Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 10k
Antradienis, 2021 m. liepos 6 d. - Strasbūras

4. Europos infrastruktūros tinklų priemonė 2021-2027 m. ***II - Supaprastinimo priemonės, skirtos transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui ***II - Geležinkelių sauga ir signalizavimas: Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo padėties įvertinimas (diskusijos)
Stenograma

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjai: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl supaprastinimo priemonių transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Pranešimas: Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo padėties įvertinimas [2019/2191(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Dominique Riquet pristatė rekomendacijas antrajam svarstymui.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Izaskun Bilbao Barandica pristatė pranešimą.

Kalbėjo Adina-Ioana Vălean (Komisijos narė).

Kalbėjo Cristian-Silviu Buşoi PPE frakcijos vardu, Isabel García Muñoz S&D frakcijos vardu, Morten Petersen Renew frakcijos vardu, Ciarán Cuffe Verts/ALE frakcijos vardu, Roman Haider ID frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Sandra Pereira The Left frakcijos vardu, Mario Furore, nepriklausomas Parlamento narys, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras ir Jörgen Warborn.

Kalbėjo Adina-Ioana Vălean.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 07 06 protokolo 16 punktas (pakeitimai - A9-0219/2021); 2021 07 06 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas - A9-0181/2021)

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 07 07 protokolo 2 punktas (pakeitimai - A9-0219/2021); 2021 07 07 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas - A9-0181/2021).

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius nebuvo pateikta pasiūlymų atmesti arba iš dalies keisti toliau pateikiamą Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą:

- Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Taigi Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Tokiu būdu siūlomas teisės aktas buvo patvirtintas (P9_TA(2021)0318). (Priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 1).

Atnaujinta: 2022 m. kovo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika