Zoznam 
Zápisnica
XML 127kPDF 257kWORD 76k
Pondelok, 5. júla 2021 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Žiadosť o zbavenie imunity
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 14.Návrh aktu Únie
 15.Program práce
 16.Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 - Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 (rozprava)
 17.Používanie technológií na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I (rozprava)
 18.Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II (rozprava)
 19.Starnutie starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020 (rozprava)
 20.Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu (stručná prezentácia)
 21.Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ (stručná prezentácia)
 22.Obchodné aspekty a dôsledky pandémie COVID-19 (stručná prezentácia)
 23.Spolupráca medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických vzťahov (stručná prezentácia)
 24.Pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku Parlamentu (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 24. júna 2021 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.04 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom vyjadril solidaritu s cyperským ľudom a s rodinami štyroch obetí požiaru, ktorý zničil cyperský ostrov.

Pripomenul rýchle nasadenie prostriedkov, ktoré systém rescEU poskytol v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.


4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 23. júna 2021 a 24. júna 2021 boli schválené.


5. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné nemecké orgány podali žiadosť o zbavenie Jörga Meuthena imunity v súvislosti s s vyšetrovaním, ktoré proti nemu vedie generálny prokurátor mesta Berlín.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Zloženie Parlamentu

Príslušné portugalské úrady oznámili, že João Pimenta Lopes bol s účinnosťou od 6. júla 2021 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Joãa Ferreiru.

Parlament vzal zvolenie na vedomie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu João Pimenta Lopes zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín ECR a ID a od sekretariátu nezaradených poslancov tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

- výbor ECON: Lars Patrick Berg namiesto Cristiana Terheşa

- výbor EMPL: Cristian Terheş namiesto Anny Zalewskej

- výbor ENVI: Annalisa Tardino

- výbor ENVI: Giuseppe Milazzo namiesto Ryszarda Antoniho Legutka

- Osobitný výbor pre boj proti rakovine: Angelo Ciocca

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku rozhodnutie výboru TRAN začať medziinštitucionálne rokovania na základe tejto správy:

- výbor TRAN: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1139, pokiaľ ide o schopnosť Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva pôsobiť ako orgán na preskúmanie výkonnosti jednotného európskeho neba (COM(2020)0577 – C9-0300/2020 – 2020/0264(COD)) – Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A9-0217/2021).

Poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku písomne požiadať do polnoci nadchádzajúceho dňa, utorok 6. júla 2021, aby sa hlasovalo o rozhodnutí začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadosť o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré boli oznámené v zápisnici zo stredy 23. júna 2021 (bod 7 zápisnice zo dňa 23.6.2021).

Výbor AGRI mohol začať rokovania po uplynutí lehoty uvedenej v článku 71 ods. 2 rokovacieho poriadku.


10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od prerušenia rokovania vo štvrtok 24. júna 2021 spolu s predsedom Rady podpísal tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (00027/2021/LEX - C9-0246/2021 - 2020/0036(COD)).

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu 7. júla 2021 podpíše tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 767/2008, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 2018/1860, (EÚ) 2018/1861 a (EÚ) 2019/817, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (00017/2021/LEX - C9-0252/2021 - 2019/0002(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (00016/2021/LEX - C9-0251/2021 - 2019/0001B(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2018/1862 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (00015/2021/LEX - C9-0250/2021 - 2019/0001A(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (00058/2021/LEX - C9-0249/2021 - 2018/0250(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (00057/2021/LEX - C9-0248/2021 - 2018/0249(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (00056/2021/LEX - C9-0247/2021 - 2018/0248(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) (00051/2021/LEX - C9-0240/2021 - 2018/0138(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004 (00053/2021/LEX - C9-0238/2021 - 2018/0210(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (00052/2021/LEX - C9-0237/2021 - 2018/0228(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 603/2013, (EÚ) 2016/794, (EÚ) 2018/1862, (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu k ostatným informačným systémom EÚ na účely vízového informačného systému (00045/2021/LEX - C9-0213/2021 - 2018/0152B(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na účely reformy vízového informačného systému menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2017/2226, (EÚ) 2018/1240, (EÚ) 2018/1860, (EÚ) 2018/1861, (EÚ) 2019/817 a (EÚ) 2019/1896 a zrušujú rozhodnutia Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (00044/2021/LEX - C9-0212/2021 - 2018/0152A(COD)).

Vystúpenia:

Sophia in 't Veld a Nicolaus Fest.


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde pre uhlie a oceľ (09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

CONT, ITRE

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (09827/2021 - C9-0243/2021 - 2020/0112(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, FEMM

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Vykonávacieho protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Gabonskou republikou a Európskym spoločenstvom (2021 – 2026) (09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 (2020/2124(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom určiť význam pojmov používaných v určitých ustanoveniach uvedenej smernice (COM(2020)0749 - C9-0002/2021 - 2020/0331(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

- ***I Správa k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 (COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

- Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2019 (2020/2246(INI)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín (COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

- Správa o dialógoch s občanmi a účasti občanov na rozhodovaní EÚ (2020/2201(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

- Správa o pozmeňujúcich návrhoch k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu týkajúcich sa článkov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 a prílohy V a o vložení nového článku 106a (2021/2048(REG)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

- Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 (2020/2245(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2021 na rozpočtový rok 2021 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2020 (09904/2021 - C9-0232/2021 - 2021/0102(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

- Správa o vytvorení usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (2021/2071(INI)) - výbor BUDG - výbor CONT - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

- *** Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (09827/2021 - C9-0243/2021 - 2020/0112(APP)) - výbor LIBE - Spravodajca: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)) - výbor ITRE - výbor TRAN - Spravodajcovia: Henna Virkkune, Marian-Jean Marinescu a Dominique Riquet (A9-0219/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (06487/2/2021 - C9-0226/2021 - 2018/0249(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (06488/1/2021 - C9-0227/2021 - 2018/0250(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1004 (06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (10537/1/2020 - C9-0215/2021 - 2018/0138(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (06486/2/2021 - C9-0225/2021 - 2018/0248(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A9-0224/2021)


12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

- O-000031/2021, ktorú položil Cristian-Silviu Buşoi, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Nový EVP pre výskum a inovácie (B9-0026/2021);

- O-000033/2021, ktorú položila Karima Delli, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy (B9-0027/2021);

- O-000035/2021, ktorú položil Raphaël Glucksmann, v mene výboru Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií, au podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Zahraničná zasahovanie do demokratických procesov (B9-0025/2021);

- O-000047/2021, ktorú položil David McAllister, v mene výboru AFET, pre Komisiu: Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského akt EÚ) (B9-0028/2021);

- O-000048/2021, ktorú položil David McAllister, v mene výboru AFET, au podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského akt EÚ) (B9-0029/2021);

- O-000049/2021, ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Alicia Homs Ginel, Sylvie Brunet, France Jamet, Mounir Satouri a Sandra Pereira, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Dôstojné pracovné podmienky a podmienky zamestnania v letectve (B9-0030/2021).


13. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej novembrovej schôdzi 2020 a aprílovej schôdzi 2021 sa nachádzajú na webovom sídle Parlamentu.


14. Návrh aktu Únie

Rozhodnutie Konferencie predsedov z 1. júla 2021 o zmene právomoci pre akt Únie B9-0152/2021 vyhlásené za prípustné 11. februára 2021 podľa článku 47 ods. 2 rokovacieho poriadku (bod 16 zápisnice zo dňa 11.2.2021):

- Návrh aktu Únie, ktorý predložili Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen a Ondřej Kovařík, o transparentnosti výberových konaní na pozície vysokopostavených úradníkov EÚ (B9-0152/2021)

gestorský výbor: JURI
výbor požiadaný o stanovisko: LIBE


15. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu júlového rokovania 2021 (PE 694.731/PDOJ). Neboli navrhnuté žiadne zmeny programu.

Predseda oznámil, že hlasovanie bude rozdelené do jednotlivých hlasovaní podľa počtu pozmeňujúcich návrhov a žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie. Informácie o rozdelení hlasovania do jednotlivých hlasovaní budú k dispozícii na internetovaj stránke Parlamentu v časti Prioritné informácie a dokumenty.

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

16. Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 - Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 (rozprava)

Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 [2020/2124(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2020/2245(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Pedro Silva Pereira a Bas Eickhout uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil David Cormand (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpili: Werner Hoyer (prezident EIB) a Valdis Dombrovskis (výkonný podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angelika Winzig v mene skupiny PPE, Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Alin Mituța v mene skupiny Renew, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Eugen Jurzyca v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny The Left, Enikő Győri – nezaradená poslankyňa, Ralf Seekatz, Maria Grapini, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Hélène Laporte, Johan Van Overtveldt, Dorien Rookmaker, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant, Henrike Hahn, Siegfried Mureşan a Frances Fitzgerald.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis a Werner Hoyer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 16 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 14 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).


17. Používanie technológií na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Birgit Sippel uviedla správu.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christine Anderson (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Javier Zarzalejos v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew a Patrick Breyer v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jean-Lin Lacapelle v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst, v mene skupiny The Left, Balázs Hidvéghi – nezaradený poslanec, Nathalie Colin-Oesterlé, Hilde Vautmans, Assita Kanko, Stelios Kympouropoulos a Loucas Fourlas.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 6.7.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 14 zápisnice zo dňa 6.7.2021.


18. Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

Gabriel Mato uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cláudia Monteiro de Aguiar v mene skupiny PPE, Manuel Pizarro v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny Renew, Francisco Guerreiro v mene skupiny Verts/ALE, Rosanna Conte v mene skupiny ID, Ladislav Ilčić, v mene skupiny ECR, Chris MacManus, v mene skupiny The Left, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Francisco José Millán Mon, Clara Aguilera, Caroline Roose a Rosa D'Amato.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 6.7.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 14 zápisnice zo dňa 6.7.2021.


19. Starnutie starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020 (rozprava)

Správa o starnutí starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020 [2020/2008(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Beata Szydło uviedla správu.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christine Anderson (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Romana Tomc v mene skupiny PPE, Milan Brglez v mene skupiny S&D, Atidzhe Alieva-Veli v mene skupiny Renew, Stefania Zambelli v mene skupiny ID, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Marc Botenga, v mene skupiny The Left, Ádám Kósa – nezaradený poslanec, Jarosław Duda, Leszek Miller, Dragoş Pîslaru, Guido Reil, Beata Szydło, Eugenia Rodríguez Palop, Antonius Manders, Agnes Jongerius, Miriam Lexmann, Robert Biedroń a Rosa Estaràs Ferragut.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 7 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 18 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).


20. Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu (stručná prezentácia)

Správa o vplyve veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu [2019/2158(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Peter van Dalen uviedol správu.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 6.7.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021.


21. Dialógy s občanmi a účasť občanov na rozhodovaní EÚ (stručná prezentácia)

Správa o dialógoch s občanmi a účasti občanov na rozhodovaní EÚ [2020/2201(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Helmut Scholz uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 7 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 18 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).


22. Obchodné aspekty a dôsledky pandémie COVID-19 (stručná prezentácia)

Správa o obchodných aspektoch a dôsledkoch pandémie COVID-19 [2020/2117(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Kathleen Van Brempt uviedla správu.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 6.7.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021.


23. Spolupráca medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických vzťahov (stručná prezentácia)

Správa o spolupráci medzi EÚ a NATO v kontexte transatlantických vzťahov [2020/2257(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Antonio López-Istúriz White uviedol správu.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 16 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 7 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 18 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).


24. Pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku Parlamentu (stručná prezentácia)

Správa o pozmeňujúcich návrhoch k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu týkajúcich sa článkov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 a prílohy V a o vložení nového článku 106a [2021/2048(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

Gabriele Bischoff uviedla správu.

V rozprave vystúpila Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 16 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 14 zápisnice zo dňa 6.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 2 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (záverečné hlasovanie).


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 694.731/OJMA).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.12 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lexmann Miriam, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Ospravedlnení:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 25. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia