Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Štvrtok, 24. júna 2021 - Brusel

14. Druhé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o predbežnej dohode:

Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie [COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Johan Van Overtveldt a Henrike Hahn (A9-0195/2020).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých použití antimikrobík ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu vyvážaných z tretích krajín do Únie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých použití antimikrobík [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Pascal Canfin (A9-0195/2021);

Správa Komisie o právnom štáte 2020
Správa o správe Komisie o právnom štáte 2020 [2021/2025(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021);

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia žien
Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien [2020/2215(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021);

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) (samit v Nairobi)
Návrh uznesenia B9-0365/2021;

Vhodnosť právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019
Správa o vhodnosti právnych predpisov Európskej únie a subsidiarite a proporcionalite – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019 [2020/2262(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021);

Správy o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020
Správa o správach Komisie o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020 [2019/2171(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0185/2021).

Hlasovať je možné do 15.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 18.15 h (bod 18 zápisnice zo dňa 24.6.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 14.31 h.)

Posledná úprava: 30. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia