Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Понеделник, 5 юли 2021 г. - Страсбург

18. Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

Gabriel Mato представи препоръката за второ четене.

Изказа се Virginijus Sinkevičius (член на Комисията).

Изказаха се Cláudia Monteiro de Aguiar, от името на групата PPE, Manuel Pizarro, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата Renew, Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, Rosanna Conte, от името на групата ID, Ladislav Ilčić, от името на групата ECR, Chris MacManus, от името на групата The Left, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Clara Aguilera, Caroline Roose и Rosa D'Amato.

Изказа се Virginijus Sinkevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7 от протокола от 6.7.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 14 от протокола от 6.7.2021 г.

Последно осъвременяване: 25 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност