Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 10k
Wtorek, 6 lipca 2021 r. - Strasburg

4. Instrument „Łącząc Europę” na lata 2021–2027 ***II - Usprawnienie środków na rzecz realizacji TEN-T ***II - Bezpieczeństwo kolei i sygnalizacja: ocena postępów we wdrażaniu europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Transportu i Turystyki. Współsprawozdawcy: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Sprawozdanie w sprawie bezpieczeństwa kolei i sygnalizacji: ocena postępów we wdrażaniu europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Dominique Riquet przedstawili zalecenia do drugiego czytania.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Izaskun Bilbao Barandica przedstawił swoje sprawozdanie.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji).

Głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi w imieniu grupy PPE, Isabel García Muñoz w imieniu grupy S&D, Morten Petersen w imieniu grupy Renew, Ciarán Cuffe w imieniu grupy Verts/ALE, Roman Haider w imieniu grupy ID, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy The Left, Mario Furore niezrzeszony, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras i Jörgen Warborn.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 6.7.2021 (poprawki - A9-0219/2021); pkt 16 protokołu z dnia 6.7.2021 (głosowanie końcowe - A9-0181/2021)

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 2 protokołu z dnia 7.7.2021 (poprawki - A9-0219/2021); pkt 2 protokołu z dnia 7.7.2021 (głosowanie końcowe - A9-0181/2021).

Przewodniczący poinformował, że nie złożono żadnego wniosku o odrzucenie ani żadnej poprawki, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, w odniesieniu do następującego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu:

- Usprawnienie środków na rzecz realizacji TEN-T [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Stanowisko Rady zostało zatem zatwierdzone.

Proponowany akt został tym samym zatwierdzony (P9_TA(2021)0318).
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 1)

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności