Zoznam 
Zápisnica
XML 155kPDF 273kWORD 73k
Štvrtok, 24. júna 2021 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I (rozprava)
 3.Prvé hlasovanie
 4.Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I (pokračovanie rozpravy)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Slávnostná schôdza - Organizácia Spojených národov
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie ***I (rozprava)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Zloženie Parlamentu
 11.Oznámenie výsledkov hlasovania
 12.Naliehavá potreba dokončiť postupy vymenovania na plné fungovanie Európskej prokuratúry (rozprava)
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Druhé hlasovanie
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Zloženie Parlamentu
 17.Pozície Rady v prvom čítaní
 18.Oznámenie výsledkov hlasovania
 19.Vysvetlenia hlasovania
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 21.Predloženie dokumentov
 22.Zmena názvov iniciatívnych správ
 23.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 24.Termíny nasledujúcich rokovaní
 25.Skončenie rokovania
 26.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.31 h.


2. Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 6. októbra 2020 (bod 11 zápisnice zo dňa 6.10.2020).

Vec bola 8. októbra 2020 v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní (bod 2 zápisnice zo dňa 8.10.2020).

Jytte Guteland uviedla správu.

V rozprave vystúpil Zdzisław Krasnodębski (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (výkonný podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tilly Metz (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Caroline Roose (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Asger Christensen (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Peter Liese v mene skupiny PPE, Mohammed Chahim v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny Renew, Michael Bloss v mene skupiny Verts/ALE, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Anna Zalewska v mene skupiny ECR, Silvia Modig, v mene skupiny The Left, Antoni Comín i Oliveres – nezaradený poslanec, Jessica Polfjärd, Pedro Marques, Pascal Canfin a Bas Eickhout.

(pokračovanie rozpravy: bod 4 zápisnice zo dňa 24.6.2021)


3. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o návrhu na zamietnutie návrhu Komisie a o predbežnej dohode o:

Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku *
Správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Správa Komisie o právnom štáte 2020
Správa o správe Komisie o právnom štáte 2020 [2021/2025(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021);

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia žien
Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien [2020/2215(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021);

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) (samit v Nairobi)
Návrh uznesenia B9-0365/2021;

Vhodnosť právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019
Správa o vhodnosti právnych predpisov Európskej únie a subsidiarite a proporcionalite – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019 [2020/2262(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021);

Správy o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020
Správa o správach Komisie o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020 [2019/2171(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0185/2021).

Hlasovať je možné do 10.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 13.00 h (bod 11 zápisnice zo dňa 24.6.2021)


4. Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I (pokračovanie rozpravy)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(začiatok rozpravy: bod 2 zápisnice zo dňa 24.6.2021)

Vystúpili títo poslanci: Catherine Griset, Nicola Procaccini, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Linea Søgaard-Lidell, Pär Holmgren, Sylvia Limmer, Joanna Kopcińska, Anja Hazekamp, Edina Tóth, Markus Pieper, Alessandra Moretti, Vlad-Marius Botoş, Margrete Auken, Teuvo Hakkarainen a Andrey Slabakov.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nikolaj Villumsen, Miroslav Radačovský, Norbert Lins, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Eleonora Evi, Filip De Man, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Maria Spyraki, Sándor Rónai, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Laura Huhtasaari, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Christophe Hansen, Javi López, Emma Wiesner, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Idoia Villanueva Ruiz, Marlene Mortler, Jens Geier, Jan Huitema, Ville Niinistö, Robert Roos, Franc Bogovič, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Thomas Waitz, Jessica Stegrud, Daniel Buda, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Ciarán Cuffe, Jerzy Buzek, Marek Paweł Balt, Karin Karlsbro, Seán Kelly, Petar Vitanov, Billy Kelleher, Michal Wiezik, César Luena, Valter Flego, Benoît Lutgen, Radan Kanev, Hildegard Bentele, Adam Jarubas a Lefteris Christoforou.

Vystúpili: Frans Timmermans (výkonný podpredseda Komisie) a Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3 zápisnice zo dňa 24.6.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 11 zápisnice zo dňa 24.6.2021.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.28 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.37 h.


6. Slávnostná schôdza - Organizácia Spojených národov

Od 11.37 h do 12.02 h sa pri príležitosti návštevy generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa konala slávnostná schôdza Parlamentu.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.02 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.04 h.


8. Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie [COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Johan Van Overtveldt a Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Johan Van Overtveldt a Henrike Hahn predstavili správu.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Josianne Cutajar (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Marek Belka v mene skupiny S&D, Nicolae Ştefănuță v mene skupiny Renew, Hélène Laporte v mene skupiny ID, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, José Gusmão, v mene skupiny The Left, Ivan Vilibor Sinčić – nezaradený poslanec, Frances Fitzgerald, Eero Heinäluoma, Linea Søgaard-Lidell, Joachim Kuhs, Andżelika Anna Możdżanowska, Petros Kokkalis, Krzysztof Hetman, Jonás Fernández, Anna Zalewska a Georgios Kyrtsos.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14 zápisnice zo dňa 24.6.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 18 zápisnice zo dňa 24.6.2021.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.58 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.00 h.


10. Zloženie Parlamentu

Ruža Tomašić podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 1. júla 2021.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.


11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE (skupina ID)

Zamietnutý HPM (93 za, 559 proti, 41 sa zdržali)

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIA KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0309)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku *
Správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0310)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Správa Komisie o právnom štáte 2020
Správa o správe Komisie o právnom štáte 2020 [2021/2025(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (skupina ID)

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia žien
Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien [2020/2215(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (skupina ECR)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (skupina PPE)

Zamietnutý

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0314)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) (samit v Nairobi)
Návrh uznesenia B9-0365/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0315)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

Vhodnosť právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019
Správa o vhodnosti právnych predpisov Európskej únie a subsidiarite a proporcionalite – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019 [2020/2262(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0316)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

Správy o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020
Správa o správach Komisie o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020 [2019/2171(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0317)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)


12. Naliehavá potreba dokončiť postupy vymenovania na plné fungovanie Európskej prokuratúry (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Naliehavá potreba dokončiť postupy vymenovania na plné fungovanie Európskej prokuratúry (2021/2751(RSP))

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Didier Reynders (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Halicki v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Klemen Grošelj v mene skupiny Renew, Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Younous Omarjee, v mene skupiny The Left, Sabrina Pignedoli – nezaradená poslankyňa, Sven Simon, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Saskia Bricmont, Mislav Kolakušić, Milan Zver a Sergey Lagodinsky.

Vystúpili títo poslanci: Didier Reynders a Ana Paula Zacarias (Predsedajúca poďakovala portugalskému predsedníctvu Rady za aktívnu účasť na práci Parlamentu).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.58 h.)


13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.30 h.


14. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje o predbežnej dohode:

Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie [COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Johan Van Overtveldt a Henrike Hahn (A9-0195/2020).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých použití antimikrobík ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu vyvážaných z tretích krajín do Únie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých použití antimikrobík [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Pascal Canfin (A9-0195/2021);

Správa Komisie o právnom štáte 2020
Správa o správe Komisie o právnom štáte 2020 [2021/2025(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021);

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia žien
Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien [2020/2215(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021);

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) (samit v Nairobi)
Návrh uznesenia B9-0365/2021;

Vhodnosť právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019
Správa o vhodnosti právnych predpisov Európskej únie a subsidiarite a proporcionalite – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019 [2020/2262(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021);

Správy o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020
Správa o správach Komisie o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020 [2019/2171(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0185/2021).

Hlasovať je možné do 15.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 18.15 h (bod 18 zápisnice zo dňa 24.6.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 14.31 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 18.15 h.


16. Zloženie Parlamentu

Príslušné chorvátske úrady oznámili, že Ladislav Ilčiċ bol s účinnosťou od 1. júla 2021 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Ružu Tomašićovú.

Parlament vzal zvolenie na vedomie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Ladislav Ilčiċ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


17. Pozície Rady v prvom čítaní

Predsedajúca oznámila, že predsedovi Parlamentu na základe článku 63 ods. 1 rokovacieho poriadku boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 - prijatá Radou 14. júna 2021 (06115/2/2021 - COM(2021)0309 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE, TRAN;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) - prijatá Radou 14. júna 2021 (10537/1/2020 – COM(2021)0310 - C9-0215/2021 - 2018/0138(COD))
predložené gestorskému výboru: TRAN;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004 - prijatá Radou 14. júna 2021 (06975/3/2021 - COM(2021)0311 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD))
predložené gestorskému výboru: PECH;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu - prijatá Radou 14. júna 2021 (06486/2/2021- COM(2021)0325 - C9-0225/2021 - 2018/0248(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku - prijatá Radou 14. júna 2021 (06487/2/2021 - COM(2021)0331 - C9-0226/2021 - 2018/0249(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE;

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť - prijatá Radou 14. júna 2021 (06488/1/2021 - COM(2021)0330 - C9-0227/2021 - 2018/0250(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE.

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozícií preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 25. júna 2021.


18. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie [COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Johan Van Overtveldt a Henrike Hahn (A9-0195/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Prijatý (P9_TA(2021)0311)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých použití antimikrobík ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu vyvážaných z tretích krajín do Únie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých použití antimikrobík [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2021)0312)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (673 za, 6 proti, 12 sa zdržali)

Správa Komisie o právnom štáte 2020
Správa o správe Komisie o právnom štáte 2020 [2021/2025(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0313)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia žien
Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien [2020/2215(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0314)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) (samit v Nairobi)
Návrh uznesenia B9-0365/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0315)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

(Návrh uznesenia B9-0366/2021 sa stal bezpredmetným.)

Vhodnosť právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019
Správa o vhodnosti právnych predpisov Európskej únie a subsidiarite a proporcionalite – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019 [2020/2262(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0316)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

Správy o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020
Správa o správach Komisie o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020 [2019/2171(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0317)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)


19. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


20. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


21. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2021 - Európsky hospodársky a sociálny výbor (N9-0032/2021 - C9-0204/2021 - 2021/2078(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 1/2021 – Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (N9-0033/2021 - C9-0206/2021 - 2021/2081(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/T/21- Európsky dvor audítorov (N9-0036/2021 - C9-0216/2021 - 2021/2083(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-03/T/21- Európsky dvor audítorov (N9-0037/2021 - C9-0217/2021 - 2021/2084(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-04/C/21- Európsky dvor audítorov (N9-0038/2021 - C9-0218/2021 - 2021/2085(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-05/C/21- Európsky dvor audítorov (N9-0039/2021 - C9-0219/2021 - 2021/2086(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-06/C/21- Európsky dvor audítorov (N9-0040/2021 - C9-0220/2021 - 2021/2087(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-07/A/21- Európsky dvor audítorov (N9-0041/2021 - C9-0221/2021 - 2021/2088(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-08/A/21- Európsky dvor audítorov (N9-0042/2021 - C9-0222/2021 - 2021/2089(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 13/2021 – Oddiel III – Komisia (N9-0043/2021 - C9-0231/2021 - 2021/2090(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2021 – Oddiel VII - Výbor regiónov (N9-0044/2021 - C9-0233/2021 - 2021/2091(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 1-INF/2021 – Oddiel IV - Súdny dvor (N9-0045/2021 - C9-0234/2021 - 2021/2092(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2-INF/2021 – Oddiel IV - Súdny dvor (N9-0046/2021 - C9-0235/2021 - 2021/2093(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 6/2021 - Európsky hospodársky a sociálny výbor (N9-0047/2021 - C9-0236/2021 - 2021/2094(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov

- Margarita de la Pisa Carrión. Návrh uznesenia o ochrane a podpore materstva (B9-0297/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

stanovisko :

EMPL

- Gianantonio Da Re. Návrh uznesenia o vykonávaní opatrení na podporu horského cestovného ruchu v Európskej únii a na podporu zavádzania širokopásmového pripojenia (B9-0298/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o stave ochrany slonov vo svete, najmä v Afrike (B9-0299/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Návrh uznesenia o misii Starfish 2030: obnova nášho oceánu a vôd (B9-0300/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Christine Anderson. Návrh uznesenia o registri odsúdených páchateľov sexuálnych trestných činov na úrovni EÚ (B9-0301/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM

- Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi a Marco Zanni. Návrh uznesenia o novom spoločnom európskom strategickom pláne pre bezpečnosť, stabilitu a rozvoj v záujme možného spolužitia izraelského a palestínskeho ľudu (B9-0314/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Rasmus Andresen, Eric Andrieu, Maria Arena, Benoît Biteau, Damian Boeselager, Gilles Boyer, Damien Carême, Anna Cavazzini, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, David Cormand, Pascal Durand, Daniel Freund, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Claude Gruffat, Bernard Guetta, Sylvie Guillaume, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Yannick Jadot, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Nathalie Loiseau, Marisa Matias, Nora Mebarek, Tilly Metz, Dimitrios Papadimoulis, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Marie Toussaint, Ernest Urtasun, Marie-Pierre Vedrenne, Adrián Vázquez Lázara a Stéphanie Yon-Courtin. Návrh uznesenia o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách a o usmernení Európskej komisie v oblasti verejného obstarávania zákaziek na služby súvisiace s politikou (B9-0318/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

CONT


22. Zmena názvov iniciatívnych správ

výbor CONT

Nový názov: Efektívnosť využitia finančných prostriedkov EÚ z Fondu solidarity v prípade prírodných katastrof členskými štátmi (2020/2127(INI))


23. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z tohto rokovania a zápisnica zo včerajšieho rokovania budú Parlamentu predložené na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


24. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 5. júla 2021 do 8. júla 2021.


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 18.20 h.


26. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rego Sira, Reil Guido, Reuten Thijs, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sant Alfred, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 30. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia