Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 10k
Tiistai 6. heinäkuuta 2021 - Strasbourg

4. Verkkojen Eurooppa -väline 2021 - 2027 ***II - Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet ***II - Rautateiden turvallisuus ja merkinanto: ERTMS:n käyttöönottosuunnitelman arviointi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijät: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Mietintö rautateiden turvallisuudesta ja merkinannosta: Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) käyttöönottosuunnitelman arviointi [2019/2191(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Dominique Riquet esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Izaskun Bilbao Barandica esitteli mietinnön.

Adina-Ioana Vălean (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi PPE-ryhmän puolesta, Isabel García Muñoz S&D-ryhmän puolesta, Morten Petersen Renew-ryhmän puolesta, Ciarán Cuffe Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roman Haider ID-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Furore, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras ja Jörgen Warborn.

Adina-Ioana Vălean käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2021, kohta 16 (tarkistukset - A9-0219/2021); istunnon pöytäkirja 6.7.2021, kohta 16 (lopullinen äänestys - A9-0181/2021)

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 2 (tarkistukset - A9-0219/2021); istunnon pöytäkirja 7.7.2021, kohta 2 (lopullinen äänestys - A9-0181/2021).

Puhemies ilmoitti, että käsiteltäväksi ei ollut jätetty työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan nojalla yhtään seuraavaa neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa koskevaa hylkäämisehdotusta tai tarkistusta:

- Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Neuvoston kanta katsottiin näin ollen hyväksytyksi.

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty (P9_TA(2021)0318).
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö