kWORD 79k
L-Erbgħa, 23 ta' Ġunju 2021 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Avviż mill-Presidenza
 5.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 6.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Dokumenti mressqa
 10.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Ġunju 2021 - Il-varar mill-ġdid tad-Dikjarazzjoni ta' Malta u l-użu ta' mekkaniżmu ta' solidarjetà effettiv (dibattitu)
 14.Il-futur tar-relazzjonijiet UE-Żvizzera (dibattitu)
 15.Sessjoni ta' votazzjonijiet
 16.Il-futur tar-relazzjonijiet UE-Żvizzera (tkomplija tad-dibattitu)
 17.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi ***II - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni 2021–2027 ***II - Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-istrumenti ta' finanzjament estern 2021–2027 ***II (dibattitu)
 18.Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt (dibattitu)
 19.Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (dibattitu)
 20.Tkomplija tas-seduta
 21.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 22.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 23.Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa (dibattitu)
 24.Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (dibattitu)
 25.Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta' Nairobi) (dibattitu)
 26.Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 2017, 2018 u 2019 (preżentazzjoni qasira)
 27.Spjegazzjonijiet tal-vot
 28.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 29.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 30.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta nhar il-Ħamis 10 ta' Ġunju 2021 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.05.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-Isklerożi Laterali Amijotrofika (ALS), il-21 ta' Ġunju 2021. Esprima l-inkoraġġiment u s-solidarjetà tal-Parlament mal-pazjenti u mal-familji tagħhom u saħaq fuq il-bżonn li jsir investiment fir-riċerka biex nifhmu l-oriġini ta' din il-marda u nsibulha kura.


4. Avviż mill-Presidenza

Il-President ħabbar li, b'segwitu għall-adozzjoni min-naħa tal-Parlament, fl-10 ta' Ġunju 2021, tar-riżoluzzjoni dwar “Is-sitwazzjoni tal-Istat tad-Dritt fl-Unjoni Ewropea u l-applikazzjoni tar-Regolament 2020/2092 (UE, Euratom) dwar il-Kondizzjonalità” (P9_TA(2021)0287), u abbażi tal-Artikolu 265 tat-TFUE, kiteb lill-President tla-Kummissjoni biex jistieden lill-Kummissjoni tottempera għall-obbligi tagħha bħala l-gwardjan tat-Trattati u biex tiżgura l-applikazzjoni sħiħa u immedjata tar-Regolament (UE, Euratom) 2020/2092. Jekk il-Kummissjoni ma tweġibx fi żmien it-termini previsti mit-Trattati, il-Parlament se jiftaħ proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.


5. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 7, 8, 9 u 10 ta' Ġunju 2021 ġew approvati.


6. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Luisa Regimenti ma baqgħetx membru tal-Grupp ID u ħadet postha fost il-Membri mhux affiljati b'effett li jiddekorri mid-data 21 ta' Ġunju 2021.

Lars Patrick Berg m'għadux jieħu postu mal-Membri mhux affiljati u ngħaqad mal-Grupp ECR b'effett li jiddekorri mid-data 23 ta' Ġunju 2021.

Giuseppe Milazzo ma baqax membru tal-Grupp PPE u ngħaqad mal-Grupp ECR b'effett li jiddekorri mid-data 23 ta' Ġunju 2021.


7. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar id-deċiżjoni tal-Kumitat AGRI li jidħol f'negozjati interistituzzjonali f'konformità mal-Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura, abbażi tar-rapport li ġej:

- Kumitat AGRI: proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-estensjoni tat-terminu tad-drittijiet ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità għall-ispeċijiet tal-ispraġ, u għall-gruppi tal-ispeċijiet tal-basal tal-fjuri, għall-pjanti għudin bi frott żgħir u għall-pjanti ornamentali għudin (COM(2021)0036 – C9-0010/2021 – 2021/0019(COD)) – Rapporteur: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021).

F'konformità mal-Artikolu 71(2) tar-Regoli ta' Proċedura, għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada l-Ħamis 24 ta' Ġunju 2021, li d-deċiżjoni għal dħul f'negozjati jittieħed vot fuqha.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


8. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarraf li, flimkien mal-President tal-Kunsill, wara l-interruzzjoni tas-sessjoni tal-10 ta' Ġunju 2021 kien ipproċeda għall-iffirmar tal-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE) fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu jew li jirrisjedu legalment fit-territorji tal-Istati Membri waqt il-pandemija tal-COVID-19 (00026/2021/LEX - C9-0208/2021 - 2021/0071(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta' ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE) għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19 (00025/2021/LEX - C9-0207/2021 - 2021/0068(COD)).

Il-President għarraf li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar il-Ħamis 24 ta' Ġunju 2021 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1628 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tranżitorji tiegħu għal ċertu makkinarju mgħammar b'magni fil-meded tal-potenza akbar minn jew ugwali għal 56 kW u inqas minn 130 kW, u akbar minn jew ugwali għal 300 kW, biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (00039/2021/LEX - C9-0229/2021 - 2021/0129(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi (00047/2021/LEX - C9-0223/2021 - 2018/0196(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern (00049/2021/LEX - C9-0211/2021 - 2018/0199(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni (00048/2021/LEX - C9-0210/2021 - 2018/0197(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (00005/2021/LEX - C9-0209/2021 - 2020/0006(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1296/2013 (00042/2021/LEX - C9-0203/2021 - 2018/0206(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali (00043/2021/LEX - C9-0202/2021 - 2018/0258(COD)).


9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/34/UE, id-Direttiva 2004/109/KE, id-Direttiva 2006/43/KE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014, fir-rigward tar-rapportar korporattiv sostenibbli minn ċerti impriżi (COM(2021)0189 - C9-0147/2021 – 2021/0104(COD))

F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumtat Ekonomiku u Soċjali dwar din il-proposta.

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 127(4) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

AFET, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, FEMM

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE))

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2019/216 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kwota tariffarja tal-Unjoni għal-laħam taċ-ċanga ta’ kwalità għolja mill-Paragwaj (COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD))

irriferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AGRI

- L-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3 għall-baġit ġenerali tal-2021: Id-dħul tas-surplus tas-sena finanzjarja 2020: pożizzjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ġunju 2021 (09904/2021 - C9-0232/2021 - 2021/0102(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom - Approvazzjoni tal-Kunsill (Artikolu 228(4) tat-TFUE) (2019/0900(APP))

irriferut

responsabbli:

AFCO

opinjoni:

PETI

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa (2020/2215(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

- Rapport dwar l-isfidi u l-opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed (2019/2159(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni u r-Repubblika Arġentina relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll għall-Ftehim dwar it-trasport okkażjonali internazzjonali tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank (il-Ftehim Interbus) rigward it-trasport regolari internazzjonali u t-trasport regolari speċjali internazzjonali tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Maria Grapini (A9-0176/2021)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit (COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni u r-Renju tat-Tajlandja skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

- Rapport dwar is-sikurezza u s-sinjalar ferrovjarji: valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-użu tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) (2019/2191(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Indoneżja skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea (06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen (2019/2196(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

- Rapport dwar l-impatt tal-parks eoliċi fuq il-baħar u ta' sistemi oħra ta' enerġija rinnovabbli fuq is-settur tas-sajd (2019/2158(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

- Rapport dwar ir-Rapporti tal-Kummissjoni 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (2019/2171(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

- Rapport dwar l-aspetti u l-implikazzjonijiet kummerċjali tal-COVID-19 (2020/2117(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

- Rapport dwar l-idoneità regolatorja tal-Unjoni Ewropea u s-sussidjarjetà u l-proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-snin 2017, 2018 u 2019 (2020/2262(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

- Rapport dwar il-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO fil-kuntest tar-relazzjonijiet transatlantiċi (2020/2257(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-UE għall-iskambju ta' informazzjoni dwar it-taxxa: il-progress, it-tagħlimiet miksuba u l-ostakli li jridu jingħelbu (2020/2046(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sven Giegold (A9-0193/2021)

- Rapport dwar kontinent xiħ li qed jixjieħ – possibilitajiet u sfidi relatati mal-politika dwar it-tixjiħ wara l-2020 (2020/2008(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Beata Szydło (A9-0194/2021)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/625 fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jiġu esportati minn pajjiżi terzi fl-Unjoni biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi (COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

- Rapport dwar ir-Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt (COM(2020)0580 - 2021/2025(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħlas transkonfinali fl-Unjoni (kodifikazzjoni) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Karen Melchior (A9-0202/2021)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni (06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern (05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi (06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteurs: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)


10. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet li ġejjin b'talba għal tweġiba orali segwita minn dibattitu ddaħħlu fl-aġenda (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura):

- O-000020/2021 imressqa minn Evelyn Regner, f'isem il-Kumitat FEMM u Tomas Tobé, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) – is-Summit ta' Nairobi (B9-0018/2021);

- O-000021/2021 imressqa minn Evelyn Regner, f'isem il-Kumitat FEMM u Tomas Tobé, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) – is-Summit ta' Nairobi (B9-0019/2021);

- O-000035/2021 imressqa minn Raphaël Glucksmann, f'isem il- Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża d-Diżinformazzjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Interferenza barranija fil-proċessi demokratiċi (B9-0025/2021).


11. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-verżjoni bil-lingwa Żvediża tal-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-tranżitu ta' oġġetti b'użu doppju (C(2021)03990 - 2021/2754(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Ġunju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2019/33 fir-rigward tal-modifika ta' termini tradizzjonali fis-settur tal-inbid (C(2021)04116 - 2021/2758(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' Ġunju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2018/990 fir-rigward tar-rekwiżiti għal assi riċevuti minn fondi tas-suq monetarju bħala parti minn ftehimiet ta' retroriakkwist (C(2021)04143 - 2021/2764(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Ġunju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-esklużjoni ta' titjiriet li jidħlu mir-Renju Unit mill-iskema tal-Unjoni għall-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet (C(2021)04244 - 2021/2766(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Ġunju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

opinjoni: ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards għall-punti tal-iċċarġjar għall-karozzi tal-linja elettriċi (C(2021)04257 - 2021/2767(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Ġunju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-qafas għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri domiċiljari u dawk ospitanti fil-kuntest tas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet ta' pagament u l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi li jagħtu servizzi ta' pagament f'livell transfruntier (C(2021)04273 - 2021/2768(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Ġunju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


12. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda tas-seduti plenarji tad-dati ta' Ġunju II (PE 694.627/PDOJ) tqassam.

Wara konsultazzjoni tal-gruppi politiċi, il-President ippropona dawn il-bidliet lill-abbozz definittiv tal-aġenda:

L-Erbgħa

Id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar Il-futur tar-relazzjonijiet UE-Żvizzera (punt 53 tal-PDOJ), oriġinarjament prevista għal nhar il-Ħamis filgħodu, se tiċċaqlaq bħala t-tieni punt tal-aġenda.

Il-mistoqsija orali dwar l-Indħil barrani fil-proċessi demokratiċi (punt 68 tal-PDOJ) se tkun posposta għas-sessjoni parzjali ta' Lulju 2021.

Il-votazzjoni taż-żewġ rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari ta' Paulo Rangel dwar:

- Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża: l-ipproċessar tal-viżi (punt 57 tal-PDOJ), u

- Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS): il-kundizzjonijiet għall-aċċess ta' sistemi ta' informazzjoni oħra tal-UE għall-finijiet tal-VIS (punt 58 tal-PDOJ),

se tkun posposta għas-sessjoni parzjali li jmiss.

Id-dibattiti dwar:

- il-mistoqsijiet orali dwar Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta' Nairobi) (punt 54 tal-PDOJ), u

- il-preżentazzjoni qasira tar-rapport ta' Mislav Kolakušić dwar l-Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 2017, 2018 u 2019 (punt 64 tal-PDOJ)

se jiċċaqalqu bħala t-tielet u r-raba' punt tal-aġenda ta' filgħaxija.

Ir-rapport ta' Predrag Fred Matić dwar Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa (punt 20 tal-PDOJ) se jiċċaqlaq bħala l-ewwel punt tal-aġenda ta' filgħaxija u r-rapport ta' Paulo Rangel dwar ir-Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina se jiċċaqlaq bħala l-aħħar punt tal-aġenda ta' waranofsinhar.

Il-President ħabbar ukoll li rċieva mill-Grupp ECR, skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura, mozzjoni biex jiġi ddikjarat inammissibbli d-dibattitu dwar ir-rapport ta' Predrag Fred Matić dwar Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa.

Din il-mozzjoni se titressaq għall-votazzjoni waqt is-sessjoni ta' votazzjoni tal-lum.

Il-Ħamis

Se tiżdied seduta solenni mas-Segertarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, António Guterres, li se ssir mill-11.30 sa 12.00. Konsegwentement, is-seduta se ddum sas-14.00 u d-dibattiti ta' filgħodu se jinqasmu f'żewġ partijiet.

L-ewwel parti se ssir mit-8.30 sal-11.30 bid-dibattitu dwar ir-rapport ta' Jytte Guteland dwar il-Liġi Ewropea dwar il-Klima (punt 26 tal-PDOJ). It-tieni parti se ssir minn 12.00 sas-14.00 u se tinkludi d-dibattiti rigward:

- ir-rapport ta' Johan Van Overtveldt u Henrike Hahn dwar Il-faċilità ta' self għas-settur pubbliku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta (punt 27 tal-PDOJ), u

- id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar Il-ħtieġa urġenti li jiġu kkompletati l-proċeduri għan-nomini għall-funzjonament sħiħ tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (punt 55 tal-PDOJ).

Għaldaqstant, il-votazzjoni tal-ftehim proviżorju rigward ir-rapport ta' Johan Van Overtveldt u Henrike Hahn se tiċċaqlaq fit-tieni sessjoni ta' votazzjoni.

Il-President għarraf finalment li l-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi u l-għadd ta' talbiet għal votazzjonijiet maqsuma u separati. L-informazzjoni dwar it-tqassim tal-votazzjonijiet f'diversi sessjonijiet ta' votazzjoni se tkun disponibbli fis-sit tal-internet tal-Parlament fit-taqsima "Informazzjoni u dokumenti prijoritarji".

Il-Parlament approva l-modifiki.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

Intervent ta': Terry Reintke, li talbet li l-Parlament itella' l-bandiera qawsalla, wara li l-UEFA ma laqgħetx it-talba tal-belt ta' Munich biex illejla l-istadium jiddawwal b'dawn il-kuluri fl-ambitu tal-Tazza tal-UEFA (il-President ħa nota tat-talba tagħha u ċċara li l-Parlament minn dejjem kien impenjat favur id-difiża tad-drittijiet LGBTQI).


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

13. Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Ġunju 2021 - Il-varar mill-ġdid tad-Dikjarazzjoni ta' Malta u l-użu ta' mekkaniżmu ta' solidarjetà effettiv (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Ġunju 2021 (2021/2719(RSP))

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-varar mill-ġdid tad-Dikjarazzjoni ta' Malta u l-użu ta' mekkaniżmu ta' solidarjetà effettiv (2021/2755(RSP))

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

Interventi ta': Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp ID, Anna Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry, f'isem il-Grupp The Left (il-President fakkar lill-kelliem fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(3) tar-Regoli ta' Proċedura), Enikő Győri Membru mhux affiljata, Lena Düpont, Heléne Fritzon, Fabienne Keller, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Kostas Papadakis, Karlo Ressler, Brando Benifei, Jan-Christoph Oetjen, Ernest Urtasun, Jaak Madison, Robert Roos, Carles Puigdemont i Casamajó, Seán Kelly, Birgit Sippel, Geert Bourgeois, François-Xavier Bellamy, Javier Moreno Sánchez u Alfred Sant.

Interventi ta': Maroš Šefčovič u Ana Paula Zacarias.

Id-dibattitu ngħalaq.

Interventi, biex isiru dikjarazzjonijiet skont l-Artikolu 159(4) tar-Regoli ta' Proċedura, ta' Ivo Hristov (rapporteur), dwar ir-rapport tiegħu: "Sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed" (A9-0170/2021), u ta' Hildegard Bentele u ta' Norbert Neuser (rapporteurs) dwar ir-rapport tagħhom: "Ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-indirizzar tal-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19" (A9-0151/2021).


14. Il-futur tar-relazzjonijiet UE-Żvizzera (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-futur tar-relazzjonijiet UE-Żvizzera (2021/2740(RSP))

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, u Andreas Schieder f'isem il-Grupp S&D.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 16 tal-Minuti tad-data 23.6.2021)


15. Sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni tal-mozzjoni biex kwistjoni tiġi ddikjarata inammissibbli (Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura) rigward:

Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa
Rapport dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa [2020/2215(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni tal-ftehim proviżorju rigward:

Miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2019/833 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2019 li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral [COM(2020)0215 - C9-0157/2020- 2020/0095(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet uniċi rigward:

Il-ħlas transkonfinali fl-Unjoni (kodifikazzjoni) ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħlas transkonfinali fl-Unjoni (kodifikazzjoni) [COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Karen Melchior (A9-0202/2021);

Regolamenti u kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman
Rapport dwar abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom [2021/2053(INL) - 2019/0900(APP)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0174/2021)
Id-dibattitu sar fid-data 9 ta' Ġunju 2021 (punt 15 tal-Minuti tad-data 9.6.2021).
Il-posponiment tal-votazzjoni finali ġie approvat fl-10 ta' Ġunju 2021 (punt 2 tal-Minuti tad-data 10.6.2021);

Ftehim UE/Tajlandja: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni u r-Renju tat-Tajlandja skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea [05444/2021 - C9-0171/2021- 2021/0003(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Heidi Hautala (A9-0180/2021);

Ftehim UE/Indoneżja: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Indoneżja skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea [06505/2021 - C9-0181/2021- 2021/0044(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Heidi Hautala (A9-0182/2021);

Ftehim UE/Arġentina: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***
Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni u r-Repubblika Arġentina relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea [06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jordi Cañas (A9-0175/2021);

Sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed
Rapport dwar sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed [2019/2159(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ivo Hristov (A9-0170/2020);

Ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-indirizzar tal-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19
Rapport dwar ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-indirizzar tal-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19 [2020/2118(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteurs: Hildegard Bentele u Norbert Neuser (A9-0151/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/625 fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jiġu esportati minn pajjiżi terzi fl-Unjoni biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0195/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sas-18.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 20.30 (punt 21 tal-Minuti tad-data 23.6.2021).


16. Il-futur tar-relazzjonijiet UE-Żvizzera (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-futur tar-relazzjonijiet UE-Żvizzera (2021/2740(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 14 tal-Minuti tad-data 23.6.2021)

Interventi ta': Claudia Gamon f'isem il-Grupp Renew, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Alessandro Panza f'isem il-Grupp ID, Michiel Hoogeveen f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz, f'isem il-Grupp The Left, Christophe Hansen, Marek Belka, Peter Kofod, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula u Evelyne Gebhardt.

Intervent ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi ***II - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni 2021–2027 ***II - Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-istrumenti ta' finanzjament estern 2021–2027 ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi [06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteurs: Andrey Novakov u Constanze Krehl (A9-0206/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar il-Fond ta' Koeżjoni [06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern [05488/1/2021 - C9-0192/2021- 2018/0199(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Andrey Novakov, Constanze Krehl u Andrea Cozzolino ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari A9-0206/2021 u A9-0204/2021.

PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Viċi President

Pascal Arimont ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari A9-0205/2021.

Intervent ta': Elisa Ferreira (Membru tal-Kummissjoni)

Interventi ta': Krzysztof Hetman f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques f'isem il-Grupp S&D, Susana Solís Pérez f'isem il-Grupp Renew, Niklas Nienaß f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francesca Donato f'isem il-Grupp ID, Elżbieta Kruk f'isem il-Grupp ECR, Younous Omarjee, f'isem il-Grupp The Left, Chiara Gemma, Siegfried Mureşan, Rovana Plumb, Stéphane Bijoux, Caroline Roose, André Rougé, Andżelika Anna Możdżanowska, Martina Michels, Isabel Benjumea Benjumea, Vlad-Marius Botoş, Niyazi Kizilyürek, Tom Berendsen, Irène Tolleret, Jan Olbrycht, Franc Bogovič u Herbert Dorfmann.

Intervent ta': Elisa Ferreira.

Id-dibattitu ngħalaq.

Il-President għarrfet li ma tressqet l-ebda proposta għal ċaħda u ma tressqet l-ebda emenda skont l-Artikoli 67 u 68 tar-Regoli ta' Proċedura fir-rigward tal-pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari li ġejjin:

- Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi 2021–2027 [06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)];

- Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni 2021–2027 [06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)];

- Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-istrumenti ta' finanzjament estern 2021–2027 [05488/1/2021 - C9-0192/2021- 2018/0199(COD)].

Il-pożizzjonijiet tal-Kunsill b'hekk jitqiesu approvati.

L-atti proposti b'hekk ġew adottati (P9_TA(2021)0298, P9_TA(2021)0299 u P9_TA(2021)0300).

(Anness "Riżultati tal-votazzjonijiet", punti 1, 2 u 3)


18. Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt [2021/2025(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Domènec Ruiz Devesa ppreżenta r-rapport.

Interventi ta': Isabel García Muñoz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT) u Ilhan Kyuchyuk (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI).

Intervent ta': Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Gabriele Bischoff (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Margrete Auken (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Javier Zarzalejos f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Michal Šimečka f'isem il-Grupp Renew, u Tineke Strik f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Nicolaus Fest f'isem il-Grupp ID, Patryk Jaki f'isem il-Grupp ECR, Konstantinos Arvanitis, f'isem il-Grupp The Left, Vladimír Bilčík, Juan Fernando López Aguilar, Gwendoline Delbos-Corfield, Catherine Griset, Siegfried Mureşan, Petar Vitanov, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský u Traian Băsescu.

Intervent ta': Didier Reynders.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 14 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 18 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).


19. Rapporti 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapporti tal-Kummissjoni 2019-2020 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina [2019/2171(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Paulo Rangel ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olivér Várhelyi (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, Dietmar Köster f'isem il-Grupp S&D, Klemen Grošelj f'isem il-Grupp Renew, Tineke Strik f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ID, Ruža Tomašić, Fabio Massimo Castaldo, Eugen Tomac, Delara Burkhardt, Romeo Franz, Bernhard Zimniok, Kinga Gál, Tonino Picula, Andor Deli u Sunčana Glavak.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi ta': Olivér Várhelyi u Ana Paula Zacarias.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 14 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 18 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.23.)


PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

20. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.41.


21. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa
Rapport dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa [2020/2215(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

MOZZJONI BIEX KWISTJONI TIĠI DDIKJARATA INAMMISSIBBLI

B'VSI (280 vot favur, 391 kontra, 10 astensjonijiet) il-Parlament irrifjuta l-mozzjoni.

Miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2019/833 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2019 li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral [COM(2020)0215 - C9-0157/2020- 2020/0095(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

FTEHIM PROVIŻORJU

Adozzjoni (P9_TA(2021)0301)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 4)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Il-ħlas transkonfinali fl-Unjoni (kodifikazzjoni) ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħlas transkonfinali fl-Unjoni (kodifikazzjoni) [COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Karen Melchior (A9-0202/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0302)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 5)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Regolamenti u kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman
Rapport dwar abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom [2021/2053(INL) - 2019/0900(APP)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0303)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 6)

Ftehim UE/Tajlandja: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni u r-Renju tat-Tajlandja skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea [05444/2021 - C9-0171/2021- 2021/0003(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0304)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 7)

Ftehim UE/Indoneżja: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Indoneżja skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea [06505/2021 - C9-0181/2021- 2021/0044(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0305)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 8)

Ftehim UE/Arġentina: modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***
Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni u r-Repubblika Arġentina relatat mal-modifika tal-konċessjonijiet fuq il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea [06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0306)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 9)

Sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed
Rapport dwar sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed [2019/2159(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0307)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 10)

Ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-indirizzar tal-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19
Rapport dwar ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-indirizzar tal-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19 [2020/2118(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteurs: Hildegard Bentele u Norbert Neuser (A9-0151/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0308)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 11)

Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/625 fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jiġu esportati minn pajjiżi terzi fl-Unjoni biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0312)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 15)

Interventi

Irène Tolleret f'isem il-Grupp Renew biex titlob li l-kwistjoni li ġejja tkun riferuta lill-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)].

Din it-talba se titressaq għall-votazzjoni wara l-votazzjoni finali tal-proposta tal-Kummissjoni (punt 18 tal-Minuti tad-data 24.6.2021).


22. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President ħabbar li l-President tal-Parlament irċieva mill-Grupp Renew id-deċiżjoni li ġejja li timmodifika l-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat PETI: Vlad Gheorghe

Din id-deċiżjoni jibda jkollha effett mid-data tal-lum.


23. Is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa (dibattitu)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-UE, fil-kuntest tas-saħħa tan-nisa [2020/2215(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Predrag Fred Matić ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Helena Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pierrette Herzberger-Fofana (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Frances Fitzgerald f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Irène Tolleret f'isem il-Grupp Renew, Sylwia Spurek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Simona Baldassarre f'isem il-Grupp ID, Margarita de la Pisa Carrión f'isem il-Grupp ECR, Sandra Pereira, f'isem il-Grupp The Left, Milan Uhrík Membru mhux affiljat, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Samira Rafaela, Alice Kuhnke, Christine Anderson, Jadwiga Wiśniewska, Malin Björk, Miroslav Radačovský, Christine Schneider,Heléne Fritzon, María Soraya Rodríguez Ramos, Terry Reintke, Gilles Lebreton, Jessica Stegrud, Leila Chaibi, Michaela Šojdrová, Robert Biedroń, Karen Melchior, Heidi Hautala, Cristian Terheş, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Abir Al-Sahlani, Miriam Lexmann, Peter van Dalen u Vladimír Bilčík.

Intervent ta': Helena Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 14 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 18 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).


24. Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Maria da Graça Carvalho ppreżentat ir-rapport.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Intervent ta': Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tom Berendsen f'isem il-Grupp PPE, Ivo Hristov f'isem il-Grupp S&D, Susana Solís Pérez f'isem il-Grupp Renew, Ville Niinistö f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Lin Lacapelle f'isem il-Grupp ID, u Lina Gálvez Muñoz.

Intervent ta': Jutta Urpilainen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3 tal-Minuti tad-data 24.6.2021.

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 24.6.2021.


25. Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta' Nairobi) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000020/2021 imressqa minn Evelyn Regner, f'isem il-Kumitat FEMM u Tomas Tobé, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) – is-Summit ta' Nairobi (B9-0018/2021)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000021/2021 imressqa minn Evelyn Regner, f'isem il-Kumitat FEMM u Tomas Tobé, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) – is-Summit ta' Nairobi (B9-0019/2021)

Evelyn Regner u Chrysoula Zacharopoulou daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġbet il-mistoqsija B9-0018/2021 u Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija B9-0019/2021.

Interventi ta': Frances Fitzgerald f'isem il-Grupp PPE, Evin Incir f'isem il-Grupp S&D, Pierrette Herzberger-Fofana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sandra Pereira, f'isem il-Grupp The Left, Lefteris Christoforou, Carlos Zorrinho u Marlene Mortler.

Interventi ta': Jutta Urpilainen u Ana Paula Zacarias.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Tomas Tobé, f'isem il-Kumitat DEVE u Evelyn Regner, f'isem il-Kumitat FEMM, dwar il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta' Nairobi) (2019/2850(RSP)) (B9-0365/2021);

- Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest u Jaak Madison, f'isem il-Grupp ID, dwar il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta' Nairobi) (2019/2850(RSP)) (B9-0366/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 14 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 18 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).


26. Idoneità regolatorja, sussidjarjetà u proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 2017, 2018 u 2019 (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-idoneità regolatorja tal-Unjoni Ewropea u s-sussidjarjetà u l-proporzjonalità - rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-snin 2017, 2018 u 2019 [2020/2262(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Mislav Kolakušić għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 3 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 14 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (emendi); punt 18 tal-Minuti tad-data 24.6.2021 (votazzjoni finali).


27. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


28. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


29. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 694.627/OJJE).


30. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.09.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Androulakis Nikos, Angel Marc, Arena Maria, Arimont Pascal, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Carvalho Maria da Graça, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Ciuhodaru Tudor, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Düpont Lena, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferreira João, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Muñoz Isabel, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Juknevičienė Rasa, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, de la Pisa Carrión Margarita, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Van Sparrentak Kim, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Wallace Mick, Walsmann Marion, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Novembru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza