Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 7k
Torsdagen den 24 juni 2021 - Bryssel

3. Första omröstningsomgången
CRE

Parlamentet röstade om förslaget om förkastande av kommissionens förslag och om preliminär överenskommelse om följande:

Europeisk klimatlag ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem *
Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

2020 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen
Betänkande om 2020 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen [2021/2025(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021);

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa
Betänkande om situationen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa [2020/2215(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021);

25-årsdagen för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25) (toppmötet i Nairobi)
Resolutionsförslag B9-0365/2021;

Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017, 2018 och 2019
Betänkande om unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017, 2018 och 2019 [2020/2262(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021);

Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Bosnien och Hercegovina
Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Bosnien och Hercegovina [2019/2171(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Paulo Rangel (A9-0185/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00 (punkt 11 i protokollet av den 24.6.2021)

Senaste uppdatering: 30 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy