Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 10k
Tirsdag den 6. juli 2021 - Strasbourg

4. Connecting Europe-facilitet 2021-2027 ***II - Forenkling af foranstaltninger til gennemførelsen af TEN-T ***II - Jernbanesikkerhed og -signaler: Vurdering af status for udbygningen af ERTMS (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Betænkning om jernbanesikkerhed og -signaler: vurdering af status for udbygningen af ERTMS (European Rail Traffic Management System) [2019/2191(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Dominique Riquet forelagde indstillingerne ved andenbehandling.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Izaskun Bilbao Barandica forelagde betænkningen.

Taler: Adina-Ioana Vălean (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian-Silviu Buşoi for PPE-Gruppen, Isabel García Muñoz for S&D-Gruppen, Morten Petersen for Renew-Gruppen, Ciarán Cuffe for Verts/ALE-Gruppen, Roman Haider for ID-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Sandra Pereira, for The Left-Gruppen, Mario Furore, løsgænger, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras og Jörgen Warborn.

Taler: Adina-Ioana Vălean.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 6.7.2021 (ændringsforslag - A9-0219/2021); punkt 16 i protokollen af 6.7.2021 (endelig afstemning - A9-0181/2021)

Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: punkt 2 i protokollen af 7.7.2021 (ændringsforslag - A9-0219/2021); punkt 2 i protokollen af 7.7.2021 (endelig afstemning - A9-0181/2021).

Formanden meddelte, at der ikke var indgivet nogen forslag om forkastelse eller stillet nogen ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68, vedrørende Rådets førstebehandlingsholdning herunder:

- Forenkling af foranstaltninger til gennemførelsen af TEN-T [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Rådets holdning betragtedes således som godkendt.

Den foreslåede retsakt var således vedtaget. (P9_TA(2021)0318).
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Seneste opdatering: 21. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik